متن کامل
   بمناسبت فرا رسیدن سال ٢٠١٧ 1395/10/10

رضا کمانگر


سال ٢٠١٦ یواشکی مشغول بستن پروندەاش است، اما پروندە این سال برای بشریت ازجملە برای نسلی از انسانهائی کە تاثیرات منفی و مثبت این سال را باید مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند بستە نمیشود. بررسی تجارب افت و خیزها در این سال درسهایی برای شناخت بیشتر از توازن قوا و از نقشە شوم نظام سرمایەداری برای تحمیل اختناق و سرکوب ارادە بشریت دارد. در واقع جهان در سال ٢٠١٦ بعد از فروپاشی دیوار برلین بی کفایتی نظام سرمایەداری را تجربە کرد و بی لنگرترین و سیاهترین سال برای بشریت در کرە خاکی بود. در سال ٢٠١٦ چهرە زشت نظام سرمایەداری عریانتر از همیشە بعنوان عامل اصلی جنگ، آوارگی و تحمیل سناریوی سیاە در بخشهایی از خاورمیانە و آفریقا خودنمایی کرد

نسل کشی در سوریە، عراق، افغانستان، نیجریە، لیبی، یمن و انسان کشی در ترکیە، فرانسە، هلند، آلمان، آمریکا و دیگر نقاط جهان گوشە هایی از جنایت نظام سرمایەداری و تروریسم اسلامی علیە بشریت در سال ٢٠١٦ بود کە تاثیرات آن با اتمام سال ٢٠١٦ بە پایان نمی رسد. کشمکش و جنگ میان دولتهای سرمایەداری و گروههای تروریسم اسلامی کە هر دو طرف حافظ منافع سرمایەداری هستند رقابتی برای بی ارادە کردن انسان بود کە نظام سرمایەداری میخواهد عمر خود را ازلی و ابدی جلوە دهد. نظام سرمایەداری برای بقای خود بە هر ترفند و جنایتی در جهت مغزشوئی برای ازلی و ابدی تصویر کردن خود متوسل میشود. معنی آن این است زمانی کە نظام سرمایەداری بە بن بست میرسد و بی افق میشود از جنگ، ترور و خون ریزی در خیابانها و تحمیل سناریوی سیاە در سوریە، عراق و افغانستان نمی هراسد و از غرق شدن کودکان در کنار هزاران تن از آوارگان جنگی در دریاها بعنوان ارعاب بشریت هراس بخود راه نمیدهد.

سال ٢٠١٦ تروریسم اسلامی ظرفیت جنایتکارانە خود را بار دیگر در اوج وحشیگری بعد از خلافت در صدر اسلام بنمایش گذاشت. از طرف دیگر برآمد راسیسم، نژادپرستی و احزاب راست نتیجەاش انتخاب دونالدترامپ در آمریکا و جدایی انگلیس از اتحادیە اروپا بود کە جامعە بشری را بی لنگرتر و ناامن تر از گذشتە کردەاند. در واقع رقابت قدرتهائی مانند آمریکا، روسیە و دولتهای حامی آنها در مناطق بحرانی از سوریە، عراق، یمن، افغانستان، لیبی تا اوکراین ناشی از بن بست و بی افقی و عدم جوابگویی اقتصادی، سیاسی نظام سرمایەداری است کە بعد از فروپاشی بلوک شرق تا امروز در سال ٢٠١٦ بە اوج خود رسیدە است که برای حل و فصل آن به تقابل و رودروئی نظامی و جنگ در مقیاسی وسیع دست زده اند. 

سال ٢٠١٦ جهان در سایە نظام سرمایەداری همچنان شاهد بیحقوقی کودکان، سالمندان و زنان بود. بخشی از زنان همچنان قربانیان ناموس پرستی، تجاوز و قتل عام بودند. در سال ٢٠١٦ تعرض سرمایەداری بە معیشت طبقە کارگر همچنان تداوم یافت و قدرت خرید طبقە کارگر بە پاینترین سطح خود رسید، سرکوب جنبشهای عدالت خواهانە همچنان جزو اولویت دولتهای سرمایەدار است.

توحش سرمایەداری با مقاومت روبرو شده است

اعتراض بە نظام سرمایەداری بخشی از تلاش طبقه کارگر و انسانهای آزادیخواه در جنبشهای اجتماعی در سال ٢٠١٦ بود، اعتراضات اجتماعی کە در اکثر کشورهای جهان ازجملە کشورهای اروپایی مانند یونان، فرانسە، اسپانیا و فنلاند علیە سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی دولتها شکل گرفت کە طی آن طبقە کارگر در این اعتراضات ضمن تلاش برای پس راندن دولتها، بی کفایتی نظام سرمایەداری را اعلام میکرد. تعرض و توحش دولتهای سرمایەداری با مقاومت کارگران و آزادیخواهان روبرو شد. حمایت و نوعدوستی انسانی از آوارگان جنگ سوریە، عراق، افغانستان و کشورهای آفریقائی در اروپا، آمریکا و استرالیا جلوه هائی از همبستگی شکوهمند مردم انساندوست با آوارگان را بنمایش گذاشت که در تقابل با سیاست دولتهای راست و گروهای راسیستی قرار دارد کە تلاش میکنند انسان را بی ارادە کند.

جمهوری اسلامی در سال ٢٠١٦!

بحران سیاسی، اقتصادی و هویتی رژیم اسلامی در سال ٢٠١٦ زیر فشار بحران بی لنگری سیاسی اقتصادی جهان قرار گرفت. جمهوری اسلامی از طرفی در باتلاق سناریوی سیاە در سوریە، عراق و یمن سهیم است و از طرف دیگر کشتی توافق برجام بعد از یکسال بە گل نشستە است. جمهوری اسلامی همچنان مانند عمر ٣٨ سالەاش در بحران سیاسی، اقتصادی و عدم مشروعیت سیاسی، اقتصادی و اخلاقی از طرف اکثریت مردم ایران روبرو است. در سال ٢٠١٦ بزرگترین فساد مالی، اداری و اخلاقی سران رژیم اسلامی افشا گردید. سرنخ اصلی عاملین فساد اقتصادی، اداری و اخلاقی از بیت رهبری، قوە قضائیە، مقننە و مجریە شروع شدە است کە جواب سران رژیم اسلامی همچنان متکی بە سرکوب خشن جنبشهای اجتماعی مردم است. برای زهر چشم گرفتن از اعتراضات جنبشهای اجتماعی ماشین اعدام را فعالتر کردەاند و پاسدار، بسیجی، پلیس، ژاندارم در کنار دادگاه های فرمایشی همراە با گلە های آخوند بعنوان ابزار سرکوب سازمان دادە و جامعە ایران را بە یک زندان بزرگ تبدیل کردەاند. سران رژیم اسلامی جامعە ایران را بر لبە پرتگاە قرار دادە اند کە گرانی، گرسنگئ، گور خوابی را بە بخشی از مردم تحمیل کردند  و جامعە را با استیصال مواجە کردند.

ارادە برای بزیر کشیدن رژیم اسلامی همچنان روزنە امید است!

مردم ایران از جمهوری اسلامی تنفر دارند و برای بزیر کشیدن این رژیم لحظە شماری میکنند، اما سئوال این است: چگونە باید رژیم اسلامی را بزیر کشید؟ سیاست بخش بورژوازی ناراضی از جمهوری اسلامی متکی بە دخالت خارجی است کە جامعە ایران از شر رژیم اسلامی نجات پیدا کند. برای همین است کە جناحهائی از اپوزیسیون بورژوائی از انتخاب ترامپ در آمریکا ذوق زدە شدند و بە تکاپو افتادەاند و مشغول ارسال پیام تبریک و نامه نوشتن و گدائی لیست درخواست از ترامپ شدند. 

اما مردم ایران بە همان میزان کە از رژیم اسلامی تنفر دارند از بهم خوردن شیرازە جامعە ایران و دخالت خارجی نگرانی دارند. در نتیجە راه حل اصلی نجات جامعە ایران نە در دست آمریکا و شرکا، بلکە در دست طبقە کارگر همراە با جنبشهای اجتماعی آزادیخواه دیگر است! طبقە کارگر باید در قدم اول بزیر کشیدن رژیم اسلامی است را عملی کند. اما کلید این عمل قبل از هر چیز در گرو اتحاد و همبستگی این طبقە در تشکل و سازمانهای مستقل خود است. جنبشهای اجتماعی مانند زنان، دانشجویان و مردم عاصی از رژیم اسلامی باید خود را همبستە و متحد با جنبش کارگری قرار دهند.

بە امید اینکە سال ٢٠١٧ بە سال ارادە طبقە کارگر ایران و جهان برای ایفای نقش تاریخیش تبدیل شود! سال نو مبارک!

٢٨ دسامبر ٢٠١٦      

نظر بدهید
نظرات ثبت شده