متن کامل
   سال ١٣٩٥ بارش را بستە است! 1395/12/29

این سال در ایران مانند ٣٨ سال گذشتە زندگی اکثریت مردم با فقر، نداری،  همراە با زورگوی و سرکوب از طرف جمهوری اسلامی سپری شدە است.

چهرە اصلی سال ٩٥ همچنان استثمار وحشیانە طبقە کارگر، بی حقوقی زنان، تحمیل فقر و بی حقوقی بە کودکان با ادامە جنگ ارتجاعی و آوارگی میلیونی در سوریە، عراق، یمن و افغانستان... بر زندگی اکثریت مردم در جهان سایە انداخت است کە نتیجەاش رشت تروریسم اسلامی و احزاب راست نژادپرست کشورها و جدایی بریتانیا از اتحادیە اروپا و سر کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا بودە است. سرمایە داری در ابعاد جهانی با بحران اقتصادی و سیاسی دست و پنجە نرم میکند کە احزاب راست و نژادپرست همراە با تروریسم اسلامی علیرغم اینکە قد علم کردەاند اما الترناتیو رفع بحران سیاسی اقتصادی کنونی جهان نیستند. راە حل اصلی در دست طبقە کارگر با آلترناتیو سوسیالیستی است کە اگر متحد شود میتوانند بشریت در کرە خاکی را نجات دهند! در ایران قدم اول با بزیر کشیدن جمهوری اسلامی روزنە امید برای تحقق آزادی و برابری فراهم میشود! امید بە سرنگونی رژیم اسلامی در گرو اتحاد و همبستگی طبقە کارگر و جنبشهای اجتماعی آزادیخواهانە تودە مردم در تحزب کمونیستی و برابری طلبانە خود است! بە امید اینکە سال آیندە سال سرنگونی رژیم اسلامی و تحقق آزادی، برابری برای طبقە کارگر و مردم ایران باشد!

سال نو  و نوروز همە شما عزیزان مبارک!

رضا کمانگر ٢٩ اسفند ١٣٩٥ 
نظر بدهید
نظرات ثبت شده