متن کامل
   انتخاب اصلی طبقە کارگر و مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامی است! 1396/01/04

رضا کمانگر 

رژیم اسلامی بار دیگر بساط مضحکە انتخابات راە انداختە است. سران رژیم اسلامی با همە جناحهای درونیش در تلاش هستند بار دیگر مردم و ازجملە طبقە کارگر را بە پای صندوقهای کذائی رای بکشانند! سران رژیم اسلامی با همە جناحهایش علیرغم هر اختلاف نظری کە در عرصە های مختلف با هم داشتە باشند اما در مورد حفظ و بقای رژیم اسلامی اتفاق نظر کامل دارند و در جهت کشاندن مردم و طبقە کارگر بە پای صندوقهای بساط مضحکە انتخابات هماهنگ و متحدانە عمل میکنند. رژیم اسلامی همە امکانات خود را از گلە های آخوند در مساجد گرفتە تا امامان جمعە در سراسر کشور تا رسانە های رسمی و مجازی تا نهادهای امنیتی و تحلیل گران جیرە خوار داخلی و خارجی مانند بی بی سی و غیرە برای کشاندن مردم بە پایی صندوق های رای بسیج کردە اند.

سران رژیم اسلامی بە این موضوع آگاە هستند کە با سر کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا بخش وسیعی از اپوزیسیون راست خارج از دایرە رژیم اسلامی کە قبلا مشوق شرکت مردم جهت رای دادن بە جناح "اصلاح طلبان" "جهت فراهم کردن انقلاب مخملی" بودند فعلا با ذوق زدگی با ترامپ نامە نگاری میکنند و بە تشدید تحریم های اقتصادی و تنش آمریکا با جمهوری اسلامی دل خوش کردەاند و در این بساطە انتخابات بە جبهە تحریم انتخابات پیوستە اند کە موقعیت سران رژیم اسلامی را بی رونق تر از گذشتە کردە است. از طرف دیگر سران رژیم اسلامی از نفرت عمیق مردم و طبقە کارگر بە رژیم اسلامی آگاە هستند، بر این اساس با تمام توان، با حیلە، فریب و توطئە های گوناگون تلاش میکنند بە شناسنامە های مردم مهر رژیم اسلامی را بزنند تا ادعا کنند مردم بە رژیم اسلامی "رای مشروعیت" دادەاند! اوباشانی مانند احمد خاتمی در نماز جمعە تهران گفتە بود هر رای کە بە صندوق ریختە شود رای بە مشروعیت رژیم اسلامی است! این در حالی است کە خامنەای هم جهت جلب مردم بە پای صندوقهای رای از عرق ملی، قومی و وطن پرستی برای رفتن بە پای صندوق های رای حرف زدە بود.

سران رژیم اسلامی میدانند اکثریت قاطع مردم برای انتخابات ریاست جمهوری پشیزی ارزش قائل نیستند و هر کسی از درون صندوقهای رای بیرون بیاید سهم طبقە کارگر و مردم همان فقر و نداری و فضای اختناق و سرکوب خشن و خونین است کە طی ٣٨ سال گذشتە بە جامعە ایران تحمیل شدە است. بنا بر این واقعیت، سران رژیم اسلامی تصمیم گرفتەاند بە هر طریق ممکن با فریب و توطئە بە شناسنامەهای مردم مهر رژیم اسلامی را بزنند، بە همین منظور بساط مضحکە انتخابات ریاست جمهوری را همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتخابات میان دورەای مجلس شورای اسلامی بنا کردە اند. سران رژیم اسلامی انتظار دارند در میان عوامل سرسپردە خود حدود ١٥٠ هزار نفر برای "بە اصطلاح شوراهای شهر و روستا" کاندید شوند و ترفند سران رژیم اسلامی این است کە از طریق این کاندیداها با تاکتیک دامن زدن بە روابط عشیرەای، قومی و مذهبی، مردم را بە پای صندوق های رای بکشانند.

طبقە کارگر باید با "نە" قاطع خود بە بساط مضحکە انتخابات برخورد کند!

برای همە اقشار مردم روشن است کە انتخاباتی در کار نیست و این تنها یک نمایش مضحک است! از تائید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری گرفتە تا نمایندگان مجلس باید از فیلتر شورای نگهبان بگذرند کە معنی آن سرسپردگی سیاسی ایدئولژیک و تعهد آنها برای حفظ جمهوری اسلامی است. تعهد بە حفظ رژیم اسلامی بە معنی تائید تحمیل بی حقوقی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و همراهی آنها در سرکوب خشن و خونین مردم ایران ازجملە طبقە کارگر است. البتە تعهد بە حفظ نظام بمعنای همراهی و مشارکت در دزدی، چپاول و فساد اقتصادی، سیاسی و اخلاقی هست کە روزانە مشغول پر کردن جیبشان هستند.  

اگر نگاهی کوتا بە زندگی روزانە جامعە بیندازیم و بە گزارشات غیرە شفاف نهادهای حکومتی توجە کنیم درمیابیم کە طبق اعترافات تازە سران نهادهای رژیم اسلامی بیش از ٤٥ میلیون جمعیت ٨٠ میلیونی ایران در زیر خط فقر زندگی میکنند و این بخش از مردم بە نان شب محتاج هستند. در این اعترافات اعلام شدە است کە رژیم اسلامی برنامەای برای توقف روند زیر خط فقر مردم ندارند و روز بروز آمار فقر افزایش می یابد. طبقە کارگر و مردم ایران آگاە هستند کە عامل اصلی تحمیل فقر، اعتیاد، تن فروشی، بزە کاری کە ناشی بیکاری و عدم دریافت حقوق و دستمزد مکفی است، سیاستهای جمهوری اسلامی است. در همین یک هفتە گذشتە شورای عالی کار رژیم اسلامی حداقل دستمزد سال ٩٦ را ٩٣٠ هزار تومان اعلام کرد است. در حالی کە وزارت بهداشت مرز خط فقر را نزدیک بە ٤ میلیون اعلام کردە است. ٩٣٠ هزار تومان حداقل دستمزد را در شرایطی اعلام کردند کە یکماە پیش مجلس اسلامی حقوق پایە مدیران را بیش از ٢٤ میلیون تومان اعلام کردە بودند و این در حالی است کە دزدی، چپاول و فساد اقتصادی کلیە سران و نهادهای قضائی، مجریە و مقننە را گرفتە است کە از چشم مردم پنهان نیست.

از نظر طبقە کارگر و مردم آزادیخواه انتخابات یک بساط مضحک اسلامی است. نە تنها مشروعیت ندارد بلکه نباید با هر توجیهی در آن شرکت کرد و هرجا کە توازن قوا اجازە بدهد باید صندوق های رای گیری را بر سرشان خراب کرد. انتخاب اصلی طبقە کارگر و اردوی آزادیخواه سرنگونی جمهوری اسلامی است! 

٣ فروردین ١٣٩٦

نظر بدهید
نظرات ثبت شده