متن کامل
   رفقای سندیکای فلزکار مکانیک! شرکت در مضحکە انتخابات اشتباە جبران ناپذیر است! 1396/02/22
  رضا کمانگر

جمهوری اسلامی بار دیگر مشغول تدارک نمایش مضحکە انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا است. ترفند های سران رژیم اسلامی برای عموم مردم ایران ازجملە طبقە کارگر روشن شدە است و کسی بە آن توجە نمیکند. بازار گرمی نمایش تبلیغات انتخاباتی تنها در میان جناحهای رژیم اسلامی جریان دارد و برای همدیگر شاخ و شانە میکشند کە بیشتر شبیە بە جنگ زرگری است. البتە تشکلهای دست ساز حکومتی مانند شوراهای اسلامی کار و خانە کارگریها هم کە بخشی از جناحهای رژیم اسلامی هستند بە کمپین نمایش انتخاباتی پیوستند. در کنار اینها با تاسف باید گفت در گوشە و کنار شاهد موضعگیریهای توهم آمیز بە رژیم اسلامی از نوع تودەای، اکثریتی از سوی بعضی از تشکلهای کارگری و افراد عضو آن تشکلها هستیم. "یارمحمد اکبری عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران" یکی از این فعالین سندیکائی است کە اخیرا مطلبی با عنوان: "انتخابات و سندیکاهای کارگری" منتشر کردە است کە کارگران را تشویق بە مشارکت در "مضحکە انتخابات" شوراهای شهر و روستا میکند!؟ 

 یارمحمد اکبری در مورد مضحکە انتخابات در توجیە تصمیم سندیکای فلزکار مکانیک مینویسد:

"اما بحث ما چون در مورد چرایی تصمیم سندیکا برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات می باشد به نظر می رسد توضیحاتی در این خصوص ضروری می باشد. یک سندیکای مستقل کارگری برای شرکت در انتخابات قبل از هر اقدامی باید به سوالات زیادی پاسخ دهد" 

توهم یارمحمد کە احتمالا خود تاثیرگذار در تصمیم سندیکا برای شرکت در مضحکە انتخابات است در نحوە طرح سئوالات زیر هم پنهان نیست. او چنین توهمات خود را بشکل سئوال مطرح میکند:

 

" انتخابات فرمایشی است یا سرنوشت ساز؟

انتخابات کشوری است؟ استانی است؟ محلی است ؟ شهری است؟ روستایی است؟ صنفی است؟

انتخابات آزاد است یا مهندسی شده؟

انتخابات چه رابطه و دیدی در مورد طبقه کارگر دارد؟

انتخابات چه تاثیری بر مزدبگیران و اقشار کم درآمد جامعه و خانواده های آنها دارد؟" " همە تاکیدها از من است"

 

یارمحمد اکبری طوری سئوالاتش را طرح کردە است کە انگار او در مورد حاکمیت سیاە رژیم اسلامی سئوال نمیکند بلکە او در مورد حکومتی در کرە مریخ سئوال میکند کە خود در آن زندگی نمی کند و شاهد عملکرد روزانە قوانین ضد کارگری جمهوری اسلامی علیە جامعە ایران نیست!؟ او انگار اطلاع ندارد در قوانین رژیم اسلامی تشکلهای مستقل کارگری از جملە تشکیل مجامع عمومی کارگران، شوراهای کارگری و سندیکاهای مستقل کارگری و حتی راە اندازی اعتراض و اعتصاب برای بهبود شرایط کار و زندگی کارگران رسمیت ندارند و ممنوع است و طی ٣٨ سال حاکمیت سیاە رژیم اسلامی هموارە پاپوش دوزی امنیتی علیە هزاران نفر از رهبران و فعالین کارگری بدلیل تلاش آنها جهت متحد کردن کارگران موجب دستگیری، شکجە، محکومیت و زندان، شلاق، جریمە و حتی اعدام بودە است.  

 

یارمحمد اکبری بعد از طرح سئوالات دلخواه خود بدفاع از شرکت در انتخابات میپردازد و مینویسد:

 

"بدون شک شرکت در انتخابات محلی، شهری، روستایی و انتخاب نمایندگان مردمی در تحقق حداقل هایی از خواسته های کارگران و اقشار کم درآمد شهرها و روستاها موثر واقع شود، از وظایف هر فرد متعهد و سندیکایی است. مثلن در شهرهای بزرگ و پرحاشیه شورای شهر می تواند اقدامات مفیدی در جهت چگونگی زیست شهری، آلودگی هوا، کم کردن مشکل ترافیک، بهبود ناوگان مسافربری شهری، بهبود خدمات شهری، ضابطه مند نمودن ساخت و سازشهری و جلوگیری از ریخت و پاش های مرسوم در شهرداری ها، سر و سامان دادن به محلات فقیر نشین و حاشیه نشین ها و تخصیص بودجه ای که بتوان این اختلاف وحشتناک بین مناطق مرفه نشین و فقیر نشین را اندکی هم که شده کم نمود. همچنین در روستاها نیز شورای ده می تواند با پیگیری در جهت بهبود امکانات و شرایط کشاورزی و دامداری در زمینه های واردات محصولات کشاورزی، سموم، کود، حفاظت از جنگل ها و مراتع و منابع طبیعی، درخواست و پیگیری برای رفع مشکل جاده، مدارس، آب و برق، ….. نقش مثبتی ایفا نماید"

 

اشتباە نکنید! این تبلیغات انتخاباتی از علیرضا محجوب رئیس خانە کارگر تشکل زرد دست ساز رژیم اسلامی نیست، "این ارشادات" از آقای یارمحمد اکبری عضو سندیکای مستقل فلزکار مکانیک ایران است!

 

راستش جای تاسف است کە یک عضو سندیکای مستقل کارگری تا این حد بە قوانین جمهوری اسلامی متوهم باشد کە فکر کند، اگر انسانهای اصلحی بە شوراهای شهر و روستا از فیلتر هیئتهای نظارتی هم بگذرند، میتوانند در شهرداری ها و روستاها بنفع منافع مردم بە آن لیست وظایف موردە اشارە آقای اکبری وارد عمل شوند؟! آیا آقای اکبری اطلاع ندارند کە سرچشمە فساد اصلی اقتصادی، سیاسی و اخلاقی از بیت رهبری، قوە قضائیە، مجریە و مقننە بە تمام شهرداریها و ارکانهای دیگر اداری و حکومتی سرازیر میشود؟ آیا ایشان اطلاع ندارند، شهرداری ها و نهادهای حکومتی اگر با فساد هماهنگ نشوند از دایرە خودیها تصفیە میشوند؟ آیا آقای اکبری اطلاع ندارند، طبق آمار نهادهای حکومتی ٢٥٪  جمعیت ایران در حاشیە شهرها زندگی میکنند کە فاقد ابتدائی ترین امکانات زیستی مناسب هستند و در همین آمار میگویند ٧٥٪ جمعیت حاشیە نشین ‌شهرها بیکار هستند کە هزاران درد بی درمان جزو سهم مردم حاشیە نشین شهراست؟ طبق آمار رسمی تلفات جانی در تصادفات جادەای و ترافیکی بیشتر از دوران جنگ ٨ سالە ایران و عراق است! کدام عضو شورای شهر و روستاها میتواند با سهم بیت رهبری و ارسال سهم بە مقبرە حسن، حسین، زینب و گروهای تروریستی در سوریە، عراق، لبنان و یمن مخالفت کند و سر از زندان و اخراج درنیاورد؟ آیا جایی برای انسان شرافتمند در شوراهای شهر و روستا برای خدمت بە مردم در سیستم فاسد جمهوری اسلامی هست؟  

 

یارمحمد اکبری میپرسند: "انتخابات فرمایشی است یا سرنوشت ساز؟" اجازە دهید برای شنیدن جواب بە ایشان، ابتدا جواب سران رژیم اسلامی را بشنویم:

 

"خامنه ای بعنوان سکاندار کل جمهوری اسلامی در زمان انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان  گفتە بود: "یک جبهه‌ وسیع دشمن در مقابل خودمان داریم" حتی کسانی که نظام را هم قبول ندارند، برای اعتبار کشور در انتخابات شرکت کنند". یک هفتە بعد جهت جلوگیری از احتمال کاندیدا شدن غیر خودیها مانند طیف تودەای- اکثریتی در مورد سخنان گذشتە خود گفت: "بنده گفتم کسانی که نظام را قبول ندارند" رأی بدهند، نه اینکه کسی که نظام را قبول ندارد بفرستند مجلس".  

 

بدنبال موضعگیری خامنەای برای جلب مردم در پای صندوقهای رای مهره های ریز و درشت دیگر رژیم اسلامی پشت سر او بخط شدند و از جملە احمد خاتمی در نماز جمعە تهران گفتە بود: "هر رای کە بە صندوقها ریختە شود، رای بە کاندیدها نیست، رای بە مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است!"

 

اخیرا هم احمد جنتی بعنوان سر دستە رد و تائید صلاحیت ها کە گویا شورای شهر و روستا از اختیار او خارج است بە هیئتهای نظارتی هشدار دادە بود کە کاندیداهای اقلیتهای دینی و مذهبی را رد صلاحیت کنید.

 

آقای اکبری! جوابهای خامنەای، خاتمی و هشدار احمد جنتی معنی عملیش این است، تلاش برای اصلاح جمهوری اسلامی توهمی بیش نیست! اما آقای اکبری بعنوان عضو سندیکای مستقل کارگری در پی کشف انتخابات سرنوشت ساز در جمهوری اسلامی است؟! البتە ایشان ممکن است توجیە کنند منظور ایشان شرکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا است نە شرکت در دو انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی و ریاست جمهوری و...

 

در جواب باید گفت دوست عزیز، رژیم اسلامی مامور حفظ نظام سرمایەداری با اتکا بە قانون و ایدئولوژی اسلامی است. قوانین و پایە های تشکیل دهندە این رژیم در نطفە ناسازگار با توقعات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی طبقە کارگر و اکثریت مردم ایران است. طی تاریخ حاکمیت رژیم اسلامی معلوم است انتخابات فرمایشی است! معلوم است مهندسی شده است! معلوم است این مضحکە انتخابات هیچ ربطی بە منافع طبقه کارگر ندارد؟ معلوم است انتخابات فرمایشی تاثیر مخرب بر مزدبگیران و اقشار کم درآمد جامعه و خانواده های آنها دارد! معلوم است این رژیم اسلامی کوچکترین مسئولیتی در قبال طبقە کارگر ندارد! معلوم است این رژیم مسئول بی رونقی سفرە طبقە کارگر است! مسئول بی خانمانی، اعتیاد، تن فروشی، بزەکاری و مسئول کشتار بیش از ٤٠ نفر از کارگران معدنچی زمستان یورت آزادشهر در استان گلستان دو هفتە گذشتە هستند! آیا باید پای صندوقهای رای قاتلان کارگران رفت؟

   

٣٨ سال از حاکمیت سیاە رژیم اسلامی میگذرد، این رژیم هر چهار سال یکبار با ترتیب دادن نمایش مضحکە انتخابات در پی مشروعیت گرفتن سیاسی، اخلاقی و اقتصادی با کشاندن مردم در پای صندوقهای رای است. متاسفانە هر بار کسانی مانند یارمحمد اکبری پیدا میشوند با تاثیرگذاری بر تشکلهای کارگری مستقل مانند سندیکای فلزکار مکانیک بجای "نە" بزرگ بر کلیت نمایش سیاسی و سرکوبگرانە سران رژیم اسلامی بە پیشقراولان بسیج کارگران در پای صندوقهای رای گیری تبدیل میشوند. علیرغم اینکە آنها خود میدانند در سیستم جمهوری اسلامی انتخاباتی در کار نیست بلکە آنچە کە تحت نام انتخابات برپا میشود نمایشی مضحک بیش نیست و هیچ کارگری نمیتواند با سیستم قانون اساسی رژیم اسلامی منافع کارگران را در آن سیستم نماینگی کند اما همچنان مشغول توهم پراکنی در میان کارگران میشوند!

 

ما بعنوان طبقە کارگر باید تکلیفمان را با نمایش و مانورهای مضحک انتخاباتی رژیم اسلامی روشن کنیم کە منافع طبقە کارگر در سیستم رژیم اسلامی نمایندگی نمیشود. در پدیدە جمهوری اسلامی، قانون از نظر طبقە کارگر از پایە ویران و فاقد مشروعیت است! جمهوری اسلامی در سە رکن زیر فاقد مشروعیت است:

 

١- پایە های جمهوری اسلامی در تناقض با توقع و مدنیت تاریخی جامعە ایران است. این رژیم حاصل انتخاب مردم نیست، حاصل سرکوب خونین انقلاب ۵۷ است و در اساس فاقد مشروعیت است!

٢- اسلامیت جمهوری اسلامی دست هر آخوند کپک زدە را برای صدور فتوا علیە هرچه غیر اسلامی تشخیص میدهند را باز گذاشتە است. بە نقش آخوندهای کپک زدەای مانند علم الهدا ها و مراجع تقلید رنگارنگ نگاە کنید کە چگونە دشمنی خود را با رفاە، آسایش، تفریح، گوش دادن بە موسیقی، شادی مردم و حتی با امنیت جامعە بیان میکنند و علیە رشد آگاهی مردم بطور همیشگی مشغول توطئە و صدور فتوا هستند.

٣- قانون شهروندی جامعە را بر مبنای شرع اسلام تدوین کردەاند، کە مبنای آن بیحقوقی زنان، قانونی کردن تجاوز بە کودکان بە بهانە ازدواج با نوزادان دختر تحت عنوان پدرخواندە، تحمیل آپارتاید جنسی علیە زنان و در جامعه، جاری کردن قوانین شریعه ١٤٠٠ سال پیش در قوە قضائیە کشور است کە موجب عدم مشروعیت سیاسی، اخلاقی جمهوری اسلامی در جامعە ایران است!

 

کارگران و تشکلهای کارگری نباید بە محکوم کردن خود رای دهند!

 

٢٠ اردیبهشت ١٣٩٦
نظر بدهید
نظرات ثبت شده