متن کامل
   خود کشی ثریا "ئاسۆ" کیفرخواستی تاریخی علیە رهبری حزب دمکرات است! 1396/05/10

رضا کمانگر

هویت عملکرد حزب دمکرات کردستان ایران در زمان رهبری عبدلرحمان قاسملو را باید بعنوان یک جریان ضد زن در تاریخ مردم کردستان ثبت کرد و رهبری کنونی ان  در مقابل عملکرد مشترک در تاریخ این حزب مسئول و جوابگو هستند!

حاتم منبری، یکی از کادر های قدیمی حزب دمکرات کە ساکن سوئد است در سال ۲۰۱۶ خاطرات خود را در کتابی ٤٥٢ صفحەای بنام "درد و تجربە" "ئازار و ئەزموون" بە زبان کردی منشتر کردە است. او بیش از ٢٥ سال است کە از عضویت در حزب دمکرات کنارە گیری کردە و مقداری منصفانە تر از بقیە افراد حزبی در مورد عملکرد حزب دمکرات و نقض ابتدایی ترین حقوق انسان بخصوص زنان از سالهای ١٣٥٩ تا ١٣٦٨ در جنوب کردستان نوشتە است.

بنابراین کتاب خاطرات حاتم منبری را میتوان بعنوان سندی درنقض و پایمال کردن ابتدایی ترین حقوق انسانی در حزب دمکرات چه در درون ان و چه در برخورد به مردم  در چهار بخش زیر کە مستندی بر نقض این حقوق است به شهادت گرفت.

١- حزب دمکرات با عملکردی دیکتاتور منشانە در برخورد بە مردم کردستان

٢- حزب دمکرات و تحمیل جنگ سراسری بە کوملە

٣- حزب دمکرات و سرکوب مخالفین درون حزبی خود

٤- حزب دمکرات عملکردی با سیاست ضد زن در مقابل نقش زن در مبارزە سیاسی، نظامی در کردستان.

بر اساس اتفاقاتی کە در خاطرات حاتم منبری از عملکرد حزب دمکرات در سالهای ١٣٥٩ تا ١٣٦٨ استناد شدە است هرکدام از این اسناد را در بخشهای کە تقسیم بندی شدەاند میتوان کیفرخواستی حقوقی جداگانە علیە رهبری و هویت کل حزب دمکرات در نقض حقوق بشر در جامعە کردستان  را تنظیم و بە یک دادگاە صالحە مردمی ارائە داد.

در این مطلب کوتاە امکان تنظیم کیفرخواست از جنایت ١٩ سالە حزب دمکرات علیە مردم کردستان نیست، از تحمیل جنگ سراسری بە کوملە گرفتە تا سرکوب مخالفین درون حزبی و از همە مهمترنقض حقوق زن، بی حرمتی بە جنازە زن پیشمرگ کوملە و فراهم کردن زمینە قتل ثریا "ئاسۆ" میتوان صدها صفحە کیفرخواست علیە رهبری حزب دمکرات تنظیم کرد. اما مردم کردستان عملکرد احزاب و جریانات را هیچگاە فراموش نخواهند کرد، همانطور کە جنایتهای جمهوری اسلامی در کردستان را فراموش نخواهند کرد و اگر هر فرصتی برای دادگاهی کردن سران جنایتکار رژیم اسلامی فراهم شود بیدرنگ پروندە جنایتکاران روی میز دادگاه های صالحە تودەای قرار خواهد گرفت. از این رو نقض ابتدایی ترین حقوق انسان در حزب دمکرات و یا هر جریان دیگر فراموش نخواهد شد و پروندەای قطور روی میز دادگاهای صالحە تودەای قرار خواهد گرفت کە عدالت اجتماعی را تضمین میکنند.

بە امید روزی کە برای مردم کردستان از جملە زنان شرایط دادخواهی وعدالت اجتماعی فراهم شود تا بە همە بی حقوقی های اعمال شدە از جانب رژیم و هر جریان و گروە رسیدگی شود.

اجازە بدهید فعلا از اعدامهای خودسرانە بر اساس شایعات شنیدە شدە، بدون تحقیق مدرک جرم، بدون بازخواست، بدون وکیل مدافع برای متهم و بدون وجود دادگاە جان دها نفر را گرفتەاند و .... بگذریم. بە استناد بە کتاب "درد و تجربە"

از برخورد دیتکتاتوری وقلدرمنشانە حزب دمکرات بە مردم کردستان بگذریم.

از تحمیل جنگ سراسری بە کوملە و حملە بە سازمانهای چپ دیگر هم قبل از جنگ با کوملە روی دادە بود بگذریم.

فعلا کاری بە سرکوب مخالفین درون حزب دمکرات نداشتە باشیم کە بی رحمانە سرکوب میشدند.

اما نباید از بی حرمتی بە حقوق زن، از حقوق ثریا "ئاسۆ" گذشت!

حاتم منبری، در خاطرات خود مینویسد: افراد حزب دمکرات در جنگ با کوملە در منطقە شلیر با جنازە زنان پیشمرگە کوملە برخورد شرم آور کردەاند!؟ "ترجمە بمعنی"

آیا معنی "برخورد شرم آور" جز این است کە آنها بە جنازە بی جان کمونیستها بجرم زن بودن تجاوز کردەاند؟

در جامعەای کە درجه ای حقوق انسان برسمیت شناختە شدە باشد این عملکرد را نە تنها بعنوان یک جنایت علیە بشریت، بلکە بعنوان استیصال و هلوکاست یک گروە مافیایی نگاە میکنند و در قرنطینە می اندازند تا جامعە را آلودە نکنند. حاتم منبری ادامە میدهد و مینویسد: بە جای رفتیم قبل از ما پیشمرگه های کوملە آنجا را ترک کردە بودند کە یکی از افراد آنها نوار بهداشتی استفادە شدە زنان کوملە را پیدا میکند کە همین نوار بهداشتی سوژە ای برای اتهام های اخلاقی، جنسی بە افراد کوملە میشود کە رشاد حسینی یکی از کادر های با اطلاعتر آنان ناچار میشود در مورد عادت ماهانە زن و اینکە زنان کوملە هم مانند مادران و خواهران ما عادت ماهانە میشوند و استفادە از نوار بهداشتی طبیعی است توضیح دهد. "ترجمە بمعنی"

نویسندە کتاب "درد و تجربە" در سر فصل خودکشی آسو، کنفرانس منطقەای، آخر سال ١٣٦٦ صفحە ٣٨٨ و ٣٨٩ مینویسد:

سال قبل دو دختر بە صفوف کمیتە مریوان پیوستە بودند بعد از "درتفی" بە "درە سور" اعزام گردیدند. این دختران یکی آسو "ثریا" اهل سنندج از کوملە بە ما پیوستە بود دومی چنور "توریز رحمانی" اهل روستای میراوی منطقە ژاورود مستقیم پیوستە بود.

آسو، از درە سور برای معالجە بە سلیمانیە اعزام میشود، بعد از بازگشت بە مسئولین اطلاع میدهد که جمعی از مسئولین حزبی در سلیمانیە بە او تجاوز کردە اند و در نتیجە او حاملە شدە است. مسئولین مدتی این موضوع را در میان خود مخفی میکنند تا اینکە کم، کم همە از موضوع اطلاع پیدا میکنند و بحث و گفتگو در میگیرد. تعدادی از مسئولین راه حلهای گوناگونی را پیشنهاد میکنند کە آسو، برای زایمان بە جایی دور از چشم مردم "منظور دور از مناسبات حزبشان است" منتقل شود و پیشنهاد میشود آسو مخفیانە بە سنندج باز گردد کە او حاضر بە قبول این ریسک نمیشود.

در نهایت یک روز در جلسە منطقە بودیم خبر رسید آسو خود کشی کردە است.

خبر کە از طریق بیسیم رسیدە بود، روز بعد هیئتی را برای تحقیق موضوع انتخاب کردیم. رادیو حزب بدون اینکە منتظر نتیجە کار هیئت تحقیق باشد این گونە خبر را پخش کرد: متاسفانە پیشمرگە واحد زاکرس بنام آسو، هنگام دستکاری نارنجک و انفجار آن جانباخت. واحد زاکرس تسلیت خود را بە خانوادە آسو.......اعلام میکند. "علامت تاکید از من است"

نتیجە تحقیق مشخص گردید، آسو بدلیل آشکارشدن بارداری تحت فشار روحی قرار میگیرد. او قبل از خودکشی در نامەای طولانی بە مسئولین اسم همە کسانی کە بە او تجاوز کردەاند را اعلام میکند و مینویسد راهی جز خودکشی برای او باقی نماندە است.

همە مسئولین، کادرها و اعضای منطقە، دفتر سیاسی، دبیر حزب و کمیسیون سیاسی نظامی از این ترادژی مطلع میگردند و همە آنها برای سرپوش گذاشتن بر موضوع دست بە دست هم میدهند و هیچگاە از متجاوزین بازخواستی نمیشود و همە آنها همچنان در پستهای خود باقی ماندە و ادامە بە کار دادند. "ترجمە بە مفهوم"

چە کسی هست که از تراژدی مرگ ثریا بعد از ٣٠ سال وجدانش بدرد نیاید؟ آیا رهبری وقت حزب دمکرات مسئول مستقیم مرگ یک زن جوان کە برای تحقق آرزوهایش بە صفوف آنها جهت مبارزە با رژیم جنایتکار اسلامی پیوستە است و ناچار دست بە خودکشی میزند نیستند؟ آیا رهبری شاخەهای کنونی حزب دمکرات مسئولیتی در مقابل مرگ ثریا، در مقابل اعدامهای خودسرانە انجام گرفتە شدە، در مقابل برخورد های دیکتاتور منشانە بە مردم کردستان، در مقابل تحمیل جنگ سراسری بە کوملە و کشتار فعالین سازمان های چپ ایرانی و ضدیت با حقوق زن مسئول و جوابگو نیستند؟

حاتم منبری علیرغم پشیمانی از سکوت در مقابل خیلی از بی حقوقی های اعمال شدە در این حزب اما هنوز حتی متجاوزین بە ثریا "ئاسۆ" را معرفی نمیکند؟! و.......

پنجم مرداد ١٣٩٦

 

نظر بدهید
نظرات ثبت شده