متن کامل
   روحانی دور دوم را با سرکوب جنبش کارگری شروع میکند! طبقە کارگر راهی جز سازمان یافتن ندارد! 1396/05/27

رضا کمانگر

 روحانی دورە چهار سالە گذشتە را با وعدە وعیدهای توخالی سپری کرد. همچنین با شکست برجام، ورشکستگی اقتصادی و بیکار سازی میلیونی و تحمیل فقر تا حد گورخوابی بە مردم و در کنار آن رشد گستردە فساد اقتصادی، سیاسی و اخلاقی کل نظام اسلامی سپری کردە است و تا زمان دورە مضحکە انتخابات با جناح خامنەای وارد جنگ بقا و منافع شدند کە در نهایت روحانی برای بار دوم سر از صندوقهای کذائی رای بیرون آورد کە حاصل آن تقسیم بندی سهم جناحهای اصلی در حاکمیت رژیم اسلامی بود و اکنون با تعرض بە معیشت طبقە کارگر و کل مردم ایران دورە دوم دولت را شروع میکنند!

جناحهای اصلی رژیم اسلامی بعد از پایان دورە رقابتهای مضحکە انتخابات متحدتر از دورە گذشتە جنگ را با تعرض بە معیشت طبقە کارگر و اکثریت مردم ایران شروع میکنند.

رژیم اسلامی بعنوان نمایندە منافع سرمایەداران رسالت خود را در استثمار شدید و تحمیل فقر بە جامعە ایران تعریف کردە است و در این راستا کل موجودیت نظام را بر مبنای استثمار و تحمیل فقر بە طبقە کارگر و اکثریت مردم سازمان دادە است. قوە قضائیە و مقننە سوپاپ اطمینان قوە مجریە برای حفاظت از منافع سرمایەداران بخدمت گرفتە میشوند کە نتایج عملی آن در دورە دوم دولت روحانی تعرض وسیعتر بە خواست و مطالبات طبقە کارگر در جریان مبارزات روزمرە کارگری و تودەای است.

رژیم اسلامی سرمایەداران جهت جلوگیری از گسترش اعتراضات کارگری و تودەای فضای امنیتی را با دستگیری فعالین کارگری، معلمین، زنان، کودکان، دانشجویان و با تحمیل احکام ضد انسانی شلاق، جریمە نقدی و محکومیت زندان میخواهند از طبقە کارگر و مردم معترض زهر چشم بگیرند.

هدیە دورە دوم دولت روحانی، صدور حکم شلاق برای فعالین کارگری آق درە و دستگیری دە ها کارگر معترض و حق طلب در چهارگوشە کشور بجرم مبارزە برای بهبودی شرایط کار و زندگی است. رژیم اسلامی تصمیم گرفتە است هر اعتراض حق طلبانە کارگری را با زندان، شکنجە، جریمە و پاپوش دوزی امنیتی پاسخ دهد. رژیم اسلامی تصمیم گرفتە است بە اعتراضات و مبارزات معلمین و پرستاران با دستگیری و صدور احکام وحشیانە جواب بدهد.

چندی پیش اسماعیل عبدی و محسن عمرانی از فعالین اعتراضات معلمین را بە زندان بازگرداندند. رضا شهابی عضو هیئت مدیرە سندیکای شرکت واحد را حدود دە روز پیش دوبارە دستگیر کردند کە هم اکنون در اعتراض بە حکم غیرە انسانی تحمیل ٩٦٨ روز دیگر زندان بە وی دست بە اعتصاب غذا زدە است. موج دستگیریها و تهدیدهای تازە فشاری است کە دەها فعال کارگری، جنبش معلمان، زنان، کودکان، دانشجویان و فعالین مدنی را مورد تهاجم قرار دادە است.

این فضا را باید در هم شکست!

مبارزە و اعتراض برای بهبود شرایط اقتصادی رفاهی زندگی حق طبیعی طبقە کارگر و همە مردم ایران است. رژیم اسلامی و کارفرمایان حقوقهای معوقە چندین برابر زیر خط فقر را تا سقف ٨ ماە را پرداخت نمیکنند، وقتی هم کارگران جهت پرداخت حقوق خود دست بە اعتراض میزنند باز هم این کارگران هستند کە مورد تعرض پاسدار، پلیس، ژاندارم و دادگاە های فرمایشی قرار میگیرند، دستگیر و جریمە و محکوم میشوند!؟ 

طبقە کارگر تعرض دولت و سرمایەداران را باید متحدانە تر و سازمانیافتە تر جواب دهند. راە اتحاد و همبستگی قدرتمند طبقە کارگر در گرو سازمان یابی کارگران در تشکیل مجامع عمومی منظم کارگران در مراکز تولید و رشتە های صنفی کارگران و محل زیست است. در مجامع عمومی منظم باید دستمزد مکفی با استاندارد خانوادە کارگری را بە دولت و کارفرمایان تحمیل کرد! در مجامع عمومی منظم باید خواست بیمە بیکاری بە همە افراد متقاضی بالای ١٦ سالە بە دولت تحمیل شود. در مجامع عمومی منظم باید علیە احکام صادرە دادگاەهای فرمایشی علیە رهبران و فعالین کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی اعتراض کرد و پاپوش دوزی امنیتی را علیە کارگران لغو کرد! در مجامع عمومی باید خواست آزادی زندانیان و فعالین کارگری، مدنی و سیاسی بە رژیم اسلامی تحمیل شود. برگزاری مجمع عمومی منظم میتواند توازن قوای نامساعد فعلی بین دولت و سرمایەداران با طبقە کارگر را تغییر دهد!

٢٦ مرداد ١٣٩٦

نظر بدهید
نظرات ثبت شده