متن کامل
   تجربە داب پس از ١٠ سال، کمونیسم را باید انتخاب کرد! بمناسبت فرا رسیدن ١٦ آذر 1396/09/10

سال ١٣٨٦ فضای دانشگاە های ایران بعد از سە دهە از سرکوب و اختناق و بعد از ٨ سال از ١٨ تا ٢٣ تیرماە سال ٧٨ اعتراض دانشجویان بە سرکوبهای رژیم اسلامی کە بە خون کشیدە شد، یکبار دیگر چپ سوسیالیستی بعنوان جریانی عدالتخواە در نقد نظام سرمایە داری پا بە عرصە وجود در اکثر دانشگاە ها گذاشت کە جمهوری اسلامی را بە وحشت انداخت. رژیم اسلامی سرمایە کە تجربە سرکوب حق طلبی کمونیستها، چپها و آزادیخواهی را از بعد از انقلاب ٥٧ دارا بود بار دیگر چهرە کریه خود را با سرکوب، دستگیری، زندان، شکنجە و محکومیت رهبران و فعالین دانشجویان آزادیخواە و برابری طلب نشان داد بود و یکبار دیگر با الهام از تجربە سرکوبهای خونین دهە شصت از جمله سرکوب خونین کمونیست ها در جریان "انقلاب فرهنگی" عبدالکریم سروش، بە سرکوب بی رحمانە عدالتخواهی در دانشگاە ها پرداخت.  

مردم ایران بیاد دارند، بعد از انقلاب سال ٥٧ و تحمیل ضد انقلاب اسلامی خمینی و شرکا به مردم، سیاست "اسلامی کردن دانشگاهها" با فرمان و حمایت خمینی در دستور قرار گرفت. مجموعه کشمکش های اوائل سال ١٣٥٩ به بستن دانشگاه ها منجر شد که بمدت سه سال ادامه یافت. تئورسینهای حزب اللهی "انقلاب فرهنگی" مانند عبدالکریم سروش کە اکنون با عنوان "دگراندیش دینی" از اسلام دفاع میکند، در راس نیروهای امنیتی و سرکوبگر کمیته چی و پاسدار و چماقدار، با خشن ترین شیوه ها از جمله حمله نظامی به تصفیه دانشگاه ها از کمونیستها، چپها و آزادیخواهان و مخالفین سیاسی مباردت کردند. دهە شصت در ایران دهە قتل عام کمونیستها، چپها و آزادیخواهان لقب گرفتە است کە تعداد بیشمار قربانیان دهە شصت از دانشجویان کمونیست، چپ و آزادیخواە بودند کە در نتیجە "انقلاب فرهنگی" سروش و حکومت اسلامی قربانی شدند. از سرکوب دانشجویان در جریان "انقلاب فرهنگی" و بستن دانشگاه ها تا سرکوب خونین و حمله نظامی به کردستان در همان مقطع، از سرکوب احزاب و جریانات سیاسی و دستاوردهای انقلاب تا آغاز قتل عام ٣٠ خرداد سال ١٣٦٠ و بعد از پایان جنگ ایران و عراق و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ٦٧، یک پروسه واحد است. دوره ای که توانست برای مدتها خفقان کامل را در ایران مستقر کند.

 

عروج دانشجویان آزادیخواە و برابری طلب!

نزدیک بە دو دهە پس از قتل عام زندانیان سیاسی بە دستور خمینی و اجرای آن از طرف هیئت مرگ کە اکنون همچنان در ارکانهای اصلی دو جناح رژیم اسلامی صاحب منصب هستند و پس از سرکوب تیرماە سال ٧٨ دانشجویان معترض بە رژیم اسلامی، دوبار دانشگاە ها در سال ٨٦ با همت دانشجویان آزادیخواە و برابری طلب و با پرچم سرخ بە جامعەای ایران امید داد کە نظام استثمارگر سرمایەداری نمیتواند "ازلی و ابدی" باشد و تنها با اتحاد و همبستگی طبقە کارگر میتوان در مقابل آن صفی محکم ایجاد کرد، پا بە عرصە وجود نهادند. دانشجویان آزادیخواە و برابری طلب با نقد نظام سرمایەداری با شعار "دانشگاە پادگان نیست!" با در دست داشتن شعارهای آزادیخواهانە و برابری طلبانە بە مقابلە با سیاستهای سرکوبگرانە رژیم اسلامی برخواستند. آنها اعلام کردند: بیعدالتی با برابری انسان در تناقض است، تولید کنندگان ثروت و سامان جامعە طبقە کارگر هستند کە خود از دسترنج کار و زحمات خود بی بهرە هستند. دانشجویان آزادیخواە و برابری طلب با هدف رسیدن بە جامعه ای عادلانه و استقرار سوسیالیسم ابراز وجود کردند کە در فاصلە خیلی کمی تاثیرات عمیقی در فضای سیاسی دانشگاهها و جامعە ایران گذاشتند. رژیم اسلامی تاب تحمل ابراز وجود و رشد عدالتخواهی سوسیالیستی را نیاورد و از روز ١٠ آذر تا یک هفتە بعد از ١٦ آذر ٨٦ دهها تن از رهبران و فعالین دانشجویان آزادیخواە و برابری طلب را در دانشگاە های کشور دستگیر و روانە زندانها کردند.

 

اکنون بعد از دە سال همچنان باید از تجارب مثبت و منفی آن حرکت برای نسل امروز بررسی کرد و درس آموخت و از نقاط مثبت آن حرکت و ارزشهایش را سرمشق فعالیت دورە آتی قراد داد و بە همە آن فعالینی کە آن تاریخ را ساختند افتخار کرد و درود فرستاد و نقاط ضعفهای آن را هم بررسی کرد و از آن درس گرفت و تاکید کنیم کە تنها پرچم کمونیسم انقلابی کارگری میتواند جامعە ایران را در وارونگی کنونیش نجات دهد و استقرار عدالت سوسیالیستی یک نیاز فوری جامعە ایران است!

 

 ١٦ آذر روز دانشجو را در پیش داریم!

بە دانشجویان کمونیست، چپ و آزادیخواە! رفقا! جمهوری اسلامی حکومت سرمایه داران جامعە ایران را بە گروگان گرفتە است. رژیم اسلامی برای حفظ نظام سرمایەداری تحمیل فقر بە جامعە را بعنوان افق تداوم عمر خود مینگرد و در این راە سیاست سرکوب ابزار اصلی این رژیم جهت ادامە حاکمیت آن است. بە وضعیت معیشتی طبقە کارگر نگاە کنید، چندین برابر زیر خط فقر را نقشەمند و آگاهانە تحمیل کردەاند! بە صف میلیونی لشکر بیکاری در ایران نگاە کنید کە بە نان شب محتاجند! بە محلات حاشیە نشین شهرها، بە حلبی آبادها، کارتن خوابها و گور خوابها نگاە کنید کە بە قاعدە جامعە ایران تبدیل شدە است. بە وضعیت حقوق زنان نگاە کنید، تحمیل آپارتاید جنسی همچنان مبنای برخورد بە حقوق زن در ایران است! بە فضای سیاسی جامعە نگاە کنید، سرکوب خشن جنبشهای اجتماعی سیاست رسمی جمهوری اسلامی است! بە زندانهای رژیم اسلامی نگاە کنید، همچنان مملو از فعالین کارگری، معلمین، تشکلهای مدنی و مخالفین سیاسی است! بە اکثریت مردم ایران نگاە کنید، نفرت از رژیم اسلامی سرمایەداران سرتاپای جامعە را فرا گرفتە است. گواه این واقعیت، اعتراضات هر روزە کارگران، معلمین، پرستاران، بازنشستگان و اقشار مختلف در چهارگوشە کشور است!

 

مبارزات عدالتخوانە در دانشگاە ها قدمتی بە میزان تاریخ سرمایەداری در ایران دارد. دانشجویان چپ، کمونیست و آزادیخواە هموار نقش مهمی در طرح خواستها و مطالبات حق طلبانە کارگران و اقشار تهیدست جامعە داشتەاند. جامعە ایران بە نقش دانشجویان کمونیست و آزادیخواهان چشم دوختە است. باید از تجربە فراز و نشیبهای گذشتە درس گرفت و دانشگاە همچنان باید یکی از سنگرهای "نە" بە رژیم اسلامی سرمایەداری باشد!

 

٩ آذر ١٣٩٦

نظر بدهید
نظرات ثبت شده