متن کامل
   ما کارگران باید با وضع موجود تعیین تکلیف کنیم! 1396/11/19

رضا کمانگر

بە پایان سال ٩٦ نزدیک میشویم، بە رسم هر سالە کارفرمایان و دولت همراە با نمایندگان ضد کارگری خانە کارگر و... در "شورای عالی کار" مشغول چانە زنی برای تعیین حداقل دستمزد سال ٩٧ هستند کە نمایشی مضحک بیش نیست! برای ما کارگران نمایش این چانە زنی ها باتوجە بە عملکرد ٣٩ سال حاکمیت رژیم اسلامی سرمایەداران معلوم است! تحمیل حداقل دستمزد چندین برابر زیر خط فقر بە طبقە کارگر اصلیترین مبنای تصمیم گیری این نهاد ضد کارگری است!

نهاد ضد کارگری موسوم به "شورای عالی کار" در حالی مشغول چانە زنی بر سر تعیین حداقل دستمزد سال ٩٧ است کە اعتراضات سراسری دیماە ١٠٤ شهر ایران کە برسر معیشت شکل گرفت و در همان ابتدا شعار سرنگونی طلبانە موجب گسترش آن گردید، سران رژیم اسلامی را بوحشت مرگ انداختە است و هم اکنون اعتراضات و اعتصابات کارگری از کشت و صنعت نیشکر هفت تپە گرفتە تا مارش کارگران هپکوی زنجان و اعتصاب کارخانە ایران تایر، شرکت پرلیت تهران و دهها اعتصاب کارگری دیگر در بخشهای مختلف صنعتی کە برای دریافت حقوقهای معوقە در جریان است موقعیت تعرضی کارگران بە دولت و کارفرمایان را در شرایط جدیدی قرار دادە است کە ادامە اعتراضات سراسری مردم هم بە کابوس سران ریز و درشت رژیم اسلامی تبدیل شدە است.

در همین رابطە مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری اسلامی با انجام یک نظر سنجی سطحی و بیمایە اعتراف کردند ٧٥ درصد مردم ایران از نظام اسلامیشآن ناراضی هستند! این نظر سنجی کذایی است چرا کە اکثریت بالای ٩٥ در صد مردم نمیخواهند سر بە تن رژیم اسلامی باشد و اگر تفنگچی های سپاە پاسداران و ارتش و بسیج همراە با گلەای از بازجو- قضات کذایی با دم و دستگاە زندان و شکنجە گاه نباشند رژیم اسلامی یکساعت هم دوام نخواهد آورد! 

فشارهای اعتراضات، اعتصابات کارگری تا این لحظە هنوز دولت و کارفرمایان را بە عقب نشینی نهائی وادار نکردە است اما موجب ایجاد شرایطی شدە است کە کارگران بقدرت متحدانە خود پی بردەاند و مصمم هستند کە این وضعیت تحمیل فقر و بی حقوقی را دیگر تحمل نکنند. تا همینجا اعتراضات و اعتصابات قدرتمندانە کارگران همراە با بخشهای مختلف جامعە موجب فشار شدیدی شدە است کە نهاد ضد کارگری "شورای عالی کار" دست بە عصا حرکت میکند و مشغول چانە زنی هستند کە چگونە بتوانند بعد از اعلام تعیین حداقل دستمزدهای ٩٧ از انفجار طبقە کارگر در ابعاد سراسری جلوگیری کنند. 

وظیفە ما کارگران است کە با این وضعیت فلاکتبار تعیین تکلیف کنیم!

رفقا! سرمایەداران در ایران با اتکا بە جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوبش، ٣٩ سال است فقر و بی حقوقی مطلق را بە ما طبقە کارگر و اکثریت مردم ایران تحمیل کردە است! رژیم اسلامی سرمایەداران ٣٩ سال است ما کارگران را از ابتدائی ترین حق خود، یعنی حق تشکل، سازمانیابی و حق اعتراض، اعتصاب و تجمع محروم کردە است! ٣٩ سال است قانون کار ضد کارگری را بە ما تحمیل کردەاند کە نە تنها در زمان تعیین حداقل دستمزد فاقد نمایندە مستقل کارگری هستیم بلکە این قانون تبعیض آمیز شامل بخش بزرگی از طبقە کارگر که در کارگاه های زیر ١٠ نفر هستند نمیشود و دست کارفرمایان را در گرفتن امضای سفید، اخراج کارگران، عدم پرداخت دستمزد بموقع کارگران را باز گذاشتە است و هر حرکت اعتراضی کە برای بهبود شرایط زندگی انجام دادەایم بهای گزافی از درد و رنج مانند سرکوب، دستگیری، شکنجە، محاکمە های کذائی، احکام اعدام، زندان، شلاق و جریمە پرداختەایم کە تاثیر عمیقی بر ما و نسل بعدی هم گذاشتە است. 

رژیم اسلامی سرمایەداران عامل اصلی بیکاری میلیونی، اعتیاد میلیونها نفر، تن فروشی، بزهکاری و گورخوابی و دهها مصائب اجتماعی دیگر است! رژیم اسلامی سرمایەداران ٣٩ سال است با تحمیل سیاست آپارتاید جنسی در جامعە حقوق زنان را سیستماتیک نقض میکنند کە زنان بعنوان شهروندان درجە دوم و تحمیل حجاب اسلامی، قانون تجاوز بە نوزادان دختر با عنوان ازدواج با پدرخواندە، مراسم شنیع تحلیف کودکان دختر و عدم حقوق تساوی در ارث، حضانت و شهادت و قضاوت و... را دیگر نباید تحمل کرد. رژیم اسلامی ٣٩ سال است ضد شادی، موسیقی، رقص و تفریح جوانان و مردم ایران است کە دیگر نباید آن را تحمل کرد! رژیم اسلامی ٣٩ سال است صدای هر مخالف سیاسی را با گلولە، زندان، شکنجە و اعدام جواب میدهد کە نباید دیگر آن را تحمل کرد! تاریخ جامعە ایران باید ٣٩ سال گذشتە را بعنوان حاکمیت هولاکاست سیاە اسلامی بر جامعە برسمیت بشناسد و ما باید این افتخار را ثبت کنیم کە طبقە کارگر نە تنها خود بلکە کل جامعە ایران را از وجود رژیم اسلامی سرمایەداران نجات خواهد داد! 

رفقا!

در اعتراضات و اعتصابات این دور برسر خواستە هایمان توافق کنیم کە عبارتند از: - اعتراضات و اعتصابات را گسترش دهیم و سراسری کنیم. - پرستاران، معلمین و بازنشستگان را بعنوان هم طبقەای خود بحساب آوریم و در میان همە آنها همبستگی طبقاتی ایجاد کنیم. - تمام حقوقهای معوقە باید یکجا بدون کم و کاست پرداخت شود! - همە افراد اخراج شدە بیدرنگ باید بە سر کار باز گردند - برگزاری مجامع عمومی منظم را به سنت محل کار و زیست تبدیل کنیم. - در مجامع عمومی نمایندگان خود را بعنوان شورای محل کار و زیست انتخاب کنیم. - خواستهای صنفی، سیاسی و اجتماعی را در مجامع عمومی تعیین کنیم و برای اجرا بدست نمایندگان منتخب در شوراها بسپاریم. - نمایندگان شورای کارگران باید در تعیین حداقل دستمزدها نقش تعیین کنندە داشتە باشند و حداقل دستمزدها باید بتصویب مجامع عمومی کارگران رسیدە باشد. - قانون کار ضد کارگری فعلی ملغی میگردد و نمایندگان شوراهای کارگری باید بفکر تهیە قانون کاری باشند کە موقعیت انسانی و معیشتی کارگر محترم شمردە شود - بیمە بیکاری باید بە همە متقاضیان کار بالای ١٦ سال پرداخت شود. - برابری حقوق زن و مرد در محل کار و اجتماع باید برسمیت شناختە شود و تخطی از آن باید جرم محسوب شود. - همە زندانیان سیاسی عقیدتی باید بی قید و شرط آزاد شوند! - دولت باید بە همە آسیب دیدگان زلزله و محیط کار خسارت پرداخت کند.

"شورای عالی کار"، کارفرمایان، خانە کارگر و دولت باید بدانند، از نظر طبقە کارگر در همە بخشها و رشته های مختلف از کارگران نفت، گاز، پتروشیمی ها، ایران خودرو، صنایع و معادن گرفتە تا کارگران بخشهای مختلف صنعتی، پرستاران، معلمین و بازنشستگان تا لشکر میلیونی بیکاری دیگر زندگی زیر خط فقر را تحمل نخواهند کرد! طبقە کارگر باید عزم خود را برای بزیر کشیدن رژیم اسلامی و تحقق و تضمین آزادی، برابری و رفاە جزم کند.

١٩ بهمن ١٣٩٦ 

نظر بدهید
نظرات ثبت شده