سایت منصور حکمت
   آزادی بیان
   سازمان رهایی زن
   اول کودکان
   آزادی ان جی اوها
   حککا-حکمتیست
   حککا - عراق
   حزب کمونیست کارگری ایران
   جوانان حکمتیست
   سازمان آزادی زن
   سازمان جوانان کمونیست