متن کامل
   اکتبر می پرسد: در مورد اعتراضات کارگری در کردستان گفتگو با رضا کمانگر 1400/02/13

اکتبر: در گرماگرم مبارزات سراسری  طبقه کارگر، آیا تحرکات مبارزاتی درجنبش کارگری کردستان هم مشاهده می‌شود ؟ می شود به نمونه هایی از آن اشاره کنید و در مورد خواست ‌و مطالبات آن توضیحاتی بدهید ؟

رضا کمانگر: بگذارید قبل از جواب بە سوال شما، از نظر خودم دو ویژگی اصلی جامعە کردستان را توضیح دهم . 

ویژگی اول: جامعە کردستان بدلیل شرایط سیاسی و نگاە امنیتی رژیم اسلامی بە این منطقە،  فاقد مراکز تولیدی عمدە و کلیدی دربرگیرندە انبوه  کارگران است. شرایط سیاسی و نگاە امنیتی باعث شدە است از هردو طرف یعنی دولت و سرمایەداران بخش خصوصی دست بە سرمایە گذاری کلان در کردستان نزنند. این واقعیت بە معنی این نیست کە در کردستان مناسبات کار و سرمایە وجود ندارد، برعکس در کردستان جدا از اینکە تضاد خشن بین کار و سرمایە وجود دارد بلکە طیف وسیعی از کارگاه و کارخانە های کوچکی وجود دارند که نقش کم تاثیر دارند۰ برای نمونه در استان کردستان رشته های کاری زیادی وجود دارد کە در  همە اینها کمتر از هزار نفر کارگر مشغول کار هستند.* بعلاوه کارگاە های کوچک مانند تعمیر کاران، جوشکاران، برق کاران، کارگاە های معدنی، لولە کشی، خیاطیها، نانواخانه ها، کارگران ساختمان سازی، جادە سازی، سد سازی، آجرپزی ، بلوک زنی، جوجە سازی ها هم بخش دیگری ازکارگزان کردستان را در خود جای داده اند. در سال‌های اخیر بعضی از شهرداریها و خدمات درون شهری را بە بخشهای خصوصی واگذار کرده اند و  جمعیت کارگر در این بخشها را هم کم کردە اند. کە این خود موجب شدە است اکثریت کارگران شاغل در کردستان حتی شامل همان قانون ضد کارگری کار جمهوری اسلامی هم نشوند. چراکە قانون تبعیض آمیز کار رژیم اسلامی کارگاە های با کمتر از سقف ١٠ نفر کارگر را مشمول قانون کار نمیداند و در نتیجە دست کارفرما را برای ایجاد مناسبات بردە وار با کارگران در این کارگاها  بازتر کردە است. پدیدە کولبری کە بیشتر در کردستان از مرز قصر شیرین تا نزدیک ارومیە رایج است و شاید گفت بیشترین جمعیت کارگران بیکار را در بر میگیرد بخش چشمگیری از کارگران کردستان را تشکیل می دهد. به صف بیکاران کردستان باید دستفروشان و کاسبکاران بی درآمد و بدون هیچ حمایت اجتماعی را افزود. آمار بیکاری در کردستان گستردە تر از آن چیزی است  کە نهاد های رژیم اسلامی بە آن اشارە میکنند.

ویژگی دوم: جامعە کردستان تحزب یافتە است . طی ٤٣ سال گذشتە مردم کردستان از نظر سیاسی و اجتماعی تسلیم سیاستهای رژیم اسلامی نشدند. مناسبات جامعە کردستان تابع مناسبات سرمایەداری در سراسر ایران است و تضاد اصلی بین کار و سرمایە بشکل خشن و افسار گسیختە در جریان است. در کردستان گرایشات اجتماعی در مقابل همدیگر صف آرایی کرده‌اند. رژیم اسلامی در کردستان از نظر سیاسی و اجتماعی بجز شمار  اندکی مزدور و جیرە خوار، نفوذ سیاسی و  اجتماعی ندارد. در کردستان دو گرایش اصلی یعنی ناسیونالیسم کرد و چپ و کمونیست در تقابل با همدیگر قرار دارند. گرایش مذهبی کە در زمان بعد از انقلاب ٥٧ با حمایت ضد انقلاب اسلامی دور مکتب قرآن و مفتی زادە جمع شدە بودند، اکنون بخشی از آنها بە سلفی گری و داعشی تبدیل شده اند کە ادامە حیات آنها باز هم مدیون حمایتهای مادی و معنوی  و پشت پردە رژیم اسلامی است کە همچنان ابراز وجود میکنند. 

گرایش ناسیونالیسم کرد، بە دنبال سهم خواهی در قدرت سیاسی با همین مناسبات سرمایەداری با رژیم اسلامی و یا رژیم سرمایەداری بعد از رژیم اسلامی هستند. گرایش چپ و کمونیست ریشە اجتماعی در کردستان دارد، این گرایش پرورش یافتە در اعماق درد و رنج طبقە کارگر و اکثریت مردم محروم جامعە است. این گرایش طی ٤٣ سال گذشتە سازش ناپذیر در مقابل رژیم اسلامی سرمایەداری مدافع بی چون و چرای منافع کارگران، برابری حقوق زنان، کودکان، سالمندان و ضدیت با قوانین ارتجاعی اسلامی و شریعت اسلام سنی، شیعی و عقب ماندگی ناسیونالیستی بودە است. گرایش چپ و کمونیست در کردستان بە دنبال همپیمانی خود با جنبش کارگری، جنبش آزادی زن، جنبش دانشجویان چپ و برابری طلب و مردم محروم و عاصی ازدست رژیم اسلامی در سراسر ایران است کە تحقق آزادی برابری و رفاە و عدالت اجتماعی را در گرو بمیدان آمدن کارگران و جنبشهای اجتماعی با آلترناتیو کارگری و سوسیالیستی میداند. بە همین دلیل فعالین چپ و کمونیست در کردستان در میان فعالین جنبش کارگری، زنان، دانشجویان و مردم آزادیخواە و برابری طلب در سراسر ایران خوشنام و قابل اعتماد  و قابل احترام هستند. نفوذ سیاسی و اجتماعی چپ و کمونیست در کردستان موجب تقویت گرایش عدالتخواهانە و برابری طلبانە در جنبش کارگری، جنبش آزدی زن، جنبش دانشجویی و جنبش خلاصی فرهنگی و مردم محروم سراسر ایران می شود. با این تصویر از چپ و کمونیستهای کردستان میخواهم بگویم ما راهی جز تلاش برای تحقق اهداف عدالتخواهانە و برابری طلبانە، بە ایجاد اتحاد و همبستگی در میان کارگران و جنبشهای اجتماعی سراسر ایران نداریم. کمونیستهای کردستان برای این هدف پیوند عمیقی با جنبشهای کارگری و اجتماعی در سراسر ایران دارند و آیندە خود را در تلاش برای سازماندهی انقلاب اجتماعی کارگران و جنبشهای اجتماعی میدانند.

در جواب بە سوال شما، از نظر من اعتراضات جنبش کارگری در کردستان مانند اعتراضات جنبش کارگری در سراسر ایران است کە در این دور برای تامین معیشت و سلامت است و در کردستان اعتراضات بە کشتار کولبران هم باید اضافە کرد.

طی بیش از یکسال گذشتە جدا از بحران اقتصادی، سیاسی و اخلاقی رژیم اسلامی بحران پاندمی کرونا هم بە مصیبت مضاعفی بر زندگی طبقە کارگر و اکثریت مردم ایران و مردم کردستان اضافە شدە است. بحران اقتصادی و بحران پاندمی کرونا در کنار بی مسئولیتی و شانە بالا انداختن سران رژیم اسلامی موجب فشار افسار گسیخته ای  بر زندگی کارگران و اکثریت مردم محروم کرستان شدە است. گرانی، بیکاری و فساد بە هویت اصلی ادارە جامعە تبدیل شدە است. سران رژیم اسلامی از پاندمی ویروس کرونا بعنوان نعمت الهی جهت سازماندهی مافیای دزدی، فساد و فشار امنیتی برای ادامە حیات خود  استفاده می کنند  و جامعە را بە لبە استیصال سوق دادە اند. در یکسال گذشتە جدا از تداوم کشتار کولبران، سیاست فضای تحمیل خفقان، دستگیری، شکنجە، محکومیت فعالین کارگری، سیاسی و اجتماعی بە زندان و اعدام را تشدید کردە است و اکنون صدها نفر از فعالین عرصە های سیاسی، اجتماعی در زندانها بسر میبرند.

اما در مقابل رهبران و فعالین کارگری و تشکل‌های موجود آنها راە حل را در سازماندهی اعتراضات کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی میدانند و در این راستا ما در کردستان شاهد اعتراضات کارگران شهرداریها، نانوایی ها، پرستاران، اعتراضات فرهنگیان، بازنشستگان، دستفروشان، کاسبکاران و...بودەایم. خواستهای اصلی آنها جدا از اعتراض علیه سرکوبگری های رژیم و خواست پرداخت حقوق های معوقه ، بخصوص در شرایط کنونی تامین  معیشت، سلامت و بهداشت و پایان دادن بە کشتار کولبران بودە است.   

اکتبر: از نظر شما اهم وظایفی که پیشروان و رهبران کارگری در کردستان باید به آن توجه کنند کدامها هستند ؟

رضا کمانگر: جامعە ایران در آستانە تحولات مهمی قرار دارد. جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی، سیاسی و اخلاقی خیلی وقت است مشروعیتش را از دست دادە و بە بن بست رسیدە است. امروز مسئلە پایان عمر جمهوری اسلامی بە باور اکثریت مردم ایران و جامعە تبدیل شدە است. زمینە این واقعیت در بستر اعتراضات از دیماە ٩٦ تا اعتراضات آبان ٩٨ و هزاران مورد از اعتصاب و اعتراض کارگری در مراکز مهم صنعتی مانند اعتصابات کارگران هپکو، آذرآب، فولاد، هفت تپە، لولە سازی اراک، خودرو سازیها و دهها مراکز پتروشیمیها، نفت و  گاز در  چهار گوشە کشور فراهم شدە است.

جریانات راست با محوریت ناسیونالیسم ایرانی مانند سلطنت طلبان، جمهوری خواهان، مجاهدین، اصلاح طلبان دیروز حکومتی و ناسیونالیستهای کرد وغیره  بویالرحمن رژیم اسلامی بە مشامشان رسیدە است و با سازماندهی جبهه های مختلف  و راه اندازی کنفرانسها، سمینارها در کمین سوار شدن بر اعتراضات ما کارگران و توده های  متنفر از جمهوری اسلامی افتادەاند. این یک واقعیت است کە بورژوازی ایران و نیروهای طرفدار نظام سرمایەداری از ادامە حاکمیت رژیم اسلامی بعنوان حامی نظام سرمایەداری سرخوردە، نا امیدو بە رژیم اسلامی اعتماد چندانی ندارند. اما تلاش همە نیروهای راست این است در جریان بزیر کشیدن رژیم اسلامی، نظام سرمایەداری را نجات دهند. از اینرو توطئە طرحهای همە با همی و آلترناتیو  سازیهای بورژوازی برای ایجاد توهم در میان کارگران و مردم محروم ایران و کردستان است. درک این واقعیت وظایف عاجلتری را برای رهبران و فعالین کارگری درعرصە های مختلف اجتماعی تعریف میکند. اولین وظیفە ما این است باید با آلترناتیو کارگری و سوسیالیستی خود وارد کشمکش سیاسی سرنوشت ساز آیندە ایران بعد از جمهوری اسلامی شویم. گرایش سوسیالیستی درون جنبش کارگری باید خود را بعنوان مدعی صاحب جامعە دست بە سازماندهی تحزب کمونیستی کارگری و تودەای بزند و از این طریق خود را بعنوان آلترناتیو کارگری و سوسیالیستی برای بسر انجام رساندن وظیفە سازماندهی انقلاب اجتماعی کارگران آمادە کنند. رهبران و فعالین جنبش کارگری در کردستان باید مانند همیشە پیوند و ارتباط خود را با رهبران و فعالین جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی سراسری حفظ وگسترش دهند و با توجە بە تجارب گذشتە بخشی از رهبران و فعالین کارگری ازحاکمیت شورای کە متکی بر ارادە دخالت مستقیم کارگران و تودە مردم است را بە نسل جوانتر منتقل کنند و بتوانیم با دامن زدن بە جنبش مجامع عمومی الگوی دخالت مستقیم کارگران و مردم محروم در سرنوشت خودشان را فراهم کنیم. تلاش برای اتحاد و همبستگی طبقاتی رمز تغییر توازن قوا بنفع جبهە آلترناتوی گارگری و سوسیالیستی است. این وظیفە تعطیل ناپذیر گرایش سوسیالیستی درون جنبش کارگری کردستان است!

١٢ اردیبهشت ١٤٠٠

———————————

*  رشته هایی از قبیل : تولید بتن گازی و قطعات سبک بتنی، تولید آهک هیدرات، تولید انواع پیچ و مهره، تولید الیاف

شیشه، تولید خانه و قطعات پیش ساخته بتنی، تولید پودر لاستیک، تولید سلول و ماژول خورشیدی، تولید ورقه های فلزی رنگی، تولید گچ، تولید انواع کیسه های بزرگ لمینت شده، احداث پالایشگاه دام ،محصولات استحصالی از دام، تولید پلی وینیل الکل، تولید سقف کامپوزیتی با عرشه فولادی، تولید ساختمانهای پیش ساخته، تولید انواع نان صنعتی، تولید نانو کامپوزیت پلیمر هوشمند جهت صنایع خودروسازی، تولید پنل سبک ساختمان یا ورق کامپوزیت، تولید سنگ مصنوعی سنگ مهندسی، تولید ورقه های چند لایه اسپتیک، تولید قطعات پیش ساخته بتنی لیکا، تولید مصنوعات سنگی .

 

نظر بدهید
نظرات ثبت شده