متن کامل
   کارگران در اول ماە مە، سرنگونی رژیم اسلامی را بعنوان کیفرخواست طرح میکنند! 1402/02/10

در چهل و چهار سال گذشتە بی ربطی رژیم اسلامی بە منافع طبقە کارگر و اکثریت مردم عامل بحران سیاسی، اقتصادی بودە است!

در چهل و چهار سال گذشتە بی ربطی رژیم اسلامی بە منافع طبقە کارگر و اکثریت مردم عامل بحران سیاسی، اقتصادی بودە است! طی چهل و چهار سال گذشتە پایە های رژیم اسلامی با عدم مشروعیت سیاسی، اقتصادی و اخلاقی بنا شدە است. از این رو رژیم اسلامی هموارە از جنبشهای اجتماعی کارگران، زنان، فرهنگیان، دانشجویان، بازنشستگان و جنبش سرنگونی طلبانە عموم مردم در وحشت قرار داشتە است و برای بقای خود متکی بر تنگ کردن فضای سیاسی، سرکوب، دستگیری، صدور احکام اعدام و زندان بودە است. طی نزدیک بە هشت ماە گذشتە بعد از قتل حکومتی مهسا "ژینا" امینی ٢٢ سالە، برای اکثریت مردم، ازجملە کارگران، فرهنگیان، بازنشستگان، دانشجویان و جوانان، روشنتر شدە است، بحران اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و عدم مشروعیت پایەهای رژیم اسلامی کە از ابتدا وجود داشت، اکنون عیانتر بە باور اکثریت مردم ایران تبدیل شدە است. رژیم اسلامی ادامە عمر خود را در گرو تحمیل فقر بە همە اقشار مردم بعنوان جنگ برای بقا بکار گرفتە است. تشکلهای مستقل کارگری، تودەای، سازمانهای سیاسی، اجتماعی و.... را ممنوع کردند. حقوق کارگران را با چندین پلە زیر خط فقر تعیین و با تاخیر پرداخت میکنند. فرهنگیان را برای زندە ماندن وادار کردند باید شغل دوم و سوم فراهم کنند تا بتوانند زندگی بخور و نمیری را تحمل کنند. بازنشتستگان را با بحران سلامتی و فقر مطلق ناچاری زندگی میکنند. از یک طرف کارتن خوابی، بە گور خوابی تبدیل شدە، اعتیاد، تنفروشی، فروش اعضای بدن، بزە کاری، زور گیری و ده ها مصیبت دیگر را بە نرم زندگی اکثریت جامعە تحمیل شدە است. سوال اصلی این است، مگر رژیم اسلامی طی چهل و چهار سال گذشتە برای ادامە حاکمیت سیاە خود با طبقە کارگر، با زنان، با دانشجویان با فرهنگیان، با بازنشستگان، با هنرمندان، با نویسندگان با فعالین زیست محیطی، با نهادهای سیاسی اجتماعی و با کل مردم در حال جنگ نبودە است؟

جواب این سوال را باید کارگران، زنان، فرهنگیان، بازنشستگان، دانشجویان و مردم عاصی از تحمیل فقر بە زندگی خود بدهند. جنگ را باید با جنگ جواب داد. اسلحە جنگی ما اتحاد و همبستگی ما حول سازمانیابی حزبی و تشکلهای تودەای ما است! اسلحە جنگی ما سازماندهی اعتصابات کوبندە در همە صنایع بزرگ و کوچک اقتصادی تا فراهم کردن اعتصابات گستردە سراسری و عمومی است. اسلحە جنگی ما تحسن، راهپیمایی تا فراهم کردن زمینە خلع سلاح کلیە نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی است..

اول ماە مە روز جهانی کارگر را بە کیفرخواست خود برای سرنگونی رژیم اسلامی و نظام سرمایەداری تبدیل کنیم. تنها با اتحاد و هبستگی طبقاتی خود میتوانیم بە اهدافمان برسیم!  !

زندە باد اول ماە مە روز جهانی کارگر!

 زندە باد آزادی برابری حکومت شورای!

١٠ اردیبهشت ١٤٠٢
نظر بدهید
نظرات ثبت شده