متن کامل
   سال نو مبارک! سال درد، رنج و خون ٢٠٢٣ پایان یافتە است! 1402/10/10
سال ٢٠٢٣ مانند سالهای گذشتە در نقاط مختلف جهان، از آسیا و آفریقا تا ارپا و آمریکا، همراە درد، رنج و ریختن خون هزاران انسان پایان یافتە است. در سال ٢٠٢٣ قربانیان اصلی جنگ ارتجاعی روسیە و اکراین مردم بی دفاع این دو کشور بودند و تاثیر مخرب آن بر کل جهان تحمیل شدە است.

. سیاستهای ضد انسانی آمریکا، غرب و دولتهای ارتجاعی مانند رژیم نژادپرست اسرائیل، رژیم اسلامی در ایران، عربستان، ترکیە، یمن، عراق و سوریە موجب درد، رنج و قربانی شدن مردم بی دفاع همە این کشورها شدە است. وحشیگری دولت فاشیست اسرائیل علیە مردم بی دفاع فلسطین لکە ننگی در این سال بر پیشانی دولتهای آمریکا، غرب و شورای امنیت سازمان ملل است! گروهای تروریستی مانند حماس، داعش، طالبان، حزب اللە لبان، حوثی های یمن، حشت شعبی عراق و..... دست پروردە رژیم های ارتجاعی آمریکا، رژیم اسلامی، عربستان سعودی، ترکیە و دولتهای اروپایی هستند کە بجان مردم بی دفاع کشورهای آسیایی، آفریقا، اروپا و آمریکا افتادە اند. یک روی دیگر سیاستهای اقتصادی دولتهای سرمایەداری جهان، تحمیل گرانی، بیکاری، فقر و گرسنگی بە میلونها انسان بر این کرە خاکی است.

نظم کنونی این جهان وارونە است، نباید امید را از دست داد!

خیزش انقلابی کە از ٢٦ شهریور ١٤٠١ با قتل حکومتی ژینا امینی شروع شد تلاش آگاهانە فعالین جنبشهای اجتماعی برای بازگرداندن امیدی بود کە این نظم وارونە را شایستە زندگی در ایران نمیدانستند و حکم سرنگونی رژیم اسلامی را صادر کردند! رژیم اسلامی از روز اول حاکمیت ننگینش در ٢٢ بهمن سال ١٣٥٧ تا قتل حکومتی مهسا امینی بە جامعە ایران خون پاشیدە بود و از روز ٢٦ شهریور هم تا لحظە کنونی ماشین سرکوبش در حال کشتار است، اما برای اقشار مختلف در جنبشهای اجتماع مانند کارگران، زنان، بازنشستگان، فرهنگیان، دانشجویان، جوانان عاصی از قوانین ارتجاعی اسلامی و مردم بە تنگ آمدە از فقر و فساد مسئلە اصلی همچنان سرنگونی رژیم اسلامی و واژگونی نظم موجود سرمایەداری است!

سال ٢٠٢٤ را با عزمی جزمتر از گذشتە، با تلاش آگاهانە و هدفمند با اتحاد و همبستگی برای سرنگونی رژیم اسلامی شروع کنیم! شروع سال را بە همە شما رفقا و دوستان و انسانهای مبارز راە آزادی، برابری و عدالت اجتماعی شادباش میگوئیم.

٣١ دسامبر ٢٠٢٣

نظر بدهید
نظرات ثبت شده