متن کامل
   کارگران نیشکر هفت تپە نباید اجازە دهند خون علی نقدی پایمال شود! 1396/12/09

رضا کمانگر

بر اساس گزارشات منتشر شدە، یکی از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، ظهر روز سه‌شنبه ٨ اسفند بنام علی نقدی ٥٠ سالە با سابقە ٢٧ سال کار در این مجتمع در مجاورت محوطهٔ کمپ کارگران نی‌بر، خود را به کانال آب انداخت و به زندگی‌ خود پایان داد است.

بر اساس همین گزارش به نقل از همکاران علی نقدی کە کارگری شناختە شدە در نیشکر است تائید شدە است کە وی برای پیگیری مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود صبح روز سه‌شنبه به بخش اداری کارفرما مجتمع مراجعه کرده بود و بعد از عدم جواب کارفرما بمیان کمپ همکاران خود میرود از بی نتیجە ماندن تلاش و پیگیرهایش در مورد دریافت مطالباتش با همکارانش صحبت میکند و اعلام میکند از این وضعیت خستە شدە و راهی جز خودکشی برایش باقی نماندە است.

همکاران او با ناباوری ساعتی بعد با جنازە بی جان او در آب کانال کشاورزی نی روبرو میشوند.

این حادثە همە کارگران هفت تپە و فعالین کارگری جامعە ایران را بشدت متاثر کردە است! سئوالی کە مطرح است این است، چگونە مانع پایمال شدن خون این کارگر میشویم؟ چگونە حق مان را از حلقوم سرمایەداران و رژیم اسلامی بعنوان حامی استثمار کارگران در میآوریم؟

رفقای کارگران هفت تپە!

علی نقدی ٢٧ سال پیش وقتی بعنوان همکارانتان شروع بکار کرد جوانی ٢٣ سالە بود، با امید بە اینکە دستش بکاری بند شدە و میتواند زندگی عادی را پایەگزاری کند، مانند همە شماها با شور و نشاط کارش را شروع کرد و برای سرمایەداران مفتخور روزانە انباشت سود تولید میکرد و امروز بعد از ٢٧ سال سابقە کار رسانە های حکومتی بی شرمانە او را بعنوان کارگر "فصلی" معرفی میکنند کە انگار او برای باج خواهی بە ادارە کارفرما در مجتمع نیشکر هفت تپە مراجعە کرد و از باج خواهیش سرخوردە شدە و پایش لغزیدە و بە آب افتادە است!؟ انگار سرمایەداران و دولتشان مقصر نیستند کە روزانە دهها کارگر در جامعە ایران در نتیجە تحمیل فشار فقر بە استیصال میرسند و بە زندگی خود پایان میدهند.

برای همە ما روشن است جمهوری اسلامی با قانون دفاع از منافع سرمایەداران جان علی نقدی را گرفتە و زندگی میلیونها کارگر را بە روز سیاە نشاندە است! وظیفە ما کارگران است با ایجاد صفی محکم از اتحاد و همبستگی اجازە ندهیم خون این کارگر قربانی پایمال شود. با صفی متحدانە نباید اجاز بدهیم بار دیگر این حادثە دردناک در میان ما کارگران تکرار شود! راە حل گرفتن خواستها، مطالبات و حق ما کارگران در گرو مبارزە دستجمعی است! تلاش فردی در مقابل سودجویی کارفرما و دولت اسلامی راە بجای نمیبرد. قدرت ما در اتحاد و همبستگی است کە میتواند دولت اسلامی و کارفرماهایان را بزانو در بیاورد!

با برگزاری منظم مجامع عمومی در محل کار و زندگی بقدرت طبقاتی خود متکی شویم آنگاە هیچ کارگری از سر استیصال دست بە خودکشی نخواهد زد!

خود را در غم و اندوه خانوادە علی نقدی و همکارانش شریک میدانم

٩ اسفند ١٣٩٦  

نظر بدهید
نظرات ثبت شده