متن کامل
   کارگران فولاد خیلی وقت است از دشمنی رئیس دادگستری و نظام اسلامی با خود آگاە هستند! 1396/12/13
فرهاد افشارنیا، رئیس دادگستری خوزستان، روز یکشنبە ١٣ اسفند در یک شکر شکنی رسانەای میگوئید، تجمع و اعتراضات‌ کارگران صنعتی فولاد ایران را دیگر تحمل نخواهند کرد و هر گونە اعتراض و تجمع کارگری را "غیرە قانونی" اعلام میکند!؟

آقای "رئیس دادگستری" در حالی این "فرمایشات" را بیان میکنند کە هفتە گذشتە نیروهای امنیتی بە دستور ایشان در یک عملیات شبانە بیش از دە نفر از کارگران فولاد را دستگیر و روانە شکنجە گاە های "دادگستری" کردەاند. آقای افشارنیا و همپالگیهایش فکر میکردند با دستگیری و زندانی کردن بیش از دە نفر از کارگران در عملیات شبانە ترس و وحشت را در میان بیش از چهار هزار نفر از کارگران فولاد ایجاد میکنند و کارگران بجایی ادامە تجمع و اعتراضات سر بە راە میشوند و بە سر کار باز گشتە و مشغول ادامە تولید میشوند کە خیالی باطل است!

آقای "رئیس دادگستری" حنایی محاصبات خود و اربابانت برای تهدید و سرکوب کارگران بپا خواستە فولاد دیگر رنگی ندارد! کارگران تجربە ٣٩ سال تهدید، سرکوب، زندان، شکنجە و اعدام را دارند! ما شاهد ٣٩ سال جنایت نهادهای تحت فرمان نظامتان علیە کارگران و مردم ایران هستیم. اگر تا دیروز توانستە بودید از طریق سرکوب و ایجاد فضای اختناق طبقە کارگر را پراکندە کنید و فکر میکردید کارگران باید فقط نیروی کار ارزان برای نظام سرمایەداران باشند، امروز کارگران با صدای رسا اعلام میکنند کور خواندید! ما دیگر پراکندە نیستیم، ما کارگران متحدانە اعلام میکنیم حق مان را از حلقومتان با زور بیرون میکشیم! ما کارگران با اتحاد و همبستگی خود اعلام میکنیم بساطتان را جمع میکنیم و دیگر ادامە جنایتتان را تحمل نخواهیم کرد!

بجایی کارگران زندانی شما سرمایەداران و حافظان پر از جنایت علیە کارگران باید دستگیر و بە محاکمە مجازات شوند

زندە باد اتحاد و همبستگی طبقە کارگر!

زندە باد کارگران فولاد ایران!

١٤ اسفند ١٣٩٦

نظر بدهید
نظرات ثبت شده