متن کامل
   نیروی کار ارزان و کارگر کم توقع نیستیم! 1397/02/07

بمناسبت فرارسیدن اول مە روز جهانی کارگر

رضا کمانگر

ابتدا در نظر داشتم آمار گزارشات اعتراضات و اعتصابات کارگری ثبت شدە سال ٩٦ را جمع آوری و در یک مقالە منتشر کنم، وقتی از فروردین ماە شروع بە جمع آوری کردم در همان ابتدا بە حجمی بزرگ و بالا از گزارشاتی برخوردم کە فراتر از یک مطلب یا مقالە بود. در نتیجە آمار حرکات اعتراضی تنها مربوط بە اردیبهشت ماە سال ٩٦ را انتخاب کرده و کافی میدانم چراکە تنها این گزارش یکماهە گواه بر اعتماد بنفس طبقە کارگر پر قدرت و دارای توقعات و پتانسیل بالا است. آمار گزارشات اعتراضات و اعتصابات کارگری کە در اردیبهشت ماە تاکنون از طریق خبرگزاریهای خود رژیم اسلامی هم انعکاس پیدا کردە است ٩٥ مورد است، اما فقط بە ٨٣ مورد اشارە شدە است. ١٢ مورد گزارشات بدلیل اینکە محل اعتراضات از قلم افتادە است در جمع آوری حذف شدە است.

باید این نکتە راهم یاددآور شوم، در سال ٩٦ صدها اعتراض و اعتصاب کارگری اتفاق افتادە است کە نە منعکس شدە و نە در جایی بە ثبت رسیدە است. بطور تقریبی حدودا ٣٥-٤٠ درصد گزارشات اعتراضات و اعتصابات کارگری در هیچ جا نە رسانەای شده اند و نە در جایی بە ثبت رسیدە است. تا همینجا آمار ثبت شدە به ما میگوید کارگران هر روز بیش از سە مورد اعتراضات و اعتصابات را سازمان میدهند و از وضع موجود ناراضی هستند. اگر بە این آمار ٣٥ تا ٤٠ درصد اعتراضات ثبت نشدە را اضافە کنیم آنگاە نشان میدهد کارگران بطور متوسط هر روز در بیش٥ تا ٨ مورد اعتراضات و اعتصابات کارگری شرکت میکنند کە معادل سالانە آن چیزی بالای١٨٦٠ تا ٢٥٠٠موارد اعتراض سازمان دادە میشود. در پائین مطلب آمار گزارش اعتراضات و اعتصابات اردیبهشت ماە ٩٦ ضمیمە است. همینجا اجازە بدهید نکاتی را بعنوان نگاهی اجمالی به نقاط قوت و ضعف خودمان داشتە باشیم و در پایان هم بە طرح توقعاتی بپردازیم.

رفقا!

ما در شرایطی بە استقبال اول مە میرویم کە جنبش کارگری نسبت به چهل سال گذشتە در موقعیت متفاوتی قرار دارد. طبقە کارگر ایران طی چهل سال گذشتە تاریخ پر پیچ و خمی را از بی حقوقی و محرومیت و مبارزه را پشت سر گذاشتە است و برای بهبود شرایط زندگی جان فشانیهای زیادی را در جریان مبارزە و اعتراضات خودانجام دادە است و در این راە فداکاریها و قربانیهای زیادی را هم مانند دستگیری، زندان، شکنجە محاکمات فرمایشی و صدوراحکام وحشیانە زندان، اعدام و هزاران مورد  دیگر از مصیبت در رژیم اسلامی سرمایەداری را تجربە کردە است. طبقە کارگر ایران طی چهل سال گذشتە هموارە بە  نابرابری، بیعدالتی و بی حقوقی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود اعتراض داشتە و هیچگاە تسلیم این شرایط برده وار نظام سرمایەداری اسلامی نشدە است. طبقە کارگر طی چهل سال گذشتە بعنوان سر زندەترین و پرتحرکترین جنبش کارگری در خاورمیانە در مقابل وحشی ترین و هارترین رژیم سرمایه داری اسلامی عمل کردە است. طی چهل سال گذشتە سرمایەداری اسلامی در ایران برای انباشت سود بیشتر متکی بر تحمیل نیروی کار ارزان و برخورد خشن با جنبش کارگری بود است. طبقە کارگر هم هموارە در تلاش برای بهبود شرایط زندگی در تقابل با این سیاست وحشیانە سرمایەداری اسلامی قرار داشتە است. سیاست رسمی رژیم اسلامی متکی بر تحمیل کار ارزان و کارگر کم توقع است. در مقابل طبقە کارگر هم بخشی از تلاش روزانەاش را برای حفظ موقعیت طبقاتیش بعنوان تولید کننده ثروت و سامان نظام سرمایەداری عمل کرده و درپروسه فراز و نشیبها بە اینجا رسیدەایم کە در مقابل نظام سرمایەداری اسلامی قطع امید کردەایم و در اعتراضات روزانە با صدای رسا اعلام میکنیم کە دیگر آن طبقە کارگر نیروی کار ارزان و کم توقع و خاموش نیستیم! ادامە وضع موجود شایسته ما بعنوان تولید کننده کل نعمات جامعه نیست!

پیشروی ما در گرو تداوم اعتراضات با این ایدە است، اگر جامعە دست ما باشد، آزادی برابری، رفاە را برقرار و تامین میکنیم! رسیدن بە این اهداف مستلزم اتحاد و همبستگی گستردەتر است!

اکنون در آستانە اول مە روز جهانی کارگر، رهبران و فعالین کارگر باید به شکل هدفمند خواسته هایمان را اعلام کنیم. بگوئیم چه میخواهیم و چگونە باید عمل کنیم.

١- روز اول مە باید تعطیل اعلام شود!

٢- میادین و مراکز اصلی شهر ها را بعنوان محل تجمع و مارشهای اول مە انتخاب کنیم.

٣- از هم اکنون در تدارک قطعنامە خواستها و مطالبات برای تصویب در تجمعات و مارشهای اول مە باشیم.

٤- در قطعنامه ها خواستها و مطالبات را بروشنی بیان کنیم و اعلام کنیم طبقە کارگر آمادگی ادارە سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعە ایران را دارد.

٥- اول مە فرصتی است برای فراخوان جدی در جهت متشکل شدن در تشکلها و سازمانهای کارگری.

٦- کلیە مراسمات حکومتی و سازمانهای دست ساز مانند خانە کارگریها و شوراهای اسلامی کار را تحریم و رسوا کنیم!     

روزشماراعتراضات کارگری اردیبهشت ماه ١٣٩٦

١ - تجمع دستفروشان سنندج در اعتراض به تغییر وکاهش ساعت کسب وکار مقابل شهرداری

٢ - تجمع اعتراضی کارگران سد چم شیرگچساران نسبت به بیکاری وعدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل فرمانداری

٣- تجمع اعتراضی سراسری آموزشیاران نهضت سوادآموزی نسبت به سطح نازل حقوق و بلاتکلیفی استخدامی مقابل وزارت آموزش و پرورش

٤- اعتراض رسانه ای کارگران شرکت نفت از عدم اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف واختیارات وزارت نفت

٥- تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه‌های قزوین مقابل استانداری همزمان با سفر روحانی!

٦- تجمع کارگران معدن آق دربند سرخس دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل استانداری خراسان رضوی!

٧- اعتصاب کارگران شهرداری طبس دراعتراض به عدم پرداخت ۲ ماه حقوق،عیدی ومطالبات دیگر!

٨- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آونگان نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل ساختمان صدا وسیمای استان مرکزی!

٩- ادامه تجمع اعتراضی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی سراسر کشوردرتهران،امروزمقابل مجلس!

١٠- تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی خوزستان نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل مجلس!

١١- تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته برق منطقه‌ای تهران مقابل اداره کل تعاون استان تهران!

١٢- اعتصاب وتجمع  رانندگان نفتکش کرمان مقابل شرکت نفت!

١٣- تجمع کارگران کاشی سهیل میبد در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی،عدم پرداخت مطالبات وخانه کارگرمقابل فرمانداری!

١٤- تجمع اعتراضی دوباره بازنشستگان صنعت فولاد کشور مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد!

١٥- شماره ای دیگر از سریال تجمعات اعتراضی کارگران بازنشسته کارخانه رنگین نخ اینبار مقابل استانداری وفرمانداری سمنان!

١٦- اعتراض آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی با تجمع مقابل ساختمان نهضت سواد آموزی ادامه یافت!

١٧- اعتصاب اپراتورهای تاکسی تلفنی بیسیم سامانه ۱۳۳ شهرداری تهران دراعتراض به عدم پرداخت حقوق

- تجمع ۱۵۰۰ راننده تاکسی بیسم در اعتراض به تعطیلی سامانه وبیکارشدن مقابل تعاونی تاکسیرانی

١٨- اعتصاب کارگران کشتارگاه دام وطیور ایرانشهر دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی وسطح پایین حقوق!

١٩- اعتراض کارگران شرکت پیمانکاری پتروصنعت جنوب در فاز ۱۲ پارس جنوبی نسبت به کارکردن بدون قرارداد!

٢٠- تجمع اعتراضی کارگران شرکتی  مخابرات مشهد برای دست یابی به خواستشان مبنی بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و رفع تبعیض!

٢١- تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته صنعت فولاد مقابل اداره کار استان اصفهان!

٢٢- تجمع رانندگان نفت کش های جاده ای سراسرکشور دراعتراض به کامیون های بی کیفیت و گران مقابل مجتمع صنعتی ماموت!

٢٣- اعتراض کارگران شاغل در فاز ۱۳ عسلویه نسبت به وضعیت نامناسب سرویس‌ بهداشتی استراحتگاه کارگران!

٢٤- تجمع کارگران بازنشسته صنعت فولاد برای دومین روزمتوالی مقابل اداره کاراستان اصفهان!

٢٥- تجمع اعتراضی کارگران فصلی بیکارشده بخش کشاورزی مجتمع کشت‌ و صنعت هفت تپه!

٢٦- دومین روزتجمع کارگران شرکت حمل ونقل خلیج فارس دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان!

٢٧- تجمع اعتراضی دوباره کارگران اخراجی طرح توسعه حوزه گازی تنگ بیجارنسبت به توخالی از اب درآمدن وعدههامقابل استانداری ایلام!

٢٨- تجمع اعتراضی کارگران بیکارشده کارخانه قند ممسنی  نسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل استانداری فارس!

٢٩- تجمع اعتراضی۵۰۰  کارگربازنشسته شرکت فولاد خوزستان نسبت به شرکت بیمه ای طرف قرارداد!

٣٠- تجمع اعتراضی کارگران سهام دار معدن کرومیت اسفندقه مقابل ساختمان اداره کل بازرسی استان کرمان

٣١- تجمع اعتراضی کارگران بیکارشده جایگاه‌های سوخت بدنبال خصوصی سازی مقابل وزارت نفت!

٣٢- تجمع اعتراضی  صدها کارگران ذوب آهن اصفهان!

٣٣- تجمع بازنشستگان فرهنگی برای بزرگداشت روز معلم و پیگیری طرح همسانسازی مقابل مجلس

٣٤- تجمع اعتراضی کارگران پست های فشارقوی سراسرکشور مقابل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای باری دیگر!

٣٥- تجمع اعتراضی کارگران اخراجی فرو آلیاژ ازنا مقابل کارخانه!

٣٦- تجمع اعتراضی کارگران هلدینگ توسعه نیشکروصنایع جانبی دراداره تامین اجتماعی اهواز!

٣٧- تجمع کارگران کارخانه فرش پارس دراعتراض به عدم پرداخت6ماه حقوق و2سال عیدی برای دومین روزمتوالی!

٣٨- تجمع اعتراضی رانندگان اتوبوسرانی زابل نسبت به عدم پرداخت4ماه حقوق ومطالبات 5ساله مقابل استانداری سیستان و بلوچستان!

٣٩- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه فولاد خراسان نسبت به عدم پرداخت حقوق!

٤٠- تجمع  روزانه متقاضیان کار روستاهای اطراف اهواز مقابل مجتمع کشت وصنعت نیشکر دهخد!

٤١- تجمع معدنچیان معترض و خانواده کارگران محبوس همزمان با جلسه ستاد بحران!

٤٢- دومین روز اعتصاب کارگران پیمانی کارخانه فولاد خراسان!

٤٣- گزارشی از اعتصاب کارگران کارخانه نوشابه سازی زمزم کرمانشاه در دفاع از کارگران بخش پیمانکار!

٤٤- تجمع اعتراضی کارگران کشتی سازی بحرگستر هرمز در بندرعباس نسبت به عدم پرداخت ۲ ماه حقوق!

٤٥- حمله یگان ویژه به کارگران وخانواده های کارگران گرفتار در معدن زمستان یورت شمال غربی!

٤٦- خانواده های کارگران جان باخته معدن آزادشهر خواهان استعفای مسئولین اداره کاراستان گلستان شدند!

٤٧- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه گداختار اراک نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه مقابل استانداری مرکزی

٤٨- گزارش از اعتصاب و اعتراض هفته گذشته کارگران ذوب آهن اصفهان!

٤٩- تجمع حمایتی فرهنگیان و فعالین در حمایت از اسماعیل عبدی در ششمین روز اعتصاب غذا!

٥٠- تجمع اعتراضی کارکنان مجتمع پتروشیمی پردیس نسبت به نادیده انگاشتن اصول ایمنی و سوء مدیریت!

٥١- اعتصاب کارگران قسمت روباز معدن کوشک بافق دراعتراض به عدم افزایش حقوق!

٥٢- اهپیمایی وتجمع اعتراضی کارگران كشت و صنعت مغان نسبت به عدم پرداخت 3ماه حقوق،حق اضافه کاری وسنوات!

٥٣- اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه  پی وی سی سمنان برای دومین روزمتوالی!

٥٤- اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه برفاب دراعتراض به عدم پرداخت حقوق!

٥٥- تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کارخانه رنگین نخ سمنان برای پنجمین بار!

٥٦- اعتصاب کارگران میدان تره بار خیابان کرمان!

٥٧- ششمین روزتجمع کارگران معادن البرز شرقی دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وبرای ایمنی کار!

٥٨- تجمع کارگران کارخانه روغن نباتی قودراعتراض به عدم پرداخت۲ ماه حقوق وعیدی مقابل وزارت کار!

٥٩- تجمع اعتراضی کارگران شناورهای لایه‌روبی بندر امام  نسبت به عدم پرداخت حقوق وحق بیمه وبلاتکلیفی قراردادکاری مقابل استانداری خوزستان!

٦٠- گزارش ارسالی یک کارگر از اعتراضات کارگری در مراسم فرمایشی خانه کارگر به مناسبت اول ماه مه در شهر رشت!

٦١-  سومین روز تجمع اعتراضی  وتحریم غذا کارگران فاز ۱۲ کنگان نسبت به نداشتن قراردادکاری،کاهش حقوق و شرایط کاری وزیستی

٦٢- تجمع کارگران بیکارشده جایگاه‌های سوخت اینبارمقابل شرکت ملی پالایش نفت!

٦٣- ازسرگیری تجمع آموزشیاران نهضت سواد آموزی دراعتراض به بلاتکلیفی استخدامی دوباره مقابل وزارت آموزش و پرورش!

٦٤- تجمع کارگران سهامدار معدن اسفندقه مقابل فرمانداری ارزوئیه برای دومین روزمتوالی!

٦٥- اعتصاب کارگران خدمات شهری شهرداری سیرجان دراعتراض به عدم پرداخت حقوق ودیگرمطالباتشان!

٦٦- تجمع کارگران اخراجی کارخانه کاشی جم بروجرد برای بازگشت بکارمقابل فرمانداری!

٦٧- گزارشاتی در سە مورد پشت سر هم درباره اعتصاب کارگران بخش صنعتی مجتمع کشت‌و صنعت نیشکر هفت تپه اعتراض و اعتصاب در شرکت نیشکر هفت تپه اعتصاب ۶۰۰ کارگر نیشکرهفت تپه

تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به نصب دوربین مدار بسته در محل کارشان

٦٨- تجمع اعتراضی کارگران یکی از شرکتهای نفتی نسبت به بلاتکلیفی شغلی وعدم پرداخت 4 ماه حقوق وعیدی مقابل فرمانداری مهران!

٦٩- اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری هشترود مقابل ساختمان شورای شهردراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق،حق بیمه ودوسال عیدی!

٧٠- سومین روزتجمع کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره برای کار!

٧١- شماره ای دیگر از سریال تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه کاشی نیلواینبار مقابل استانداری اصفهان!

٧٢- اعتراض رسانه ای کارکنان شرکتی مخابرات برای دست یابی به مطالباتشان!

٧٣- تجمع کارگران کارخانه فولاد شادگان وجوانان متقاضی کارشهرشادگان همزمان با مراسم افتتاحییه!

٧٤- ادامه تجمعات اعتراضی کارگران فاز ۱۲ کنگان نسبت به کاهش دستمزد پیوستن آتش نشانان به جمع این کارگران معترض!

٧٥- تجمعات اعتراضی کارگران پست های فشار قوی برق سراسر کشور درتهران!

٧٦- تجمع اعتراضی دوباره بازنشستگان صنایع فولاد نسبت به واگذاری بیمه درمانی مقابل شرکت!

٧٧- اعتراض رسانه ای کارگران پایانه مسافربری زاهدان نسبت به عدم پرداخت حقوق ومطالبات دیگر وعدم تبدیل وضعیت!

٧٨- تجمع کارکنان موسسه ثامن الحجج دراعتراض به بیکاری و برای بازگشت بکارمقابل بانک مرکزی!

٧٩- تجمع اعتراضی کارگران سها سرام نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل فرمانداری اردکان برای چندمین بار!

٨٠- تجمعات اعتراضی کارگران پیمانکاری راه آهن جمهوری اسلامی نسبت به عدم پرداخت حقوق فروردین ماه مقابل شرکت حمل و نقل ریلی رجاء!

٨١- تجمعات اعتراضی کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه نسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل کارخانه وفرمانداری شوش!

٨٢- ششمین روز اعتصاب کارگران کارخانه آذرآب دراعترض به عدم پرداخت 3ماه حقوق ومطالبات دیگر!

٨٣- تجمع دوباره کارگران روغن نباتی قو مقابل وزارت کاربرای بازگشایی کارخانه واعتراض به عدم پرداخت3ماه حقوق ،عیدی وحق سنوات

٧ اردیبهشت ١٣٩٧

٢٧ آوریل ٢٠١٨

نظر بدهید
نظرات ثبت شده