متن کامل
   اعتصاب سراسری رانندگان و کامیون داران شایستە بیشترین حمایت هستند! 1397/03/13

رضا کمانگر

اعتصاب سراسری رانندگان و کامیون داران در بیش از دویست شهر با قدرت وارد دومین هفتە خود شدە است.

خواست اصلی رانندگان و کامیون داران افزایش ٧٠ درصد کرایە بار و حقوق و مزایا است. طرفهای اصلی کە با کامیون داران قرارداد دارند دولت و شرکتهای تحت کنترل سپاە پاسداران همراە با شرکتهای بخش خصوصی هستند. دولت و سپاە پاسداران تاکنون در مقابل خواستهای رانندگان و کامیونداران با این نگرانی کە اگر ٧٠ درصد خواستهای آنها را قبول کنند توقع بخشهای مختلف طبقە کارگر از تجربە اعتصاب رانندگان و کامیون داران برای فشار بیشتر بر دولت بالا میرود. از تجارب آنها استفادە میکنند و کل طبقە کارگر دست بە اعتصاب خواهد زد. وزارت کار و رفاە اجتماعی هم با حمایت از دولت و کارفرماها در اطلاعیەای علیە اعتصاب وارد تبلیغات ضد کارگری شدە است، کە ادامە اعتصاب بە ضرر جامعە و خود رانندگان و کامیون داران است و خواهان پایان فوری اعتصاب شدە است. رسانە های رژیم هم یا سکوت کردند و یا علیە اعتصاب مشغول تبلیغات ضد کارگری و ایجاد تفرقە بین رانندگان شدند. نیروهای امنیتی هم تاکنون در بیش از ٢٦ شهر برای ایجاد رعب و وحشت تعدادی از فعالین رانندگان و کامیون داران را بە مراکز امنیتی و اطلاعاتی فراخوانده اند و آنها را تهدید کردند کە باید اعتصاب را پایان دهند. سپاه پاسداران هم با اسکورت مسلحانە بە بعضی بنزین خانه ها مشغول سوخت رسانی برای جلوگیری از بالا رفتن بحران شدە است کە در موارد زیادی با اعتراض و مقاومت رانندگان و کامیون داران مواجە شدە است. این در حالی است سپاە پاسداران، بسیجیها و نیروهای امنیتی برای مقابلە با رانندگان و کامیون داران و گسترش اعتصاب بە بخشهای دیگر طبقە کارگر کلیە مرخصیهای خود را لغو کردند و در حال آمادە باش بسر میبرند. از طرف دیگر دولت و سپاە هم از طریق کمیسیونی در مجلس بعد از چانە زنیهای فراوان تا سقف ٢٠ درصد افزایش کرایە بار را قبول کردند که با مخالفت قاطعانه رانندگان و کامیون داران روبرو شدە است. رانندگان و کامیون داران طی یک هفتە اعتصاب سراسری در بالاتر از دویست شهر بقدرت خود پی بردند کە از خواستە های اصلی خود کوتاە نخواهند آمد. آنها بە تاثیر گذاری صنف خود در سود دهی بە سرمایەداران و تاثیر خود بر حمل و نقل مایحتاج عمومی در جامعە پی برده اند. اکنون بعد از یک هفتە از اعتصاب،  بعضی از شهرها با کمبود مواد سوختی مانند بنزین، گازوئیل، گاز، مواد خوراکی، پوشاک و حتی لوازم دارویی و بیمارستانی مواجە شدە است. پایانە های بار گیری و اسکلە های کشتیها و مراکز گمرکی مملو از بار و در مواردی تاریخ مصرف مواد غذایی روبە اتمام است کە دولت و سرمایەداران را بشدت نگران کردە است. رانندگان و کامیون داران با تجربە اعتصاب خود نشان دادند کە صنف آنها جزو یکی از تاثیرگذارترین صنفهای کلیدی اقتصاد جامعە است و دولت و کارفرماها از ادامە اعتصاب سراسری قدرتمند آنها بە وحشت افتادە است.!

علیرغم تبلیغات ضد کارگری و تفرقە افکنانە رژیم و کارفرماها همراە با رسانە های نان بە نرخ روز خور رژیم اسلامی،اعتصاب سراسری رانندگان و کامیون داران مورد حمایت بخشهای زیادی از هم طبقە های خود قرار گرفتند. از جمله آنها، تاکسی رانان در چندین شهر، کارگران شرکت واحد و کارگران راه آهن را میتوان نام برد.

اعتصاب سراسری رانندگان و کامیون داران شایستە بیشترین حمایت و همبستگی طبقە کارگر است!

خطاب ما بە کارگران ایران خودرو، کارگران شرکت نفت، کارگران پتروشیمیها، کارگران صنایع و معادن، کارگران فولاد، کارگران لاستیک سازیها، کارگران راە آهن، کارگران شرکت واحدهمە شهرها، کارگران مترو تهران و حومە، کارگران شهرداریها، کارگران بنادر و کشتیرانیها، کارگران مصالح ساختمان سازیها و همە طبقە کارگر ایران است!

رفقا! تحقق خواستهای رانندگان و کامیون داران موجب اعتماد بە نفس همە طبقە کارگر برای بالارفتن توقعاتمان میشود کە دیگر زندگی زیر خط فقر را قبول نکنیم.! برای همە ما روشن است کە دولت و کارفرماها بروشنی دروغ میگویند کە قدرت تحقق خواستهای رانندگان و کامیون داران را ندارند. آنها اگر کمی سر کیسە جیبهای پر شدە شان را شل کنند، اگر کمی از دزدی و فساد را کم کنند، نە تنها میتوانند خواستهای٧٠ درصدی افزایش کرایە و مزایای آنها را پرداخت کنند بلکە توان این را دارند کل طبقە کارگر را از خط فقر بە رفاە هم برسانند. اما دولت اسلامی و سرمایەداران میدانند اگر طبقە کارگر در رفاە قرار بگیرد سود و دزدیهای آنها کم میشود و توقع طبقە کارگر بالاتر میرود. از اینرو است کە در ماهیت سرمایەداری و دولت اسلامی نیست کە طبقە کارگر زندگی مرفهی داشتە باشد.! اینجاست که ما کارگران، برای خلاصی از فقر، نداری و استثمار وحشیانە سرمایەداران باید از تجربە ارزشمند اعتصاب سراسری رانندگان و کامیون داران بیاموزیم و استفادە کنیم و بشکل سراسری در حمایت از آنها و با طرح خواست و مطالبات خودمان بمیدان بیایم کە دولت اسلامی و سرمایەداران را بە زانو دربیاوریم. با اتحاد و همبستگی سراسری طبقە کارگر میتوانیم کل این نظام سرمایەداری با دولت اسلامیش را بزیر بکشیم.! وقت آن است که کل طبقە کارگر ایران در حمایت از اعتصاب سراسری رانندگان و کامیون داران بە میدان بیایند.!

رفقا همین امروز در حمایت از رانندگان و کامیون داران باید بە میدان بیایم، فردا ممکن است خیلی دیر شود!

زندە باد اتحاد و همبستگی طبقە کارگر!

زندە باد اعتصاب سراسری رانندگان و کامیون داران!

زندە باد آزادی برابری و رفاە اجتماعی!

مرگ بر جمهوری اسلامی سرمایەداران!

١٢ خرداد ١٣٩٧

***

نظر بدهید
نظرات ثبت شده