متن کامل
   دشمنان رفاە و عدالت در کمین نفرت مردم هستند! 1397/04/22

سخنی با رهبران و فعالین اعتراضات برای سرنگونی جمهوری اسلامی!

رضا کمانگر

رفقا!

جامعە ایران مملو از اعتراض در درون تودە های مردم کارگر و زحمتکش علیە کلیت رژیم اسلامی سرمایە است! بر کسی پوشیدە نیست هر اعتراضی کە در جامعە ایران بر سر معیشت و رفاە شکل میگیرد، پایە های نظام رژیم اسلامی سرمایەداری را نشانە میگیرد و جمهوری اسلامی هم بدون تردید هر حرکت اعتراض اجتماعی را تلاش برای سرنگونی خود ترجمە و تلقی میکند و در مقابل همانطور کە دور از انتظار نیست با واکنش خشن و سرکوبگرانە روبرو میشویم.

رژیم اسلامی از نظر اکثریت مردم در سە محور، سیاسی،  اقتصادی و شئونات اخلاقی، مشروعیت قانونی و سیاسی را از دست دادە و بە بن بست رسیدە است! اقتصاد جمهوری اسلامی، طی چهل سال گذشتە علیرغم اینکە بر کار ارزان و سرکوب خشن استوار است، نتوانست الگویی برای جلب اعتماد غرب و سرمایەگذاران در ایران باشد! برنامە های اقتصاد اسلامی کە مبتنی بر کار ارزان و سرکوب خشن است، در روند چهل سالە اخیر در اختیار باندها و نهادهائ خودی های حکومت اسلامی قرار گرفتە است کە نتیجە آن سرچشمە فساد در چهار ارکان اصلی تشکیل دهندە رژیم اسلامی یعنی، بیت رهبری، قوە قضائیە، قوە مقننە و قوە مجریە همراە با کل نهادهای تحت کنترل آنها و کل سرمایەداران ریز و درشت سر بە رژیم اسلامی است.  تا جایی کە خاتمی کە هموارە در تلاش برای نجات رژیم اسلامی است اعتراف میکند رژیم اسلامی صد سال جامعە ایران را بە عقب بردە است.

امروز ٨٠ میلیون مردم ایران میدانند عامل اصلی فقر و نداری و خفقان وجود ننگین رژیم اسلامی سرمایەداران است! این رژیم اسلامی با سیاستهای سرمایەدارانەاش عامل بیکاری میلیونها کارگر آمادە بکار است کە بە آنها فقر، نداری، بی خانمانی، اعتیاد، تنفروشی و بزە کاری تحمیل کردە است! رژیم اسلامی در کنار فساد و چپاول اقتصادی در مقابل طبقە کارگر و جنبشهای اجتماعی با توطئە و خشونت رفتار کردە است کە نتیجە آن تحمیل بی حقوقی مطلق چە در زمینە معیشتی و چە در زمینە ایجاد موانع سازمانیابی تشکلهای سیاسی و صنفی مستقل است کە تاکنون میلیونها نفر در نتیجە این سیاستهای سرکوبگرانە رژیم اسلامی دستگیر شدە و تجربە شکنجە، محکومیت، اعدام و آوارە شدن بە کشورهای جهان را دیدەاند.

رژیم اسلامی عامل تخریب محیط زیست است کە اکنون بە یک تراژدی در جامعە ایران تبدیل شدە است. کمبود آب آشامیدنی، کمبود برق، عدم کیفیت جاده ها کە بە قتلگاە هر روزە مردم تبدیل شدە است، عدم رسیدگی بە مناطق زلزلە زدە و وجود گور خوابی و حلبی آبادها ناشی از عدم امکانات سرمایە رژیم اسلامی نیست! ناشی از این است ماهیت سرمایەدارانە رژیم اسلامی نمیتواند رفاە و آسایش را برای مردم تامین کند چون اگر مردم در رفاە و آسایش قرار گیرند توقعات بالا میرود و از کیسە سران فاسد اسلامی و باندهای تروریستی در لبنان، سوریە، عراق، یمن و کشورهای آفریقایی کم میشود.

رژیم اسلامی عامل اصلی بی حقوقی زن و تبعیض علیە زنان است!

رژیم اسلامی قانون آپارتاید جنسی را بە جامعە تحمیل کردە است، جهنمی را بوسعت جامعە ایران بە مردم ایران تحمیل کردە است.

بە موقعیت سیاسی، اجتماعی و حقوقی زن نگاە کنید، زنان از نظر قانون رژیم اسلامی شهروندان درجە دوم بحساب آمدند کە در ارث، در شهادت، در انتخاب همسر، در حضانت از کودک خود، در انتخاب شغل، در منسبهای حکومتی، در سفر، در ورزش و دهها حق اجتماعی دیگر حقوق زنان ایران از طرف رژیم اسلامی بطور سیستماتیک نقض میشود و در کنار همە اینها باید بە قانون کودک آزاری رژیم اسلامی اشارە کنم کە از ازدواج با فرزند خواندە نوزادان بی سرپرست گرفتە تا آمادە کردن کودکان دختر ٩ سالە برای ازدواج، اوج پدوفیلی سران رژیم اسلامی را بنمایش گذاشتە است کە مورد نفرت عمومی مردم ایران و جهان است.

به موقعیت سیاسی اجتماعی جوانان نگاە کنید!اکثریت جمعیت ٨٠ میلیونی مردم ایران جوانان زیر ٣٠ سال را تشکیل میدهند، جوانانی کە در زمان حاکمیت ننگین رژیم اسلامی متولد شدند،  جزو آن دستە هستند کە با قوانین رژیم اسلامی بیگانە هستند. جوانان ایران ارتباط مستقیمی با سراسر جهان دارند و از این رو توقعات، خواست و مطالبات جوانان در تناقض با پایە های رژیم اسلامی قرار گرفتە است، از این رو تحقق خواست و مطالبات قشر جوان در ایران مصادف است با سرنگونی رژیم اسلامی و این خواست تخفیف ناپذیر است!

رفقا! همە ما این را درک کردەایم کە دور جدید اعتراضات کە از دیماە سال ٩٦ بە همت و ابتکار شما رهبران و فعالین جنبشهای اجتماعی شروع شد و خیلی سریع بە بیش از صد شهر بزرگ گسترش یافت، مسئلە سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی را بە خواست اصلی اکثریت مردم ایران تبدیل کردە است! خواستهای اصلی جنبشهای اجتماعی مانند جنبش کارگری، جنبش آزادی زن، جنبش دانشجویی، جوانان عاصی از رژیم اسلامی و مردم متنفر از ادامە حیات رژیم اسلامی کە اعتراضات دیماە و بعد از آن را رقم زدند برای تحقق آزادی، برابری و رفاە اجتماعی است کە تحقق آن در گرو سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی است!

دشمنان آزادی، برابری و رفاە اجتماعی در کمین نفرت مردم هستند!

برای قدرتها و دولتهای بورژوایی جهانی جامعە ایران با منابع غنی طبیعی اش، با نیروی کار ارزانش و با موقعیت جغرافیایی استراتژیکش مورد طمع آمریکا، غرب و کشورهای ارتجاع منطقە است. اینها با آگاهی از تنفر عمومی مردم ایران از جمهوری اسلامی و با آگاهی از عزم جزم کارگران و تودە های مردم برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی در تدارک آلترناتیو سازیهای ارتجاعی از بالای سر ما کارگران، زنان، جوانان و مردم ایران هستند! دولت آمریکا و کشورهای غربی همراە با دولتهای ارتجاعی منطقە خاورمیانە از تنفر طبقە کارگر و زنان سرکوب شدە همراە با عموم مردم بپاخواستە اطلاع دارند و برای جلوگیری از تحقق آزادی، برابری و رفاە اجتماعی توسط کارگران و مردم بپاخواستە از اکنون در تلاش و اقدام جهت آلترناتیو سازی کذایی در میان جریانات رنگا رنگ بورژوازی ایران هستند. اکنون جریانات بورژوایی از سلطنت طلبان تا مجاهدین و جریانات ناسیونالیست و فدرالیست و قومپرستان در کریدورهای وزارتخانە های آمریکا و کشورهای غربی مشغول پرسە زنی هستند تا بە آنها برای سوار شدن بر اعتراضات حق طلبانە مردم علیە جمهوری اسلامی توجە و برای آیندە ایران بعداز رژیم اسلامی آنها را در بورس توجە آمریکا و غرب قرار دهند.  کشورهای مرتجع منطقە مانند عربستان سعودی هم میلیونها دولار را در اختیار این جریانهای بورژوایی قرار دادە است و رسانە های نان بنرخ روز خور غربی مانند بی بی سی، سی ان ان و صدای آمریکا هم آنها را هر روزە در بوق و سرنا می کنند کە مردم بە ستوه آمدە قانع شوند رژیم اسلامی را سرنگون کنند و سکان قدرت را بدست این جریانهای بورژوایی و ارتجاعی بسپارند!؟

رفقا! شما رهبران و فعالین جنبش کارگری! شما رهبران و فعالین کمونیست! شما رهبران و فعالین جنبش آزادی زن! شما رهبران و فعالین دانشجویان آزادیخواە و برابری طلب! شما رهبران و فعالین مدنی، اجتماعی! همە شما پیشقراولان و سازماندهندگان اعتراضآت برای بزیر کشاندن رژیم جنایتکار اسلامی هستید! ما باید هوشیار باشیم دخالت آمریکا، غرب و کشورهای مرتجع منطقە نە تنها بنفع مردم بپاخواستە ایران نیست بلکە هر نوع آلترناتیوسازی کە از جانب آنها حمایت شود برای خاک پاشیدن برچشم شما مردم ایران برای قالب کردن جریانات ارتجاعی است کە نە منافع طبقە کارگر و اکثریت مردم بلکە برای تداوم کار ارزان و تحمیل فقر فعلی بدون ریش، پشم، عبا و عمامە است!

جریانات مانند سلطنت طلبان، مجاهدین خلق، ناسیونالیستها و قومپرستان کە امروز مورد حمایت دولتهای آمریکا، غرب و کشورهای مرتجع منطقە هستند و رسانه های مانند بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو فردا و سی ان ان را در اختیارشان گذاشتەاند برای خاکپاشیدن بر اصل ماهیت اعتراضات اجتماعی مردم ایران و تامین بازار سرمایەداری جهت تداوم استثمار و تحمیل فقر بیشتر بە طبقە کارگر و اکثریت مردم ایران است!

ما کارگران، زنان، جوانان و در یک کلام مردم ایران نە رسانە های بورژوایی را داریم و نە پشتمان بە ترامپ فاشیست و دولتهای سرمایەداری و مرتجع گرم است! ما تنها بە نیروی خود اتکا داریم کە بە نابرابری و بی عدالتی اعتراض داریم و خواهان آزادی، برابری و رفاە اجتماعی هستیم کە تحقق آن در گرو آلترناتیو سوسیالیستی است!

زندە باد انقلاب سوسیالیستی! زندە باد جمهوری سوسیالیستی !

٢٠ تیر ١٣٩٧

نظر بدهید
نظرات ثبت شده