متن کامل
   زلزلە هم بە منبع سوءاستفادە رژیم اسلامی تبدیل شدە است! 1397/05/05

رضا کمانگر

روز ٣١ تیر زلزله‌ای به بزرگی پنج و نه دهم ریشتر استان کرمانشاه را لرزاند و براساس گزارشات منتشر شدە‌ تاکنون نزدیک به سیصد نفر مجروح داشته است.

مرکز زمین لرزه در عمق هشت کیلومتری زمین و در شهر تازه آباد مرکز شهرستان ثلاث باباجانی اعلام شدە است.بر اساس گزارشات رسیدە در اثر زلزله دهها واحد مسکونی آسیب دید و آب و برق محلات زیادی از شهرها و روستا های منطقە قطع شده است. همچنین جاده جوانرود به ثلاث باباجانی به دلیل ریزش کوه مسدود شده بود، کە موجب ترافیک سنگین و عدم کمک رسانی بە آسیب دیدگان شدە است. بعد از زلزلە ٣٢ بار پس لرزهای پی در پی موجب نگرانی شدید مردم در منطقە شدە بود.

همچنین روز اول مرداد زمین لرزەای بقدرت پنج و هشت دهم  ریشتر استان کرمان کە مرکز آن منطقە سیرچ اعلام شدە است را لرزاند. همانند استان کرمانشاە خسارتهای فراوانی بە مردم محروم این منطقە وارد شده است.

زلزلە ٣١م تیر و اول مرداد، در حالی  بوقع پیوست است کە هنوز زخمهای زلزلە ٢١ آبان سال گذشتە استان کرمانشاە و مناطق دیگر التیام نیافتە است کە در آن لاقیدی، بی مسئولیتی و بی کفایتی و حتی سواستفادە و فساد مالی سران رژیم اسلامی از کمکهای مالی و معنوی مردم در قبال آسیب دیدگان برای مردم این منطقە و سراسر ایران مسجل شدە است.

زلزلە هم بە منبع سوءاستفادە سران رژیم اسلامی تبدیل شدە است!

سران رژیم اسلامی با وقوع هر زمین لرزە و یا حوادث طبیعی، آخوندهای کپک زدە از مراجع تقلید گرفتە تا گلەهای امامان جمعە ها را بسیج میکنند تا مردم عادی، کارگران و زنان را عامل اصلی وقوع زلزلە و حوادث طبیعی ناشی از قهر خدا معرفی کنند. بیشرمانه میگویند این حوادث ناشی از "گناە کاری مردم است و این امتحان الهی است کە ببیند چقدر ما تحمل مصیبت را داریم، در نتیجە باید شکر گزار تنبیهات خداوند و فرستادگان او باشیم".

سران رژیم اسلامی از احساسات نوعدوستی و همبستگی مردم هم جهت جمع آوری کمکها مالی هم سوءاستفادە میکنند. سال گذشتە پس از زلزلە ٢١ آبان ماە استان کرمانشاە، مردم از سراسر ایران با نهایت دلسوزی و از خود گذشتگی کمکهای گوناگون مالی و امکاناتی میکردند. رژیم اسلامی از طرفی گله های آخوند و سپاە را بسیج کردە بود تا بە بستەهای کمک مردمی مهر نهادهای رژیم را بزنند و یا از طرف دیگر آن کمکها بجای رسیدن بە مناطق زلزلە زدە بە گروههای تروریستی شیعی در سوریە، یمن، لبنان و عراق میفرستادند. مردم ستم دیدە و محروم مناطق زلزلە استان کرمانشاە هم علیرغم گذشت نزدیک بە یکسال همچنان در محرومیت، مشقت و مصیبت بسر میبرند.    

کمونیستها، نهادهای مدنی و مردم آزادیخواە و برابری طلب!

تاکنون برای مردم ایران روشن است کە سران رژیم اسلامی از وقوع هر زلزلە و حوادث طبیعی بعنوان نعمات الهی جهت اشاعە خرافات و سوءاستفادە های مالی و معنوی استفادە میکنند. در زمان وقوع هر حوادث طبیعی فورا کل نهادهای زائد از مساجد گرفتە تا حوزە های علمیە در همراهی با رسانه های رژیم اسلامی بسیج میشوند، تا از حوادث پیش آمدە بنفع رژیم اسلامی استفادە کنند. از طرفی مردم مصیبت زدە و آسیب دیدە را بعنوان مسبب اصلی حوادث معرفی میکنند کە مردم آن منطقە بە اسلام باور ندارند و این عذاب و تنبیهە الهی است و از طرف دیگر جهت سوءاستفادە مالی بنام مردم مناطق آسیب دیدە برای خالی کردن جیب و سفرە مردم مناطق دیگر نقشە میریزند و دست بکار دزدی میشوند.

همانطور کە تاکنون شاهد هستیم، کمکهای جمع آوری شدە مردم، بجای اینکە بدست مردم آسیب دیدە برسد، از طریق نهادهای سرکوبگر مانند سپاە قدس و گلە های آخوند و نهادهای زائد حکومتی بنام کمکهای مردم ایران به دست گروهای تروریست اسلامی در کشورهای منطقە میرسد.

باید دست سران جنایتکار اسلامی را از سوءاستفادە های مالی و معنوی را کوتاە کنیم! نهادهای مدنی همراە با صف کمونیستها و مردم آزادیخواە و برابری طلب نباید دیگر اجازە سوءاستفاد بە سران رژیم اسلامی بدهند. باید دست بکار شویم ضمن اعتراض بە کلیت رژیم اسلامی باید اعلام کنیم، کلیە دم و دستگاههای رژیم اسلامی از نظر مردم ایران و مردم آسیب دیدە بی اعتبار و فاقد صلاحیت و مشروعیت سیاسی، اخلاقی جهت جمع آوری کمکهای مردمی هستند! مردم باید کمکهای انسان دوستانە خود را از طریق نهاد و سازمانهای مردمی و مورد اعتماد برای مناطق آسیب دیدە جمع آوری کنند و بە دست آسیب دیدگان برسانند. سازمانها، نهادهای مردمی همراە با صف کمونیستها و آزادیخواهان باید شفافترین ابزار را برای جمع آوری کمکهای مردمی سازمان دهند. برگزاری مجامع عمومی و انتخاب نمایندگان مورد اعتماد در مناطق آسیب دیدە شفافترین راە حل برای سازماندهی مردم آسیب دیدە است. کمکهای جمع آوری شدە را از طریق شوراهاو دیگر نهادهای منتخب مناطق آسیب دیدە در میان آسیب دیدگان توزیع و بدست نیازمندان برسانند. کمونیستها در همراهی با صف آزادیخواهان و فعالین اجتماعی باید مبتکر ایجاد مجامع عمومی در میان مردم آسیب دیدە باشند و برای ادارە امور مناطق زلزلە زدە نمایندگان خود را انتخاب کنند. تنها از طریق نهادهای منتخب و ایجاد شوراهای مناطق زلزلە زدە میتوان جلو سوءاستفادە های رژیم اسلامی را بگیریم!

٥ مرداد ١٣٩٧

***

نظر بدهید
نظرات ثبت شده