متن کامل
   تنها ما کارگران میتوانیم این جامعە ویران شده را دوبارە بسازیم! 1397/05/12

رضا کمانگر

طبقە کارگر دیگر تحمل فقر، نداری و بی حقوقی را ندارد و به میدان مبارزه، در اشکال اعتصاب، تجمعهای اعتراضی و تظاهراتهای خیابانی آمدە و اعلام کردە است "اصلاح طلب اصولگرا دیگر تمومە ماجرا!" و شعارهایی کە پایە های نظام سرمایەداری و جمهوری اسلامی را بە منظور سرنگونی نشانە گرفتە است.

طبقە کارگر در طی هشت ماە گذشتە تاکنون از کارگران پتروشیمیهای سراسر کشور، فولاد اهواز، هپکو، آذرآب زنجان، ایرانخودرو، سنگ و معادن، ایران طایر، لولە ساوە، کشت و صنعت نیشکر هفت تپە، شرکت واحد تهران و حومە، سد سازیها، کشتی و بنادر، کارگران اسکلە های نفت، متروی تهران، کرج، تاکسیرانان تعداد وسیعی از شهرها، کارگران راە آهن و رانندگان و کامیون داران و دیگر بخشهای اردوی کار مثل معلمین، فرهنگیان، پرستاران، بازنشستگان سراسر کشور در حال اعتراض بە گرانی، بیکاری، فقر و بی حقوقی مطلق در جامعە هستند و گلوی رژیم اسلامی سرمایەداری را گرفتەاند.

طبقە کارگر بە این شرایط آگاە است کە عامل اصلی تحمیل بیکاری، گرانی، فقر، نداری، تنفروشی، اعتیاد، بزە کاری و هزاران درد و رنج دیگر نظام سرمایەداری و رژیم اسلامی است. جمهوری اسلامی و سرمایەداران چهل سال است نیروی کار ارزان و ثروت و امکانات جامعە ایران را اسیر کرده و طی این چهل سال تنها مشغول دزدی، غارت، چپاول و ویران کردن شیرازە جامعە بودند و کارگران و اکثریت مردم را بە روز سیاە نشاندەاند.

تنها ما کارگران میتوانیم بر ویرانە سرمایەداری، آزادی، برابری، رفاه اجتماعی را برقرار کنیم!

طبقە کارگر از دیماە سال ٩٦ تاکنون با پتانسیل مبارزاتی قدرتمدتری بمیدان آمدە است. تاکنون، هم دستاوردهای روشنی داشتە و هم کمبودها و محدودیتهایی داشته کە باید رهبران و فعالین کارگری و کمونیستها برای آن چارەاندیشی کنند و با رفع آن موانع و مشکلات، زمینە ارتقای قدرت طبقاتیمان را فراهم کنیم.  

نقاط قوت، طبقە کارگر در این دورە ثابت کردە است کە با ارادە دستجمعی خود در رشته ها و محلهای کار، میتوانند فضای رعب، وحشت و خفقان را با اتحاد و همبستگی شکست دادە و بە زانو درآورند! کارگران از دیماە ٩٦ بە این طرف توازن قوای مساعدتری را بە نفع خود بە سرمایەداران و جمهوری اسلامی تحمیل کردە اند کە موجب چرخیدن همە سر های امید بطرف مبارزات طبقە کارگر است.

کمبود بزرگ اینست کە هنوز متشکل در سازمانهای توده ای مربوط بە خود متحد نشدەایم. جمهوری اسلامی و سرمایەداران چهل سال است با تحمیل و ایجاد فضای سرکوب و خفقان مانع ایجاد تشکلهای توده ای مستقل کارگران شدە است.

توازن قوای کنونی بە ما میگوید، جهش مبارزاتی کارگران در گرو ایجاد تشکلهای پایە طبقاتی در محلهای کار و در میان کارگران بیکار است. توازن قوای جدید بە ما میگوید رهبران، فعالین کارگری و کمونیستها باید با ایجاد مجامع عمومی منظم در محلهای کار و در میان کارگران بیکار با ایجاد مجامع عمومی منظم نمایندگان واقعی کارگران را با رای مستقیم کارگران انتخاب کنند.  با ایجاد مجامع عمومی و انتخاب شوراهای کارگری و تلاش برای سراسری کردن این حرکت، توازن قوای بهتری را بە سرمایەداران و رژیم اسلامی تحمیل میکنیم.

در نگاهی فشرده به چشم انداز اوضاع سیاسی،  کارگران همراە با اکثریت مردم با اعتصابات، اعتراضات و تظاهراتهای خیابانی خود اعلام کردەاند، جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به پایان خط رسیده و راه موثری جز سرنگونی انقلابی آن وجود ندارد!

آمریکا و متحدان تا مغز استخوان ارتجاعیش بوی سرنگونی رژیم اسلامی بە مشامشان رسیدە است. جهت مهندسی و کنترل جابجایی قدرت سیاسی بعد از جمهوری اسلامی از طریق رسانە های نان به نرخ روز خور مانند بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو فردا و دهها رسانە دیگر مشغول توطئە و دخالت جهت قالب کردن جریانات راست و ارتجاعی بە کارگران و اکثریت مردم هستند. طبقه کارگرهوشیار و جنبش آزادیخواهانه باید تضمین کنیم این بار کور خوانده اند. 

کارگران و مردم معترض و به میدان آمده، بطور عملی از طریق ایجاد شوراهای کارگری در رشته ها و محلهای کار و در میان بیکاران، ایجاد شوراهای مردم در شهرها و محلات شهرها ابزار مبارزه کنونی و پایه حاکمیت آلترناتیو کارگری و سوسیالیستی آینده را بسازیم. حاکمیتی که نوید بخش تحقق آزادی، برابری و رفاە اجتماعی است.  تنها ما کارگران میتوانیم بر ویرانە نظام سرمایەداری، جامعەای آزاد، برابر همراە با رفاه و سعادت و عدالت اجتماعی بسازیم!

١٢ مرداد ١٣٩٧

*** َ

نظر بدهید
نظرات ثبت شده