متن کامل
   سران رژیم اسلامی از مبارزات طبقە کارگر بوحشت افتادە اند! 1398/06/17

قوە قضائیە رژیم اسلامی روز شنبە ١٦ شهریور ٩٧ یکبار دیگر چهر کثیف ضد کارگری خود را با صدور رای بە محکومیت سنگین برای رهبران و فعالین کارگران کشت و صنعت هفت تپە بنمایش گذاشت است.

در این حکم غیرە انسانی اسماعیل بخشی از رهبران محبوب هفت تپە بە ١٤ سال زندان محکوم شد است و همچنین برای سپیدە قلیان، ساناز اللهیاری، امیرحسین محمدی‌فرد، عسل محمدی و امیر امیرقلی ١٨ سال زندان صادر شدە است. همزمان برای محمد خنیفر، فعال کارگری نیز به ۶ سال زندان محکوم شدە است.

طبقە کارگر همراە با اکثریت مردم بتگ آمدە ایران میدانند صدور این احکام سنگین ناشی از قدرت رژیم اسلامی نیست! پناه بردن سران رژیم اسلامی برای صدور احکام سنگین میپندارند از مبارزات روز افزون طبقە کارگر و اکثریت مردم محروم زهر چشم میگیرند!؟ اما کور خواندند، موج اعتراضات، مبارزات و خود آگاهی طبقاتی در میان کارگران دیگر مرز رعب و وحشت را در هم کوبیدە است! اتفاقا این سران رژیم اسلامی هستند ضعف و ناتوانی خود را بنمایش گذاشتەاند! جنبش کارگری هر روز در چهارگوشە کشور مشغول اعتراض و مبارزە است، در هر اعتراضی چند دها اسماعیل بخشیها، شپیدە قلیانها حضور دارند کە نە از دستگیری، زندان و شکنجە ابایی ندارند! این سران رژیم هستند کە در وحشت مرگ افتادە اند!

صدور این احکام غیرە انسانی محکوم است! باید با مبارزات متحدانە همە ما کارگران و مردم محروم درب زندانها را درهم شکست و این عزیزان را بە آغوش خانواده هایشان باز کردانیم!

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

مرگ بر جمهوری اسلامی!

رضا کمانگر

١٧ شهریور ١٣٩٧

 
نظر بدهید
نظرات ثبت شده