متن کامل
   اعدامی دیگر، جنایتی دیگر بە پروندە سران رژیم اسلامی افزون گردید! 1399/06/22

سران رژیم اسلامی با اعدام نوید افکاری جنایت دیگر را بە پروندە قطور خود افزودند!


روز شنبە ٢٢ شهریور ٩٩ نوید افکاری را در اوج بی رحمی، وحشیگری و قصاوت برای زهر چشم گرفتن از اعتراضات سرنگونی طلبانە کارگران، زنان و مردم آزادیخواە و برابری طلب بدار آویختند و جنایتی دیگر بر پروندە سران رژیم اسلامی افزون گردید!

بازجویان و شکنجە گران نوید افکاری و برادرانش را وحشیانە شکنجە کردە بودند تا کاری کە نکردە بودند بر عهدە بگیرند. اما آنها در تمام مراحل بازجوی و بازپرسی خودشان را بی گناە خواند و هیچگاه اتهام وارده را قبول نکردە بودند. رژیم کثیف اسلامی ماشین اعدام را برای ادامە بقای حاکمیت سیاە اسلامی خود بکار میگیرد،

سران جنایتکار رژیم اسلامی با اعدام نوید افکاری بە درخواست و تلاش مردم ایران و جهان برای توقف اعدام او دهنکجی کردند!

ماشین اعدام عمر ننگین حاکمیت سیاە رژیم اسلامی را نجات نخواهد داد، طبقە کارگر، جنبش آزادی زن، جنبش برابری طلبانە دانشجویی و مردم تشنە آزادی، برابری و رفاە اجتماعی در کمین سرنگونی رژیم جنایتکار اسلامی هستند!

بە خانوادە افکاری و همە انسانهای آزادیخواە کە برای لغو حکم اعدام تلاش میکنند تسلیت میگویم.

مرگ بر جمهوری اسلامی!

رضا کمانگر

٢٢ شهریور ١٣٩٩

نظر بدهید
نظرات ثبت شده