متن کامل
   سوم تیر ماە هر سال برای ما روز سیاهی است! 1400/04/03

 

بمناسبت دوازدهمین سالیاد فرشاد و اولین سالروز فردین،

فرشاد محمدی عزیزم سوم تیر سال ١٣٨٨ بعد از ٧ سال جدال و مقاومت در مقابل مریضی لعنتی سرطان در سن ٢٥ سالگی دیدە از جهان فروبست. طی ١١ سال قبلتر جای خالی فرشاد را با یاد شجاعتهایش، ارادە محکمی کە داشت، امید بە زندگی شاد و انسانی کە بعنوان درس خود بە خانوادە، بستگان، رفقا و دوستانش میداد ما را بر آن واداشتە بود هر سال یاد و خاطرە های شیرین و تلخ او را زندە و گرامی بداریم.

سوم تیر ١٣٩٩ فردین محمدی عزیزم برادر بزرگتر فرشاد با مریضی شوم ویروس کرونا بار دیگر این روز را برای همە ما سیاهتر و تلختر کرد. فردین عزیز کە تنها چهل سال سن داشت انسانی محبوب، شخصیتی قابل اعتماد و انسانی شریف در میان خانوادە، بستگان و مردم محلە و شهرهای کامیاران و سنندج بود.

اکنون روز سوم تیر تنها سالروز فرشاد نیست، با رفتن فردین در همین روز برای مادرشان فریشتە خواهرم، برای پدرشان حسین، برای چهار برادر دیگر فردین و فرشاد، برای من و برای همە بستگان ما این روز فراموش شدنی نیست!     

روز سوم قلبهای ما شکست است، اما چارەای جز زندە نگهداشتن یاد و خاطرە های شیرین و تلخ فردین و فرشاد نداریم.

آرزوی صبر و تحمل برای خواهرم فریشتە عزیز، همسرش حسین و برادرانشان مظفر، فرهاد، مهرداد، حامد و دو فرزند فردین، رادین و روهام و شهلا خانم همسر فردین عزیز دارم.

یاد و خاطرە عزیزانمان فرشاد و فردین هموارە در دلهایمان زندە و گرامی است.  
نظر بدهید
نظرات ثبت شده