آرشیو مطالب

1396/01/04 انتخاب اصلی طبقە کارگر و مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامی است!
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1395/12/29 سال ١٣٩٥ بارش را بستە است!
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1395/12/19 تعیین حداقل دستمزد در سال ۹۶
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1395/12/18 هشت مارس و افق رهایی زن
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1395/11/04 کارگران کردستان با اتحاد و همبستگی تعرض بە معیشت خود را جواب دهند!
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1395/10/10 بمناسبت فرا رسیدن سال ٢٠١٧
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1395/10/05 علیه اصلاحیه های قانون کارو کلیت قانون کار ضد کارگری (میزگرد سازمانده کمونیست با رفقا رضا کمانگر، سیاوش دانشور، پدرام نواندیش و رحمان حسین زاده)
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1395/09/22 مصاحبه نشریە اکتبر با رضا کمانگر در مورد اوضاع سیاسی کردستان عراق
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1395/06/25 مبارزات جاری کارگران و مجمع عمومی
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1395/06/25 اتحاد کارگری علیه بیکاری
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1395/06/25 بیمە بیکاری با اتحاد کارگران شاغل و بیکار بدست میاید!
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1395/05/22 نبرد طبقاتی در پیش است!
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1395/04/29 باید توطئە های جمهوری اسلامی در کردستان را درهم شکست!
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1395/04/19 توقع از روحانی یا توهم بە جمهوری اسلامی؟
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1395/03/08 نامە سر گشادە بە وزیر امور خارجە فنلاند تیمو سوینی (Timo Soini)
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1395/02/21 احکام اعدام، غدەای سرطانی بر قلب جامعە ایران است!
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1395/02/07 جلو توطئە فاشیستی خانە کارگر در اول مە امسال را بگیریم!
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1395/02/07 جنبش کارگری باید این توازن قوا را تغییر دهد!
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1394/12/14 کیفرخواست علیە حاکمیت آپارتاید جنسی!
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1394/11/30 نهاد های ضد کارگری برای کشاندن کارگران بە پای "صندوقهای رای" بە تکاپو افتادەاند!
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1394/11/16 میزگرد سازمانده کمونیست در باره تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 95
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1394/11/06 زنده باد اتحاد و همبستگی مردم کامیاران!
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1394/10/02 از اعلامیە جمعی از مردم کامیاران علیە مصادرە اماکن عمومی حمایت کنید!
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1394/09/19 بیمە بیکاری با اتحاد طبقە کارگر شاغل و بیکار بدست میاید!
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1394/08/14 جمهوری اسلامی قاتل کورش بخشندە است!
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1394/07/03 جنبشهای اعتراضی رادیکال و نقش فعالین کمونیست میزگرد سازمانده کمونیست با رضا کمانگر، سیاوش دانشور، رحمان حسین زاده
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1394/06/22 با قتل شاهرخ زمانی سران رژیم اسلامی مرتکب جنایت دیگری شدند!
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1394/03/10 میزگرد کمونیست ماهانه در باره اعتراضات معلمان رضا کمانگر، پروین کابلی، سیاوش دانشور، فاتح شیخ
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1394/02/18 نفرت پراکنی فاشیستی خانە کارگر علیە کارگران افغانستانی
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
1394/01/30 در استقبال از اول مە روز جهانی کارگر آمادە شویم!
www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr
صفحه: 1 از 2

canada goose baby ugg boots canada goose danmark timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg canada goose kensington parka hollister sydney hollister australia