آرشیو مطالب

1396/12/13 کارگران فولاد خیلی وقت است از دشمنی رئیس دادگستری و نظام اسلامی با خود آگاە هستند!
1396/12/09 کارگران نیشکر هفت تپە نباید اجازە دهند خون علی نقدی پایمال شود!
1396/12/07 توطئە تشکل های زرد رژیم اسلامی در اعتراضات کارگری را خنثی سازیم!
1396/11/23 مسئول مرگ بیژن قلوزی جمهوری اسلامی است!
1396/11/19 ما کارگران باید با وضع موجود تعیین تکلیف کنیم!
1396/10/29 دیماە ٩٦، دە روزی کە سرنگونی جمهوری اسلامی فریاد زده شد!
1396/10/16 مصاحبە سایت رضا کمانگر با فرشاد خوشقلم از فعالین جنبش دانشجویی در مورد اعتراضات سراسری مردم ایران برای سرنگونی رژیم اسلامی
1396/09/20 جدال اصلی طبقه کارگر در ایران بر سر معیشت است!
1396/09/14 چپ در دانشگاە، بمناسبت ١٦ آذر روز دانشخو!
1396/09/10 تجربە داب پس از ١٠ سال، کمونیسم را باید انتخاب کرد! بمناسبت فرا رسیدن ١٦ آذر
1396/05/27 روحانی دور دوم را با سرکوب جنبش کارگری شروع میکند! طبقە کارگر راهی جز سازمان یافتن ندارد!
1396/05/10 خود کشی ثریا "ئاسۆ" کیفرخواستی تاریخی علیە رهبری حزب دمکرات است!
1396/02/22 رفقای سندیکای فلزکار مکانیک! شرکت در مضحکە انتخابات اشتباە جبران ناپذیر است!
1396/02/19 امسال روز جهانی کارگر در ایران یک گام بە پیش بود!
1396/01/04 انتخاب اصلی طبقە کارگر و مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامی است!
1395/12/29 سال ١٣٩٥ بارش را بستە است!
1395/12/19 تعیین حداقل دستمزد در سال ۹۶
1395/12/18 هشت مارس و افق رهایی زن
1395/11/04 کارگران کردستان با اتحاد و همبستگی تعرض بە معیشت خود را جواب دهند!
1395/10/10 بمناسبت فرا رسیدن سال ٢٠١٧
1395/10/05 علیه اصلاحیه های قانون کارو کلیت قانون کار ضد کارگری (میزگرد سازمانده کمونیست با رفقا رضا کمانگر، سیاوش دانشور، پدرام نواندیش و رحمان حسین زاده)
1395/09/22 مصاحبه نشریە اکتبر با رضا کمانگر در مورد اوضاع سیاسی کردستان عراق
1395/06/25 مبارزات جاری کارگران و مجمع عمومی
1395/06/25 اتحاد کارگری علیه بیکاری
1395/06/25 بیمە بیکاری با اتحاد کارگران شاغل و بیکار بدست میاید!
1395/05/22 نبرد طبقاتی در پیش است!
1395/04/29 باید توطئە های جمهوری اسلامی در کردستان را درهم شکست!
1395/04/19 توقع از روحانی یا توهم بە جمهوری اسلامی؟
1395/03/08 نامە سر گشادە بە وزیر امور خارجە فنلاند تیمو سوینی (Timo Soini)
1395/02/21 احکام اعدام، غدەای سرطانی بر قلب جامعە ایران است!
صفحه: 1 از 3