آرشیو مطالب

1398/06/17 سران رژیم اسلامی از مبارزات طبقە کارگر بوحشت افتادە اند!
1397/12/04 تامین آزادی و برابری زن کار اپوزیسیون راست نیست!
1397/08/23 رفقا! ما کارگران میتوانیم این نظام فاسد و استثمارگر را زیر و رو کنیم!
1397/06/17 جنایتی دیگر بە پروندە سران رژیم اسلامی افزودە شد!
1397/05/26 کارگران برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی بە ارادە خود و اکثریت مردم متکی اند!
1397/05/12 تنها ما کارگران میتوانیم این جامعە ویران شده را دوبارە بسازیم!
1397/05/05 زلزلە هم بە منبع سوءاستفادە رژیم اسلامی تبدیل شدە است!
1397/04/29 نجات جامعە ایران در گرو تحقق آلترناتیو کارگری است!
1397/04/22 دشمنان رفاە و عدالت در کمین نفرت مردم هستند!
1397/03/13 اعتصاب سراسری رانندگان و کامیون داران شایستە بیشترین حمایت هستند!
1397/02/21 تشکل سراسری کارگران ضروری است، باید زمینە آن را فراهم کنیم!
1397/02/07 نیروی کار ارزان و کارگر کم توقع نیستیم!
1397/02/06 در اجتماعات بزرگ اول مه را گرامی بداریم
1397/01/03 حداقل دستمزد سال ٩٧ جوابگوی دە روز زندگی خانوادە چهار نفرە نیست!
1396/12/13 کارگران فولاد خیلی وقت است از دشمنی رئیس دادگستری و نظام اسلامی با خود آگاە هستند!
1396/12/09 کارگران نیشکر هفت تپە نباید اجازە دهند خون علی نقدی پایمال شود!
1396/12/07 توطئە تشکل های زرد رژیم اسلامی در اعتراضات کارگری را خنثی سازیم!
1396/11/23 مسئول مرگ بیژن قلوزی جمهوری اسلامی است!
1396/11/19 ما کارگران باید با وضع موجود تعیین تکلیف کنیم!
1396/10/29 دیماە ٩٦، دە روزی کە سرنگونی جمهوری اسلامی فریاد زده شد!
1396/10/16 مصاحبە سایت رضا کمانگر با فرشاد خوشقلم از فعالین جنبش دانشجویی در مورد اعتراضات سراسری مردم ایران برای سرنگونی رژیم اسلامی
1396/09/20 جدال اصلی طبقه کارگر در ایران بر سر معیشت است!
1396/09/14 چپ در دانشگاە، بمناسبت ١٦ آذر روز دانشخو!
1396/09/10 تجربە داب پس از ١٠ سال، کمونیسم را باید انتخاب کرد! بمناسبت فرا رسیدن ١٦ آذر
1396/05/27 روحانی دور دوم را با سرکوب جنبش کارگری شروع میکند! طبقە کارگر راهی جز سازمان یافتن ندارد!
1396/05/10 خود کشی ثریا "ئاسۆ" کیفرخواستی تاریخی علیە رهبری حزب دمکرات است!
1396/02/22 رفقای سندیکای فلزکار مکانیک! شرکت در مضحکە انتخابات اشتباە جبران ناپذیر است!
1396/02/19 امسال روز جهانی کارگر در ایران یک گام بە پیش بود!
1396/01/04 انتخاب اصلی طبقە کارگر و مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامی است!
1395/12/29 سال ١٣٩٥ بارش را بستە است!
صفحه: 1 از 3