امروز   1395/6/7 نسخه قدیمی سایت رضا کمانگر (suomi)
تازه ترین مطالب
نبرد طبقاتی در پیش است!
1395/05/22 (...ادامه)

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران می‌گوید که حداقل دستمزدهای کنونی، ۷۶ درصد از نرخ تورم رسمی عقبتر است. جناب وزیر، از "خالی شدن بیشتر سفره کارگران" خبر داد و گفتە است دستمزد کارگران ۷۶ درصد از نرخ تورم کمتر است. او البتە با ژست اینکە استراتژی دولت را "ترمیم دستمزد" تعریف میکند، تاکید میکند: نمی‌توانند به "یک‌باره حقوق‌ها را افزایش دهند چرا که کارفرمایان توان پرداخت آن را ندارند".

نظر بدهید (0)
باید توطئە های جمهوری اسلامی در کردستان را درهم شکست!
1395/04/29 (...ادامه)

رضا کمانگر

سران جمهوری اسلامی بعد از سر کار آمدن روحانی و توافقات هستەای با آمریکا و غرب، بشدت نگران اعتراضات کارگران و مردم ایران و ازجملە مردم کردستان هستند. سران رژیم اسلامی از نفرت طبقە کارگر و اکثریت توده کارکن در سراسر و همچنین اکثریت مردم کردستان، نسبت بە کلیت موجودیت نظامشان اطلاع دارند. رهبران و تصمیم گیرندگان اصلی رژیم اسلامی میدانند اگر حتی یک روز فضای امنیتی و سرکوب را شل و کمرنگ کنند، طبقە کارگر و مردم بساطشان را درسراسر ایران و ازجملە در کردستان جمع میکنند، از این نظر توجە ویژەای بە تحمیل خفقان، سرکوب و امنیتی کردن فضای سیاسی، اجتماعی در کردستان دارند. وحشت سران رژیم اسلامی از جنبش کارگری، جنبش آزادی زن، جوانان عاصی از فرهنگ ارتجاع اسلامی و مردم بە تنگ آمدە از تبعیض و نابرابری و فقرو فلاکت و بی حقوقی انسانی، اجتماعی است. توطئە سران رژیم اسلامی علیە مردم در کردستان در عرصە های مختلف از جملە سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سازماندهی گرو های تروریستی و جاسوسی در کردستان عراق جهت کنترل مبارزات مردم کردستان و همچنین تاثیر گزاری بر منطقە اقلیم کردستان عراق است کە بخوبی دست وزارت اطلاعات نمایان است کە توجە ویژەای بە عرصە های زیر دارند:

نظر بدهید (0)
توقع از روحانی یا توهم بە جمهوری اسلامی؟
1395/04/19 (...ادامه)

"در مورد نامە سرگشادە سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک بە روحانی"

رضا کمانگر

روز ١٤ تیرماە ٩٥ سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک در مورد حقوقهای نجومی مدیران بانکها و نهاد های دولتی بە روحانی رئیس "دولت اقتدار و امید" نامە سرگشادە نوشتەاند؟! در این نامە در خصوص "شفاف سازی" دریافت کنندگان حقوق های نجومی اعتراض شدە و پیشنهادهایی برای بازرسی با ترکیبی از "کسانی پاکدست" طرح کردەاند کە جز ایجاد توهم در میان اعضای سندیکا و جامعە کارگری تاثیری نخواهد داشت!

نظر بدهید (0)
نامە سر گشادە بە وزیر امور خارجە فنلاند تیمو سوینی (Timo Soini)
1395/03/08 (...ادامه)

محمد جواد ظریف نمایندە یک حکومت فاشیست اسلامی است نه مردم ایران!

آقای سوینی!

بدعوت وزارت تحت مسئولیت شما، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجە جمهوری اسلامی قرار است ٣١ مە بە فنلاند بیاید!؟ در مورد سفر نمایندە یک حکومت فاشیستی و تروریستی اسلامی در ایران توجە شما و افکار عمومی فنلاند را بە نکات زیر جلب میکنم:

نظر بدهید (0)
احکام اعدام، غدەای سرطانی بر قلب جامعە ایران است!
1395/02/21 (...ادامه)

بمناسبت سالروز اعدام فرزاد کمانگر و یارانش

رضا کمانگر

٦ سال از اعدامهای روز ١٩ اردیبهشت ١٣٨٩، فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان، مهدی اسلامیان و فرهاد وکیلی میگذرد.

احکام اعدام، غدەای سرطانی است کە بە جامعە بشری تحمیل شدە است. کار ریشە کن کردن این غدە سرطانی تنها در قدرت به میدان آمدن طبقە کارگر همراە با جنبشهای اجتماعی است!

نظر بدهید (0)
جلو توطئە فاشیستی خانە کارگر در اول مە امسال را بگیریم!
1395/02/07 (...ادامه)

(بە نقل از نشریە شمارە ٧ سازماندە کمونیست)

رضا کمانگر

یکسال از حرکت نژادپرستانە و ضد کارگری خانە کارگر و شوراهای اسلامی کار رژیم علیە کارگران مهاجر و ازجملە کارگرانی که در افغانستان متولد شده اند، میگذرد. باید هوشیار باشیم و با قدرت همبستگی طبقاتی خود، از توطئه فاشیسم اسلامی با استفادە از مراسم روز اول مه، جلوگیری کنیم! 
 تشکل دولتی خانە کارگر، در اول مە سال ١٣٩٤ ودر حاشیە نماز جمعە تهران، یک نمایش کثیف فاشیستی علیە کارگران مهاجر که اکثرا ازشهروندان افغانستان هستند، سازماندهی کرد.. خانە کارگر و سرکردگان این تشکل دولت ساخته، محجوب و صادقی در حالی مجوز نمایش نژادپرستانە را دریافت کردە بودند کە بخشی از فعالین کارگری به دلیل  تلاش برای برگزاری مراسم مستقل اول  ماه مە، دستگیر و زندانی شدە بودند و بە تعداد دیگری از فعالین کارگری تذکر
داده و از آنها تعهد گرفتند کە بفکر تلاش برای برگزاری مراسم اول مە نباشند.ضمن آنکه  در بسیاری از شهرهای ایران و ازجملە در سنندج فضا را بشدت نظامی و امنیتی کردە بودند.

نظر بدهید (0)
جنبش کارگری باید این توازن قوا را تغییر دهد!
1395/02/07 (...ادامه)

(بە نقل از نشریە سازماندە کمونیست شمارە ٧)

رضا کمانگر

جنبش کارگری ایران نزدیک بە چهار دهە است در نبرد سخت و نابرابری در مقابل سرمایەداران و رژیم اسلامی قرار داشتە است. تجربە مبارزە طبقە کارگر علیە سرمایەداران و دولت دارای فراز و نشیبهای آموزندەای است کە امروز هر فعال و رهبر کارگری بدون در نظر گرفتن شکستها و موفقیتها نمی تواند برای پیشروی های آیندە نقشەعمل روشنی داشتە باشند.

موانع پیشروی چیست؟ ضعفها و نقاط قوت، کدام ها هستند؟ اینها و ده ها سئوال اساسی دیگر روی میز همە رهبران و فعالین جنبش کارگری و همچنین احزاب و سازمانهای چپ و کمونیستی است کە باید برای آنها جواب روشن داشتە باشند.

نظر بدهید (0)
کیفرخواست علیە حاکمیت آپارتاید جنسی!
1394/12/14 (...ادامه)

بمناسبت ٨ مارس 

رضا کمانگر

در آستانە ٨ مارس روز جهانی زن هستیم. همە ما در تدارک هرچە بهتر برگزاری و گرامیداشت این روز هستیم. ٨ مارس برای کمونیستها و فعالین آزادی زن و فعالین جنبش کارگری معنا و مفهومی دیگر دارد. بە یک معنا ٨ مارس برای همە فعالین آزادیخواهی و برابری طلبی یک رکن تلاش برای تحقق آرمانهای سوسیالیستی و برابری طلبانە است. بە این اعتبار ٨ مارس تنها مربوط بە زنان و یا فعالین جنبش آزادی زن نیست. زنان و جنبش آزادی زن بخشی از تلاش برای تحقق آزادی و برابری هستند. در نتیجە تلاش برای تحقق آرمانهای ٨ مارس وظیفە همە کمونیستها، فعالین جنبش کارگری، جنبش دانشجویی و همە انسانهای است کە خود را آزادی خواه و برابری طلب میدانند. لازم است با آمادگی کامل بە استقبال ٨ مارس برویم.

نظر بدهید (0)
نهاد های ضد کارگری برای کشاندن کارگران بە پای "صندوقهای رای" بە تکاپو افتادەاند!
1394/11/30 (...ادامه)

رضا کمانگر

همە سران ریز و درشت رژیم اسلامی، از خامنەای، روحانی، رفسنجانی تا پادوهایشان در شوراهای اسلامی کار و خانە کارگر میخواهند کارگران و مردم بە پای "صندوقهای رای" بروند و بە رژیم اسلامی "مشروعیت سیاسی" بدهند. اصلاح طلبان ازجملە رفسنجانی و روحانی میگویئند مردم بیایند در میان بد و بدتر "بد" را انتخاب کنند چرا کە باید نظام حفظ شود. 

در واقع رژیم اسلامی یکبار دیگر در جریان مضحکە انتخابات میخواهد طبقە کارگر را برای "مشروعیت" دادن بە سیاستهای ضد کارگریش، با توسل بە مهرە های مانند علیرضا محجوب، حسن صادقی و سهیلا جلودارزادە و .... را برای تشویق کارگران بە پای "صندوق های رای" وارد تبلیغات مضحکە انتخابات کردە است.

نظر بدهید (0)
میزگرد سازمانده کمونیست در باره تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 95
1394/11/16 (...ادامه)

در باره تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 95

(رحمان حسین زاده،سلام زیجی،رضا کمانگر،پدرام نواندیش،سیاوش دانشو)

 

سازمانده کمونیست: به روال هر سال فصل تعیین دستمزدها است.در این رابطه ابتدا سئوال ما اینست مزد چیست؟ و اصلا چرا  حداقل دستمزد؟ به علاوه چگونه میتوان تلاش و ترفند های دولت و شوایعالی کار را خنثی و ناکام کرد؟ در خلاء تشکلهای مستقل و توده ای کارگری، رهبران کارگری ،کارگران کمونیست و پیشرو برای دستیابی به حداقل دستمزد مورد نظر طبقه کارگر ایران و تغییر تناسب قوای کنونی چه سیاست و تاکتیکی  بایداتخاذ کنند؟ حزب کمونیست کارگری-حکمتیست چه اقدامات و سیاستی در این رابطه  توصیه میکند؟

 

نظر بدهید (0)
صفحه: 1 از 5