www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr

canada goose baby ugg boots canada goose danmark timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg canada goose kensington parka hollister sydney hollister australia

viagra billigt cialis pris cialis billigt kamagra pris kamagra gel köpa cialis cialis sverige viagra sverige köpa cialis

امروز   1396/9/25 نسخه قدیمی سایت رضا کمانگر (suomi)
تازه ترین مطالب
جدال اصلی طبقه کارگر در ایران بر سر معیشت است!
1396/09/20 (...ادامه)
از آغاز سال ٩٦ تا کنون جدال اصلی طبقە کارگر با رژیم اسلامی سرمایە برای بهبود معیشت خود وارد فاز دیگری گشتە است. دولت اسلامی حامی سرمایەداران از ابتدای سر کار آمدنش تاکنون زندگی طبقە کارگر را با سیاست تحمیل فقر بە گروگان گرفتە است. امروز سفرە خانوادهای کارگری بی رونقتر از هر زمان دیگر است.
نظر بدهید (0)
چپ در دانشگاە، بمناسبت ١٦ آذر روز دانشخو!
1396/09/14 (...ادامه)

مصاحبە سایت رضا کمانگر با فرشاد خوشقلم فعال جنبش دانشجویی

نظر بدهید (0)
تجربە داب پس از ١٠ سال، کمونیسم را باید انتخاب کرد! بمناسبت فرا رسیدن ١٦ آذر
1396/09/10 (...ادامه)

سال ١٣٨٦ فضای دانشگاە های ایران بعد از سە دهە از سرکوب و اختناق و بعد از ٨ سال از ١٨ تا ٢٣ تیرماە سال ٧٨ اعتراض دانشجویان بە سرکوبهای رژیم اسلامی کە بە خون کشیدە شد، یکبار دیگر چپ سوسیالیستی بعنوان جریانی عدالتخواە در نقد نظام سرمایە داری پا بە عرصە وجود در اکثر دانشگاە ها گذاشت کە جمهوری اسلامی را بە وحشت انداخت. رژیم اسلامی سرمایە کە تجربە سرکوب حق طلبی کمونیستها، چپها و آزادیخواهی را از بعد از انقلاب ٥٧ دارا بود بار دیگر چهرە کریه خود را با سرکوب، دستگیری، زندان، شکنجە و محکومیت رهبران و فعالین دانشجویان آزادیخواە و برابری طلب نشان داد بود و یکبار دیگر با الهام از تجربە سرکوبهای خونین دهە شصت از جمله سرکوب خونین کمونیست ها در جریان "انقلاب فرهنگی" عبدالکریم سروش، بە سرکوب بی رحمانە عدالتخواهی در دانشگاە ها پرداخت.  

نظر بدهید (0)
روحانی دور دوم را با سرکوب جنبش کارگری شروع میکند! طبقە کارگر راهی جز سازمان یافتن ندارد!
1396/05/27 (...ادامه)

رضا کمانگر

 روحانی دورە چهار سالە گذشتە را با وعدە وعیدهای توخالی سپری کرد. همچنین با شکست برجام، ورشکستگی اقتصادی و بیکار سازی میلیونی و تحمیل فقر تا حد گورخوابی بە مردم و در کنار آن رشد گستردە فساد اقتصادی، سیاسی و اخلاقی کل نظام اسلامی سپری کردە است و تا زمان دورە مضحکە انتخابات با جناح خامنەای وارد جنگ بقا و منافع شدند کە در نهایت روحانی برای بار دوم سر از صندوقهای کذائی رای بیرون آورد کە حاصل آن تقسیم بندی سهم جناحهای اصلی در حاکمیت رژیم اسلامی بود و اکنون با تعرض بە معیشت طبقە کارگر و کل مردم ایران دورە دوم دولت را شروع میکنند!

نظر بدهید (0)
خود کشی ثریا "ئاسۆ" کیفرخواستی تاریخی علیە رهبری حزب دمکرات است!
1396/05/10 (...ادامه)

رضا کمانگر

هویت عملکرد حزب دمکرات کردستان ایران در زمان رهبری عبدلرحمان قاسملو را باید بعنوان یک جریان ضد زن در تاریخ مردم کردستان ثبت کرد و رهبری کنونی ان  در مقابل عملکرد مشترک در تاریخ این حزب مسئول و جوابگو هستند!

نظر بدهید (0)
رفقای سندیکای فلزکار مکانیک! شرکت در مضحکە انتخابات اشتباە جبران ناپذیر است!
1396/02/22 (...ادامه)
  رضا کمانگر

جمهوری اسلامی بار دیگر مشغول تدارک نمایش مضحکە انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا است. ترفند های سران رژیم اسلامی برای عموم مردم ایران ازجملە طبقە کارگر روشن شدە است و کسی بە آن توجە نمیکند. بازار گرمی نمایش تبلیغات انتخاباتی تنها در میان جناحهای رژیم اسلامی جریان دارد و برای همدیگر شاخ و شانە میکشند کە بیشتر شبیە بە جنگ زرگری است. البتە تشکلهای دست ساز حکومتی مانند شوراهای اسلامی کار و خانە کارگریها هم کە بخشی از جناحهای رژیم اسلامی هستند بە کمپین نمایش انتخاباتی پیوستند. در کنار اینها با تاسف باید گفت در گوشە و کنار شاهد موضعگیریهای توهم آمیز بە رژیم اسلامی از نوع تودەای، اکثریتی از سوی بعضی از تشکلهای کارگری و افراد عضو آن تشکلها هستیم. "یارمحمد اکبری عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران" یکی از این فعالین سندیکائی است کە اخیرا مطلبی با عنوان: "انتخابات و سندیکاهای کارگری" منتشر کردە است کە کارگران را تشویق بە مشارکت در "مضحکە انتخابات" شوراهای شهر و روستا میکند!؟ 

نظر بدهید (0)
امسال روز جهانی کارگر در ایران یک گام بە پیش بود!
1396/02/19 (...ادامه)
اکنون بعداز حدود یک هفتە از انتشار گزارشات مربوط بە اقدامات اول ماە مە در ایران میتوان از زوایای مختلف بە نقاط قوت و ضعف تلاشهای مربوط بە این روز پرداخت. در این مطلب سعی میکنم نظر و ارزیابی کوتاهی در اختیار فعالین بگزارم و همینجا بە همە کسانی کە در برگزاری و تلاش برای گرامیداشت اول مە کاری انجام دادند درود میفرستم و خستە نباشید میگویم. بە امید اینکە دستاورد های امسال را در کار و تلاش روزانە برای بهبود وضعیت رفاهی و همبستگی طبقاتی بکار بگیریم. 
نظر بدهید (0)
انتخاب اصلی طبقە کارگر و مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامی است!
1396/01/04 (...ادامه)

رضا کمانگر 

رژیم اسلامی بار دیگر بساط مضحکە انتخابات راە انداختە است. سران رژیم اسلامی با همە جناحهای درونیش در تلاش هستند بار دیگر مردم و ازجملە طبقە کارگر را بە پای صندوقهای کذائی رای بکشانند! سران رژیم اسلامی با همە جناحهایش علیرغم هر اختلاف نظری کە در عرصە های مختلف با هم داشتە باشند اما در مورد حفظ و بقای رژیم اسلامی اتفاق نظر کامل دارند و در جهت کشاندن مردم و طبقە کارگر بە پای صندوقهای بساط مضحکە انتخابات هماهنگ و متحدانە عمل میکنند. رژیم اسلامی همە امکانات خود را از گلە های آخوند در مساجد گرفتە تا امامان جمعە در سراسر کشور تا رسانە های رسمی و مجازی تا نهادهای امنیتی و تحلیل گران جیرە خوار داخلی و خارجی مانند بی بی سی و غیرە برای کشاندن مردم بە پایی صندوق های رای بسیج کردە اند.

نظر بدهید (0)
سال ١٣٩٥ بارش را بستە است!
1395/12/29 (...ادامه)

این سال در ایران مانند ٣٨ سال گذشتە زندگی اکثریت مردم با فقر، نداری،  همراە با زورگوی و سرکوب از طرف جمهوری اسلامی سپری شدە است.

نظر بدهید (0)
تعیین حداقل دستمزد در سال ۹۶
1395/12/19 (...ادامه)
( میزگرد با رحمان حسین زاده، رضا کمانگر، همایون گدازگر و پدرام نواندیش)

سازمانده کمونیست: به روال هر سال فصل تعیین دستمزدها است.در این رابطه ابتدا سئوال این است مزد چیست؟ اصلا چرا  حداقل دستمزد؟


نظر بدهید (0)
صفحه: 1 از 7