متن کامل
   دیماە ٩٦، دە روزی کە سرنگونی جمهوری اسلامی فریاد زده شد! 1396/10/29

جامعە ایران ٣٩ سالە تشنە آزادی، برابری و رفاە است! ٣٩ سال از انباشت نفرت از بی عدالتی، از نابرابری، از فساد سیستماتیک، از سرکوب خونین، از سرکوب آرزوهای میلیونها انسان، از فضای اختناقی کە بە جامعە تحمیل کردەاند، از ایجاد رعب و وحشت، از دستگیری، شکنجە و اعدام به تنگ آمدە است. اعتراضات روز ٧ دیماە از شهر مشهد و چند شهر مرکزی دیگر شروع شد، مردم عاصی از رژیم اسلامی بە حد انفجار رسید بودند و نفرت مردم در شکل اعتراض دستجمعی خیلی سریع همزمان بە بیش از صد شهر پرجمعیت ایران سرایت کرد! اعتراضات بە بیش از صد شهر پرجمعیت ایران بمعنی ابعاد میلیونی و سراسری است کە برای اولین بار در طول حاکمیت ننگین رژیم اسلامی بمیدان آمدند و اعلام کردند رژیم اسلامی را نمیخواهند. اعلام کردند قوانین تبعیض آمیز رژیم اسلامی را دیگر تحمل نخواهند کرد! کارگران همراە با اکثریت مردم اعلام کردند، رژیم اسلامی عامل بیکاری، تحمیل فقر، عامل گرانی، عامل فساد اقتصادی، سیاسی و اخلاقی و عامل تحمیل تبعیض جنسی، نژادی، مذهبی و قومی طی ٣٩ سال گذشتە بە جامعە است کە باید سرنگون شود!

سرنگونی رژیم اسلامی حکم بی چون و چرای طبقە کارگر و اکثریت قاطع مردم ایران است کە دیگر تخفیف ناپذیر است! خصوصیات دور تازە جنبش سرنگونی کە از هفتم دیماە شروع شدە است با تمام دورە های ٣٩ سالە حاکمیت رژیم اسلامی متفاوت است. اعتراضات این دورە در ابعاد سراسری از اعماق جامعە از درون طبقە کارگر و اکثریت مردم نشات گرفتە است کە عامل نداری، فقر و تبعیض را رژیم اسلامی و نظام سرمایەداری میدانند. جنبش سرنگونی ایندورە بی توهم بە قوانین تبعیض آمیز اسلامی است و رژیم اسلامی را عامل بی حقوقی و استثمار، عامل تحمیل قانون آپارتاید جنسی بر زنان میدانند. طبقە کارگر همراە با اکثریت مردم دیگر فضای پلیسی، اختناق و سرکوب را تحمل نمیکنند! دیگر اجرائ قانون اعدام را برای زهر چشم گرفتن از اعتراضآت را تحمل نمیکنند! دیگر دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر را تحمل نمیکنند! دیگر حاکمیت فساد سیاسی، اقتصادی و اخلاقی را تحمل نمیکنند! جنبش سرنگونی ایندورە سر راست خواهان سرنگونی رژیم اسلامی و پایان دادن بە قوانین ارتجاعی ٣٩ سالە رژیم اسلامی است و این حکم باید اجرا شود!

جنبش سرنگونی انقلابی باید در مقابل توطئە ها آمادە باشد!

در مقابل جنبش سرنگونی انقلابی دو جبهه بورژوازی بە توطئە و تکاپو برای سرکوب و بە بیراهه بردن جنبش سرنگونی انقلابی افتادە اند. 

جبهه اول رژیم اسلامی است کە با تمام جناحهایش برای سرکوب اعتراضات سراسری طبقە کارگر و اکثریت مردم بپاخاستە متحد شدند و یکدست فرمان قتل عام و سرکوب مردم را صادر کردەاند! در جریان اعتراضات بدون کوچکترین توهمی مردم را بە گلولە بستند. براساس اعترافات نهادهای امنیتی بیش از ٢٥ نفر را در خیابانها کشتە اند و تعداد بیشماری را زخمی کردند و هزاران نفر را دستگیر و روانە شکنجە گاه های مخوف خود کردەاند کە تاکنون حداقل جنازە ٦ نفر را کە زیر شکنجە جانباختەاند تحویل خانوادە هایشان دادەاند. اکنون مراکز اصلی شهرهای پرجمعیت بە پادگانهای نظامی تبدیل شدە است کە تردد مردم را تحت کنترل گرفتە و تجمعات بیش از دو نفر را پراکندە میکنند کە عملا حکومت نظامی غیر رسمی را بە مردم در شهر های بزرگ تحمیل کردەاند. از طرف دیگر سران ریز و درشت اسلامی با تمام جناحها و دسته هایش وحشت زدە از جنبش سرنگونی طلبانە اعتراضآت انقلابی مردم از خامنەای گرفتە تا امامان جمعە و سران جناح اصلاح طلب مانند خاتمی بە منبر رفتە و اعتراضات میلیونی را محکوم کردە و فرمان سرکوب اعتراضآت را صادر کردند کە تاکنون نتیجەای جز نفرت بیشتر از تمامیت رژیم اسلامی با همە جناحهایش دربر نداشتە است! 

تلاش آمریکا، غرب و مرتجعین منطقە برای حفظ منافع سرمایەداری!

جبهە دیگر آمریکا، غرب و کشورهای مرتجع منطقە هستند کە زنگ خطر سرنگونی رژیم اسلامی را بو کشیدەاند و بفکر آلترناتیو تراشی برای بعد از سرنگونی رژیم اسلامی هستند. براین مبنا در تدارک سوار شدن بر نفرت عمومی مردم از رژیم اسلامی هستند. آمریکا، غرب و دولتهای مرتجع منطقە از قدرت طبقە کارگر و اکثریت مردم وحشت دارند. اینها نمیخواهند کارگران و اکثریت مردم حاکمیتی را برقرار کنند کە در آن آزادی، برابری و رفاە اجتماعی تضمین شود. اینها از دخالت و قدرت تودە کارگران و اکثریت مردم بوحشت افتادەاند از این رو در تدارک آلترناتیو سازی از جریانات ارتجاعی مافوق مردم هستند. جریانات ارتجاعی مانند سلطنت طلبان، مجاهدین خلق و جریانات ناسیونالیست و قومپرست را دیر زمانیست در آستین پرورش داده اند تا در روز مبادا در حفظ نظام سرمایەداری از دخالت مستقیم کارگران و اکثریت مردم، جلوگیری کنند.

ما کارگران و اکثریت مردم بپا خاستە باید در مقابل توطئە های آمریکا، غرب و دولتهای ارتجاعی منطقە هوشیار باشیم. حکومت بعد از سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی باید توسط کارگران و اکثریت مردم تهیدست جامعە ایران تعیین شود کە در آن آزادی، برابری و رفاە اولین خواست انقلابی مردم کارگر و زحمتکش و آزادیخواه ایران است کە باید ضمانت شود! 

رهبران و فعالین کارگری همراە با رهبران و فعالین جنبشهای اجتماعی باید در فکر تدارک سازماندهی شوراها در محل کار و زیست باشند. خواستها و ارادە مردم باید از طریق حاکمیت شوراها آزادی، برابری و رفاە اجتماعی را تضمین کنند! همە قدرت باید در دست شوراها باشد! در آلترناتیو سوسیالیستی حاکمیت شوراهای برآمدە از انقلاب تضمین کنندە دخالت و ارادە کارگران و اکثریت مردم در سرنوشت جامعە ایران بعد از سرنگونی رژیم اسلامی باید باشد! 

٢٧ دیماە ١٣٩٦

 

نظر بدهید
نظرات ثبت شده