متن کامل
   مسئول مرگ بیژن قلوزی جمهوری اسلامی است! 1396/11/23
متاسفانه روز ٢٣ بهمن خبر رسيد، بيژن قلوزى کارگر٤٥ ساله اهل کامیاران کە دارای ۵ فرزند است بعد از حادثە آتشسوزی از کامیاران بە بیمارستان توحید سنندج انتقال میابد و روز ٢٢ بهمن برای ادامە معالجە بە بیمارستان تبریز انتقال دادە میشود، قبل از رسیدن در جلو بیمارستان تبریزقلبش برای همیشە از تپش باز می ایستد.

بر اساس گزارشات منتشر شدە روز پنجشنبه 19 بهمن ٩٦ بیژن قلوزی با سابقە 23 سال کار در کارخانه آسفالت شهرداری کامیاران به آتش کشیده شدە است. طبق خبر منتشر شدە از طرف نهادها و فعالین کارگری او برای پیگیری و اعتراض بە عدم پرداخت ١١ ماهە حقوق معوقە خود بە دفتر کارفرما مراجعە میکند و پس از دقایقی پیکر نیمە جان او با ٨٠ درصد سوختگی بە بیمارستان توحید سنندج انتقال میدهند. از آنجا کە بیمارستان توحید سنندج فاقد امکانات معالجات ٨٠ درصد سوختگی است، کادر پذشکی پیشنهاد میکنند بیژن را با هلیکوپتر بە بیمارستان اصفهان اعظام کنند کە با عدم قبولی از طرف بیمارستان اصفهان بدلیل عدم جا مواجە میشود، سپس تصمیم میگیرند با آمبولانس او را بە تبریز انتقال دهند کە در جلو بیمارستان جان میسپارد.

مرگ دلخراش بیژن قلوزی بحق جامعە کارگری ایران و ازجملە شهر کامیاران را بسیار متاسف و متاثر کردە است و کسی ابهامی ندارد کە مرگ او یک قتل عمد است کە قاتل اصلی او سیاست تبعیض آمیز رژیم سرمایەداری اسلامی است!

قانون کار جمهوری اسلامی تبعیض آمیز و بر مبنای منافع سرمایەداران عمل میکند! بر اساس قانون رژیم اسلامی سرمایەداران و کارفرمایان اختیار دارند تا هر زمان کە نیاز دارند از عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران خودداری کنند و اگر کارگر برای پیگیری عدم پرداخت دستمزد خود دست بە اعتراض بزند با پلیس، پاسبان و تفنگچیان پاسدار و بسیج و در نهایت دستگیری و شکنجە و محکومیت از طرف گلە های قضات فاسد حامی سرمایەداران اسلامی مواجە میشوند. بیژن قلوزی برای پیگیری عدم پرداخت ١١ ماهە دستمزد خود بە دفتر کارفرما مراجعە کردە بود، او کارد بە استخانش رسیدە بود او را بە آتش کشیدند و اگر هم زندە میماند اکنون با انگ مسائل امنیتی علیە منافع نظامشان در بازداشت و زیر شکنجە و بعد در محاکمات کذایی با محکومیت مواجە میشد. در اینبارە نمونە ها زیاد است ٣٩ سال جنایت رژیم اسلامی پروندە قطوری جناتکارانە علیە طبقە کارگر ایران موجود است!

ما کارگران نباید اجازە دهیم خانوادە بیژن قلوزی در مقابل دولت و کارفرما و قاتلینش تنها بمانند!

عاملین اصلی قتل بیژن قلوزی باید در یک دادگاە صالحە محاکمە و مجازات شوند.

بیژن قلوزی تنها نانآور خانوادە ٦ نفرە بودە و باید حقوق این خانواد بطور کامل و دائم از طرف دولت تامین و پرداخت شود.

دولت باید جهت دلجویی از فرزندان، همسر و بستگان درجە یک بیژن قلوزی از آنها معضرت خواهی کردە و همە آنها را در حمایت مالی و تسیلات رفاهی قرار دهد.

بە سهم خود از مرگ نابهنگام این کارگر زحمتکش بسیار متاسفم و بە همسر، فرزنتان مادر و برادران بیژن قلوزی تسلیت میگویم و خود را در کنار آنها میدانم.

رضا کمانگر

٢٤ بهمن ١٣٩٦

نظر بدهید
نظرات ثبت شده