متن کامل
   توطئە تشکل های زرد رژیم اسلامی در اعتراضات کارگری را خنثی سازیم! 1396/12/07

سخنی کوتاه با رهبران و فعالین جنبش کارگری

 رضا کمانگر

رفقا! این روزها کارگران در جریان اعتراضات و اعتصابات کارگری با کنایە و طنز و استعاره شعارهای علیە خود طرح کردند کە ماهیت این شعارهای طنز آمیز تحقیر طبقە کارگر بود کە تاسف بار است!

شعار "مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر" ابتدا در جریان راهپیمائی کارگران هپکو در بهمن ماە دادە شد و کارگران فولاد هم روز شنبه ٥ اسفند ٩٦ بعد از ششمین روز از اعتراضات و اعتصاباتشان همین شعار تحقیر آمیز را تکرار کردند؟! کارگران فولاد اهواز روز قبلش بعد از "نماز جمعه؟!" و روز شنبە با تجمع در مقابل استانداری و سپس در راهپیمائی خیابانهای اهواز شعار دادند: "مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر؟!" تعدادی با استقبال از این شعار فکر میکنند عجب ابتکاری پشت این شعار کنایە و طنز آمیز است!؟ توجیه میکنند کە سوراخهای امنیتی علیە اعتراض کارگران را پر کردند و ستمگری سرمایەداران را نشانە گرفتە اند کە خیالی باطل است!

رفقا! هر دلیلی کە پشت این شعار کنایە آمیز باشد بی محتوا و توخالی است، معنی واقعی این شعار فاقد جوهر حق طلبی طبقاتی است! شعار حق بجانب و تعرضی کارگران بە نظام سرمایەداری و رژیم اسلامی نیست! این شعار در راستای اهداف و ادبیات شوراهای اسلامی کار و خانە کارگریها تنظیم شدە است کە ٣٩ سالە است نقش ستون پنجم را در میان کارگران بازی میکنند. اینها زنگ خطر تعرض مبارزە متحدانە طبقە کارگر برای زیر و رو کردن نظام سرمایەداری و کل بساط جمهوری اسلامی را شنیدەاند، اینها با طرح مطالبات و شعارهای توخالی و تحقیرآمیز میخواهند مسیر مبارز کارگران را به کجراه ببرند. در راستای توطئە علیە اعتراضآت کارگری روز ٧ اسفند خامنەای هم بە قدرت اعتراضآت متحدانە طبقە کارگر برای سرنگونی رژیم اسلامی اعتراف کرد است کە ما هم باید بقدرت متحدانە خود اتکا کنیم.

برای همە ما روشن است کە رژیم اسلامی حامی اصلی سرمایەداران است، این رژیم طی ٣٩ سال حاکمیتش اصلیترین وظیفەای کە بە عهدە داشتە، تامین کار ارزان برای سود بیشتر سرمایەداران از طریق سرکوب خشن طبقە کارگر بودە است. ملزومات استثمار کارگران تحمیل کار ارزان، تحمیل سرکوب خشن، جلوگیری از سازمانیابی طبقە کارگر در تشکلهای مستقل خود، تحمیل تشکلهای زرد حکومتی مانند "خانە کارگر و شوراهای اسلامی کار" بە محیطهای کارگری، تحمیل قانون کار ضد کارگری، گرفتن امضای سفید بعنوان قرارداد کاری از کارگر، خارج کردن کارگاەهای با کمتر از دە نفر کارگر از قانون کار کذایی، باز گذاشتن دست کارفرماها برای اخراج کارگران در هر زمانی کە خواست، باز گذاشتن دست کارفرما برای عدم پرداخت دستمزدهای بموقع و جریمە و محکومیت کارگران بدلیل اعتراض بە بی حقوقی خود، عملکرد ٣٩ سالە سرمایەداران بوسیلە رژیم اسلامی بودە است! بر کسی پوشیدە نیست رژیم اسلامی بعنوان حافظ منافع نظام سرمایەداری عامل اصلی میلیونها کارگر بیکار، تحمیل گرسنگی، فقر، خودکشی، کارتن خوابی، گور خوابی، تن فروشی، کلیە فروشی، اعتیاد، بزە کاری و دهها مصیبت گریبانگیر طبقە کارگر و جامعە ما است! 

رفقا! چرا در زمانی کە همە برای خلاصی از نکبت جمهوری اسلامی و نظام سرمایەداری بە مبارزات قدرتمند و سراسری ما کارگران چشم دوختە اند، این چنین خود را تحقیر، بی ارزش و کوچک میکنیم؟ برای همە ما روشن است کە طرح این نوع شعارها جزو تولیدات فرهنگ اسلامی خانە کارگریها و شوراهای اسلامی کار است کە در طول ٣٩ سال حاکمیت رژیم اسلامی هموارە بعنوان ابزار سرکوب علیە کارگران بە جمهوری اسلامی و سرمایەداران خوش خدمتی کردەاند! 

ما نباید اجازە دهیم فرهنگ اسلامی و سنت تشکلهای زرد حکومتی کە بعنوان ستون پنجم در مبارزات کارگری دخالت میکنند سکاندار شعارها و طرح مطالبات اعتراضات کارگری باشند! طرح مطالبات و شعارهای خانە کارگریها و شوراهای اسلامی کار در اعتراضآت جاری کارگران تماما ارتجاعی و در راستایی حفظ رژیم اسلامی و نظام سرمایەداری است! ما نباید اجازە دهیم اینها اعتراضات و اعتصابات کارگری را بعنوان گلایە و شکوە کارگران بە نماز جمعه ها بکشانند و بهبود شرایط معیشتی کارگران را از گلە های آخوند و امامان جمعە گدائی کنند! عملکرد این تشکلهای زرد حکومتی در میان کارگران سم است! وظیفە رهبران و فعالین کارگری است کە از ویروس فرهنگ اسلامی و تشکلهای زرد حکومتی جلوگیری کنند! 

جامعە ایران بە مبارزات طبقە کارگر چشم امید دوختە است! رفقا! در مقابل توطئە و ترفندهای رژیم اسلامی در قالب تشکل کارگری و سران ریز و درشت آن هوشیار باشیم، اینها نباید در اعتراضات و اعتصابات کارگری جایی داستە باشند!

٧ اسفند ١٣٩٦   

نظر بدهید
نظرات ثبت شده