متن کامل
   جنایتی دیگر بە پروندە سران رژیم اسلامی افزودە شد! 1397/06/17
رژیم کثیف اسلامی سە جوان فعال سیاسی لقمان مرادی، زانیار مرادی و رامین حسین پناهی را برای زهر چشم گرفتن از اعتراضات کارگران و مردم متنفر از جمهوری اسلامی امروز شنبە ١٧ شهریور ٩٧ اعدام کردند.

بر کسی پوشیدە نیست، این سە جوان نە بدلیل اینکە مجرم بودند باید اعدام میشدند، بلکە بە این دلیل است، سران رژیم اسلامی میدانند حاکمیت کثیف و سیاە اسلامی اشان روی بشکەای باروت تنفر عمومی کارگران و مردم ایران سوار است و برای زهر چشم گرفتن از مردم کە انفجار این بشکە باروت را چند صباحی بە تاخیر بی اندازند.

امروز مردم سراسر ایران و بخصوص مردم کردستان در غم و اندوە اعدام جنایتکارانە این سە جوان بسر میبرند، باید این غم و اندوە را بە تنفری عمیقتر برای برچیدن کل بساط رژیم اسلامی تبدیل کرد! در هر جا و بە هر طریق ممکن باید علیە این جنایت دست بە اعتراض زدە و ماشین اعدام را درهم شکست!

با جانوادە رامین حسین پناهی، لقمان مرادی و زانیار مرادی اعلام همدردی میکنم.

مرگ بر جمهوری اسلامی!

رضا کمانگر

١٧ شهریور ١٣٩٧

  
نظر بدهید
نظرات ثبت شده