متن کامل
   رفقا! ما کارگران میتوانیم این نظام فاسد و استثمارگر را زیر و رو کنیم! 1397/08/23

امروز ٢٣ آبان ١٣٩٧ نشان دادن گوشەای کوچک از نمایش قدرت طبقە کارگر ایران بود!

- نمایش قدرتمند کارگران هفت تپە در شوش!

- راهپیمایی کارگران فولاد اهواز و سر دادن شعار هفت تپە # فولاد اتحاد، اتحاد!

- دومین روز اعتصاب حق طلبانە معلمین و فرهنگیان در سراسر کشور!

- ادامە اعتصاب رانندگان و کامیونداران و پافشاری بر سر مطالباتشان!

- و دهها اعتراض و اعتصاب کارگری دیگر کە تنها گوشەای کوچک از قدرت ما بود!

تجربە امروز درسی بزرگ برای رهبران، فعالین کارگری و کمونیستهاست کە نشان داد سازماندهی همە بخشهای مختلف طبقە کارگر از معلم، فرهنگی و رانندە تا همە فروشندگان نیروی کار امکانپذیر است و امروز قدمی کوچک برای تحقق اتحاد و همبستگی طبقە کارگر برداشتیم، فردا در مسیر پیشروی باید اعلام کنیم باید همە قدرت در دست شوراهای منتخب ما کارگران و اکثریت توهی دستان باشد!

امروز در سراسر کشور نشان دادیم دیگر ترسی از دستگیری، شکنجە و تناب دار وجود ندارد و میتوانیم کلیە ابزار و ماشین سرکوب چهار دهه را درهم شکنیم!

باید دست همە آنهای کە اعتراضات و اعتصابات روز ٢٣ آبان را ممکن کردند صمیمانە فشرد و گفت رفقا خستە نباشید! شما نشان دادید ما میتوانیم بر ویرانە این نظام فاسد و استثماگر نظامی با رفاە و عدالت اجتماعی بنا کنیم!

زندە باد شوراهای کارگر!

زندە باد سوسیالیسم!

رضا کمانگر

٢٣ آبان ١٣٩٧     

نظر بدهید
نظرات ثبت شده