متن کامل
   تامین آزادی و برابری زن کار اپوزیسیون راست نیست! 1397/12/04
بمناسبت فرارسیدن ٨ مارس روز جهانی زن

تلاش و مبارزات زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب و کمونیستها برای تحقق آزادی و برابری و رفع هرگونە ستم جنسی، نژادی، قومی و مذهبی تبدیل بە جنبشی برابری طلبانە عظیم و انکار ناپذیر در جامعە ایران شدە است. زنان ایران در طی چهل سال گذشتە با بر افراشتن پرچم جنبش آزادی زن هموارە در یک جبهه جنگ تمام عیار و نابرابر با رژیم اسلامی سرمایەداران از یک طرف و از طرف دیگر در جنگ با سنتهای عقب مانده مردسالاری و مذهبی قرار داشتە است! زنان برابری طلب از همان ابتدای سر کار آمدن ضد انقلاب اسلامی در سال ٥٧ "نە" بزرگی بە تمامیت رژیم اسلامی دادند و هموارە اعلام کردند تسلیم قوانین ارتجاعی اسلامی و فرهنگ عقب ماند ضد زن مرد سالاری نخواهند شد و بە چیزی کمتر از آزادی برابری و رفاە اجتماعی راضی نخواهند شد.

زنان ایران طی چهل سال گذشتە و تاکنون با در دست داشتن پرچم جنبش آزادی زن در کنار جنبش کارگری، دانشجویی، معلمین، جوانان و دیگر جنبشهای اجتماعی قرار داشتند کە اکنون رژیم اسلامی سرمایەداران را بە لبە سقوط و بزیر کشیدن رساندەاند. مبارزات آزادیخواهانە و مداوم زنان در ایران این ارادە را تقویت کردە است کە عمر جمهوری اسلامی رو بە پایان است. جریانات راست و ارتجاعی برای حفظ نظام سرمایەداری بدون جمهوری اسلامی و بمنظور فریب اعتراضات طبقاتی و برابری طلبانە جهت دریافت کمکهای مادی و تبلیغاتی دست بە دامن دولت راست آمریکا و دولتهای ارتجاعی منطقە شدند کە باید از طرف جنبش برابری طلبانە زنان و جنبش کارگری و مردم آزادیخواه رسوا و طرد شوند!

اپوزیسیون بورژوازی ایران با توطئە میخواهند خود را مدافع حقوق زن جا بزند!؟

این روزها از اصلاح طلبان درون و بیرون رژیم اسلامی مانند فایزە هاشمی، معصومە ابتکار در درون سیستم و تا شیرین عبادی، مسیح علینژاد و فرح دیبا و رضا پهلوی تا مجاهدین، جمهوری خواهان، ملی گراها، ناسیونالیستها و قومپرستان تا جبهه های تازە تاسیس مانند فرشگرد و غیرە در اپوزیسیون راست بورژوایی از آنجا کە اطلاع دارند زنان ایران نیروی عظیم و قدرتمندی برای بزیر کشاندن رژیم اسلامی هستند خود را بعنوان کاسە داغتر از آش وارد "دفاع از حقوق زنان" کردە اند و میخواهند خود را بعنوان "مدافع حقوق زن" در ایران جا بزنند!؟ نگاهی کوتاه به پروپاگاند آنها عمق ریاکاری آنها در قبال جنبش حق طلبانه زنان را نشان میدهد. اپوزیسیون راست برای فریب جنبشهای اجتماعی مانند جنبش برابری طلبانە زنان و جنبش کارگری با بدست آوردن پول و امکانات تبلیغاتی از دولت راست آمریکا و دولت ارتجاعی عربستان و تاسیس رسانە های تبلیغاتی و همچنین در دست داشتن رسانە های نان بنرخ روزخور مانند بی بی سی و غیرە در صدد فریب افکار عمومی ازجملە جنبش برابر طلبانە زنان ایران، جنبش کارگری و اعتراضات تودەای جهت نجات نظام سرمایەداری هستند!

توطئە نیروهای راست مدافع نظام سرمایەداری، تنها از طریق دریافت پول و تاسیس رسانە تبلیغاتی نیست، آنها طی یکسال گذشتە با اوجگیری مبارزات کارگری و اعتراضات تودەای در اکثر شهرهای ایران از طریق برگزاری کنفرانسها و صف کشیدن در کریدورهای وزارت خارجە آمریکا مشغول چانە زنی جهت آلترناتیو سازی برای حفظ نظام سرمایەداری بعد از جمهوری اسلامی بودەاند. آنها از طرفی خود را مدافع حقوق زنان و حتی مدافع حقوق کارگران معرفی میکنند کە از طرف دیگر هدف اصلیترشان نجات نظام استثمارگر سرمایەداری و نجات اسلام بدون جمهوری اسلامی است.

جنبش آزادی زن در بوتە آزمایش!

همانطور کە در بالا اشارە کردم، هر روز کە بە پایان عمر ننگین رژیم اسلامی نزدیکتر میشویم توطئە نیروهای راست برای فریب اعتراضات زنان و مردان و جنبشهای اجتماعی گستردەتر میشود و این وضعیت موقعیت جنبش برابری طلبانە زنان را با سختی و دشواریهای فراوانی روبرو میکند. از اینرو وظیفە رهبران و فعالین جنبش آزادی زن در کنار رهبران و فعالین جنبش کارگری و کمونیستی سنگینتر است! ما باید در کنار مبارزەای سخت برای بە بزیر کشیدن رژیم اسلامی، هموارە مردم را از توطئە های جریانات راست برای جابجایی قدرت از بالا در ایران و حفظ نظام سرمایەداری آگاە و افشا کنیم و از همین ابتدا خواستها و مطالبات آزادیخواهانە و برابری طلبانە مان را با سازماندهی اتحاد و همبستگی روبە جامعە اعلام کنیم. ما باید با صفی متمایز اعلام کنیم انقلاب آتی در ایران برای آزادی برابری و رفاە اجتماعی است! اعلام کنیم دخالت دولت راست آمریکا و دولتهای ارتجاعی منطقە در امور سیاسی در پروسە سرنگونی رژیم اسلامی ممنوع است! اعلام کنیم جریانات راست بورژوایی نمایندە مبارزات طبقە کارگر، زنان ستم دیدە و مردم محروم با نشست و برخواست با دولت آمریکا، اروپا و ارتجاع منطقە نیستند و هرگونە توطئە، ساخت وپاخت معاملە برای حفظ نظام سرمایە داری بعد از جمهوری اسلامی ممنوع و محکوم بە شکست است! ٨ مارس امسال با در دست گرفتن پرچم نه قاطع به آپارتاید جنسی و نظم موجود و جمهوری اسلامی و پافشاری بر آلترناتیو سوسیالیستی راه قطعی پایان دادن یکبار برای همیشە بە نابرابری و بی عدالتی را مجددا تاکید کنیم.

زندە باد هشت مارس روز جهانی زن!

زندە باد سوسیالیس

٢ اسفند ١٣٩٧

رضا کمانگر

نظر بدهید
نظرات ثبت شده