متن کامل
   بە مردم کامیاران و استانهای کردستان و کرمانشاە! 1399/05/18

#نه_به_اعدام

بە مردم کامیاران و استانهای کردستان و کرمانشاە!

 

دست در دست هم دهیم کە بتوانیم #حیدر_قربانی# را از اعدام نجات دهیم!

حیدر قربانی متولد روستای بزوش منطقە کامیاران، بهمن ماه سال گذشتە از سوی شعبە یکم دادگاه فرمایشی سنندج بە ریاست فردی بە اسم سعیدی بە اتهام  پاپوش دوزی "همکاری و عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران" بە اعدام محکوم شدە است.

روز پنجشنبە ١٦ مرداد ٩٩حکم اعدام حیدر قربانی کە در زندان سنندج است با همان پاپوش دوزی ساختگی از سوی شعبە ٢٧ "دیوان عالی" کشور تایید شدە است و هر لحظە ممکن است او را برای زهر چشم گرفتن از اعتراضات ما مردم کارگر و زحمتکش کە بە گرانی، فقر، نداری و  گرسنگی بالای چوبە دار ببرند! 

حیدر قربانی انسان زحمتکش و دلسوز انسانهای نیازمند و محبوب روستای بزوش و دوربر است کە در مهرماه سال ١٣٩٥ بە همراه یکی از بستگانش از طرف نیروهای امنیتی اطلاعات بازداشت شد و طی این چهار سال با شکنجە های وحشیانە روبرو بودە است کە در نهایت در دادگاە فرمایشی و کذایی او را برای ایجاد فضای ترس و وحشت مردم کارگر و زحمتکش کە از کل نظام فاسد اسلامی ناراضی هستند بە اعدام محکوم کردند!

مردم شریف بزوش، کامیاران و استانهای کردستان و کرمانشاە!

#اعدام قلتل عمد سازمان یافتە حکومت اسلامی است#! حیدر قربانی نە تنها نباید اعدام شود بلکە جای او زندان نیست! فعالیت سیاسی جرم نیست! اتهام های کە بە او وصل کردند پاپوش دوزی برای حفظ فضایی ترس، وحشت و ایجات نا امنی در میان ما مردم کارگر و زحمتکش جامعە است کە از این رژیم بطور مداوم وحشت بە دل داشتە باشیم! با اعتراضات سازمان یافتە بە هر طریق ممکن از توماری نویسی تا برگزاری اجتماعات اعتراضی و هر ابتکار و اقدام دیگر دست در دست هم دهیم و خواهان لغو فوری حکم اعدام حیدر قربانی ا آزادی او شویم.

#نە_بە_اعدام

#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد!

رضا کمانگر

١٨ مرداد ١٣٩٩

نظر بدهید
نظرات ثبت شده