متن کامل
   تحرکات قومپرستان در حمایت از جنگ آذربایجان با ارمنستان 1399/07/14
رضا کمانگر
روز شنبە پنجم مهر بار دیگر بعد از سی سال جنگ ارتجاعی بین آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقە ناگورنوقرە باغ شعله ور شدە و تاکنون دهها نفر از هر دو طرف ازجملە مردم عادی کە در میان آنها کودکان هم بچشم میخورد کشتە شده اند.
شعله ور کردن آتش جنگ نە بر اساس خواست و منافع مردم آذربایجان، ارمنستان و ناگورنوقرە باغ، بلکە بر اساس خواست و منافع دولتهای دستە راستی حاکم بر این دو کشور و همراهی گروهای ناسیونالیست و فاشیست از هردو طرف با دریافت چراغ سبز از طرف دولتهای ارتجاعی ترکیە، روسیە و ایران شروع شدە است.
دولت اردوغان از طرفی با رویایی بازگشت بە خلافت دوران عثمانی و از طرف دیگر با دشمنی تاریخی با ارمنیها آتش بیار معرقە این جنگ ارتجاعی است و با گسیل آواراگان سوریە بە جنگ با ارمنستان عملا بە یک طرف جبهه این جنگ ارتجاعی تبدیل شدە است.
روسیە هم با توجە به نفوذ تاریخی و اقتصادی بر ارمنستان و آذربایجان نمیخواهد این منطقە تحت کنترل ترکیە و قلمرو ناتو قرار بگیرد. بر این مبنا منافع سیاسی و اقتصادی هم موجب دخیل شدن پوتین در این جنگ ارتجاعی ویرانگر شدە است.
جمهوری اسلامی هم کە با بحران سیاسی، اقتصادی و عدم مشروعیت حکومتی از جانب طبقە کارگر و تودە ٨٠ میلیونی جامعە ایران مواجە است و همچنین زیر ضرب اعتراضات کارگری و تودەای قرار دارد و سران ریز و درشت رژیم اسلامی هم بعضا اعتراف میکنند کە صدای سرنگونی طلبانە مردم را شنیدەاند، بە این جنگ بە عنوان یک برکت الهی مینگرند کە ممکن است با بە میدان آوردن احساسات قومی و ناسیونالیستی آذری و ایجاد تفرقە و دو دستگی در میان مردم چند صباحی بە عمر ننگین حاکمیتشان بیفزاید، در نتیجە با گسیل گلە های امامان جمعە و نمایندگان ولی فقیە بر روی منبر مساجد و صدور بیانیە دستجمعی مشغول پمپاژ تبلیغات فاشیستی و نژادپرستی هستند کە تاکنون توانستند در چند شهر ازجملە تهران، تبریز، ارومیە، زنجان و مشکین شهر تحرکات فاشیستی و قومپرستی در میان آذری زبانها را سازماندهی کنند.
جمهوری اسلامی بر سە رکن اصلی، فاشیسم اسلامی، فاشیسم قومی و ناسیونالیسم پایەریزی شدە است.
اسلام سیاسی هویت اصلی حاکمیت است کە بیش از چهل سال مشغول کشتار و جنایت علیە بشریت در جامعە است. پایە دیگر رژیم اسلامی فاشیسم قومی و ناسیونالیسم ایرانی است کە بعنوان ابزار ایجاد تفرقە و دو دستگی و در عین حال تبعیض در میان مردم منتسب به تکلم و گویشهای زبانی متفاوت هستند می باشد.
در چهار دهه گذشتە جامعە ایران همواره شاهد تحرکات گروها و جریانات فاشیستی، قومی و ناسیونالیستی با تاثیر از سیاستهای پایەای رژیم اسلامی بودە است.
تاسیس جریانات قومپرست در خوزستان، آذربایجا، کردستان و نفرت پراکنی ناسیونالیستی علیە کارگران مهاجر افغانستانی و غیرە در سراسر ایران، بخش کوچکی از تحقق اهداف رژیم اسلامی در ایجاد تفرقە، دو دستگی و ایجاد تبعیض در میان شهروندان است.
اکنون بار دیگر در جریان شعله ورشدن جنگ ارتجاعی بین آذربایجان و ارمنستان شاهد تحرکات قومی و فاشیستی اینبار بە فراخوان مستقیم گلە های امامان جمعە و نمایندگان ولی فقیە در استانهای آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و تهران با شعارهای نفرت انگیز فاشیستی، قومپرستی و ارتجاعی با شرکت گلە های بسیجی و ساندیسخورهای حکومتی در قالب مردم منتسب بە ترک، آذری زبان هستیم.
ما کارگران همراە جنبش آزادی زن، جنبش معلمین، جنبش دانشجویی، جنبش خلاصی فرهنگی و جنبش سرنگونی طلبانە انقلابی تودە های مردم آزادیخواە و برابری طلب کە برای سرنگونی رژیم اسلامی و تحقق آزادی برابری و عدالت اجتماعی لحظە شماری میکنیم، باید اعلام کنیم، جنگ بین آذربایجان و ارمنستان ارتجاعی و بر ضد منافع کارگران و مردم تهی دست این دو کشور است.
همچنین باید اعلام کنیم تحرکات گروها وجریانات فاشیست، ناسیونالیست و قومپرست در هماهنگی با سیاستهای ارتجاعی رژیم اسلامی برای ایجاد تفرقە، دودستگی و ایجاد فضای تبعیض و نفرت قومی، نژادی و مذهبی است کە در تضاد با منافع طبقە کارگر و اکثریت مردم تشنە آزادی برابری و عدالت اجتماعی است و این تحرکات ارتجاعی را محکوم میکنیم.
١١ مهر ١٣٩٩
********
نظر بدهید
نظرات ثبت شده