www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr

canada goose baby ugg boots canada goose danmark timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg canada goose kensington parka hollister sydney hollister australia

viagra billigt cialis pris cialis billigt kamagra pris kamagra gel köpa cialis cialis sverige viagra sverige köpa cialis

امروز   1403/4/30 نسخه قدیمی سایت رضا کمانگر (suomi)
تازه ترین مطالب
سال نو مبارک! سال درد، رنج و خون ٢٠٢٣ پایان یافتە است!
1402/10/10 (...ادامه)
سال ٢٠٢٣ مانند سالهای گذشتە در نقاط مختلف جهان، از آسیا و آفریقا تا ارپا و آمریکا، همراە درد، رنج و ریختن خون هزاران انسان پایان یافتە است. در سال ٢٠٢٣ قربانیان اصلی جنگ ارتجاعی روسیە و اکراین مردم بی دفاع این دو کشور بودند و تاثیر مخرب آن بر کل جهان تحمیل شدە است.
نظر بدهید (0)
ماشین قتل عمد حکومتی را در هم بشکنیم!
1402/02/30 (...ادامه)

در دورە هشت ماهە خیزش انقلابی جاری، ماشین آدمکشی رژیم اسلامی بار دیگر مانند دورە چهل و چهار سالە گذشتە به شکل نفرت انگیزی فعال شده است. بخشی از ماشین قتل حکومتی آتش بە اختیار نیروهای امنیتی و مزدوران سپاە پاسداران هستند کە طی هشت ماهە گذشتە خون بیش ٥٠٠ نفر از جوانان و کودکان را در خیابان شهرهای چهار کوشە کشور را ریختند و بیش از ٣٠ هزار نفر را دستگیر و روانە شکنجە گاە های خود کردند و همچنین در شکنجە گاە ها تعدادی را زیر شکنجە بە قتل رساندەاند. ماشین اعدام و سرکوب رژیم اسلامی در عرصە های مختلف جنگ را با اقشار گوناگون مردم شروع کردند، عرصە تحمیل فقر گرانی، بیکاری و فساد حکومتی، عرصە سرکوب اعتراضات و اعتصابات کارگران، عرصە تشدید تبعیض، آپارتاید جنسی و فشار بر زنان، عرصە تحمیل بی حقوقی و فشار امنیتی، اقتصادی بر فرهنگیان و بازنشستگان، عرصە حملات شیمایی بر مدارس دخترانە و عرصە گسترش ماشین اعدام برای اجرای قتل های عمدی حکومتی در راستای جنگی تمام عیار رژیم اسلامی با جامعە بیش ٨٠ میلیونی ایران است. موج جدید اجرای احکام قتلهای حکومتی کە از هفتە اول اردیبهشت در زندان های سیستان و بلوچستان، خوزستان، استان مرکزی آغاز شد، بدنبال به زندان های قزلحصار و رجایی شهر کرج تداوم یافت یکی از عرصە های جنگ رژیم اسلامی برای سرکوب شرایط انقلابی جاری است. گسترش اجرای احکام قتل حکومتی طی دوهفتە گذشته گزارشها حاکی از دست کم ۵۷ نفر اعدام در زندان های چهار گوشە کشور است. بیشترین تعداد قتلهای حکومتی در استان سیستان و بلوچستان انجام گرفتە است. بە گزارش نهاد های فعالین حقوق بشری، تنها در زندان های زاهدان، ایرانشهر، میناب، بندرعباس، یزد، مشهد، تربت جام و نیشابور دست کم ۲۲ نفر از جمله دو زن اعدام شدەاند.

نظر بدهید (0)
کارگران در اول ماە مە، سرنگونی رژیم اسلامی را بعنوان کیفرخواست طرح میکنند!
1402/02/10 (...ادامه)

در چهل و چهار سال گذشتە بی ربطی رژیم اسلامی بە منافع طبقە کارگر و اکثریت مردم عامل بحران سیاسی، اقتصادی بودە است!
نظر بدهید (0)
اعتصابات کارگران صنعت نفت در آستانە روز جهانی کارگر باید مورد حمایت کل طبقە کارگر قرار گیرد!
1402/02/09 (...ادامه)

طی سە سال گذشتە اعتصابات گستردە کارگران پروژەای نفت و پتروشیمیها در فصل تابستان شکل میگرفت ، امسال کارگران آگاهانە اعتصابات را با شروع اردیبهشت ماە استارد زدند. این اعتصابات و اعتراضات دارای دو خصوصیات ویژە است، اول: جامعە ایران بعد از هفت ماە اعتراضات گستردە برای سرنگونی رژیم اسلامی، شرایط انقلابی بوجود آوردە است. شرایط انقلابی تناسب قوای مساعدتری برای جنبشهای اجتماعی مانند جنبش کارگری، جنبش آزادی زن، جنبش دانشجویی، جوانان عاصی از فرهنگ اسلامی و جنبش سرنگونی طلبی فراهم کردە است. این شرایط ویژە ای است کە کارگران پروژەای صنعت نفت بدرست تشخیص دادند کە باید اعتصابات را زودتر از موعد در آستانە اول مە روز جهانی کارگر شروع کنند.

نظر بدهید (0)
سوم تیر ماە هر سال برای ما روز سیاهی است!
1400/04/03 (...ادامه)

 

بمناسبت دوازدهمین سالیاد فرشاد و اولین سالروز فردین،

فرشاد محمدی عزیزم سوم تیر سال ١٣٨٨ بعد از ٧ سال جدال و مقاومت در مقابل مریضی لعنتی سرطان در سن ٢٥ سالگی دیدە از جهان فروبست. طی ١١ سال قبلتر جای خالی فرشاد را با یاد شجاعتهایش، ارادە محکمی کە داشت، امید بە زندگی شاد و انسانی کە بعنوان درس خود بە خانوادە، بستگان، رفقا و دوستانش میداد ما را بر آن واداشتە بود هر سال یاد و خاطرە های شیرین و تلخ او را زندە و گرامی بداریم.
نظر بدهید (0)
اکتبر می پرسد: در مورد اعتراضات کارگری در کردستان گفتگو با رضا کمانگر
1400/02/13 (...ادامه)

اکتبر: در گرماگرم مبارزات سراسری  طبقه کارگر، آیا تحرکات مبارزاتی درجنبش کارگری کردستان هم مشاهده می‌شود ؟ می شود به نمونه هایی از آن اشاره کنید و در مورد خواست ‌و مطالبات آن توضیحاتی بدهید ؟

رضا کمانگر: بگذارید قبل از جواب بە سوال شما، از نظر خودم دو ویژگی اصلی جامعە کردستان را توضیح دهم . 

نظر بدهید (0)
در تدارک اول مه
1400/02/04 (...ادامه)

گفتگو با رحمان حسین زاده 

رضا کمانگر: قبل از وارد شدن به مسائل مشخص، برای آشنایی نسل جوان کارگران و فعالین علاقمند، لازم میدانم، از خصلتهای پایه ای مناسبت اول مه شروع کنیم، این خصلتها کدامند؟


نظر بدهید (0)
"شورایعالی کار" مجرم در قبال کارگران، باید محاکمه و به سزای اعمالشان برسند!
1399/12/22 (...ادامه)
گفتگوی رضا کمانگر با رحمان حسین زاده

رضا کمانگر: شورایعالی کار شامل سە نفر بعنوان نمایند کارفرما، سە نفر از طرف دولت و سە نفر هم بعنوان نمایندە شوراهای اسلامی کار هر ساله "حداقل دستمزد" را اعلام میکنند، درحالی کە دولت خودش کارفرمای بخش بزرگی از صنایع و کارخانجات است. شما چە تصویری از "شورایعالی کار" و تصمیمات آنها دارید؟


نظر بدهید (0)
تحرکات قومپرستان در حمایت از جنگ آذربایجان با ارمنستان
1399/07/14 (...ادامه)
رضا کمانگر
روز شنبە پنجم مهر بار دیگر بعد از سی سال جنگ ارتجاعی بین آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقە ناگورنوقرە باغ شعله ور شدە و تاکنون دهها نفر از هر دو طرف ازجملە مردم عادی کە در میان آنها کودکان هم بچشم میخورد کشتە شده اند.
شعله ور کردن آتش جنگ نە بر اساس خواست و منافع مردم آذربایجان، ارمنستان و ناگورنوقرە باغ، بلکە بر اساس خواست و منافع دولتهای دستە راستی حاکم بر این دو کشور و همراهی گروهای ناسیونالیست و فاشیست از هردو طرف با دریافت چراغ سبز از طرف دولتهای ارتجاعی ترکیە، روسیە و ایران شروع شدە است.
نظر بدهید (0)
اعدامی دیگر، جنایتی دیگر بە پروندە سران رژیم اسلامی افزون گردید!
1399/06/22 (...ادامه)

سران رژیم اسلامی با اعدام نوید افکاری جنایت دیگر را بە پروندە قطور خود افزودند!


نظر بدهید (0)
صفحه: 1 از 10